کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

همدلی اولیاء و مربیان :

خانه ومدرسه باید از جهت روشها وتفکرات همسوی یکدیگر باشند .دانش آموزان زمانی میتوانندمسیری مناسب و ثمربخش را طی کنند که قرارگرفتن آنها در محیط خانه ومدرسه در جهت یک هدف ومقصد باشد زیرا خانه ومدرسه مشابه ومکمل یکدیگرند ورابطه خانه و مدرسه همچون جسم وجان در هم تنیده شده است.بطوریکه هرگونه سستی وضعف درهریک از آنها به سختی بردیگری تاثیر می گذارد وبرعکس سلامت روانی واجتماعی هرکدام تضمین گر سلامت وجود دیگری است.زیرا بررسی چگونگی رابطه دانش آموزبا خانه ومدرسه ،پیچیدگی رابطه ها وداشتن برنامه درست تربیتی نیازمند تعامل وهمدلی خانه ومدرسه است.تابتوانیم نسلی سالم پرورش دهیم وبرجامعه اثرگذار باشیم.

حضور اولیاء درمدرسه ورابطه آنهابا معلمان نیز برای دانش آموزان بیانگر تاثیر موقعیت جدید در آینده شان واهمیت این موقعیت از دیدگاه والدین است.خانواده ای که برای تربیت وآرامش روانی فرزندشان تلاش کرده اندحال بایدبا برقراری ارتباط با محیط آموزشی تشخیص دهند که آیا رفتار اولیای مدرسه وهریک از دبیران ومربیان درجهت اهداف آن خانواده وفرزندانشان است یا خیر ،ازسوی دیگرباید با گسترش ارتباط زمینه شناخت بیش تراولیای مدرسه از دانش آموزان وروحیات آنها را فراهم کند.


برخی از آثارتربیتی اخلاقی ارتباط خانه ومدرسه :

۱-ایجاد وتقویت روحیه تعامل در دانش آموز با حضوروالدین

۲-فراهم شدن زمینه شناخت بیشترازجنبه های شخصیتی واجتماعی دانش آموز برای مدرسه

۳-بررسی میزان فعالیت هاومشارکت دانش آموزدرمدرسه توسط والدین

۴-نظارت بروضعیت تحصیلی،بهبودبخشیدن آن وجلوگیری از بروز شرایط کاهش عملکردوپیشرفت تحصیلی

۵-شناخت والدین از تعاملات اجتماعی فرزندشان

۶-جلوگیری از بروز انحرافات اخلاقی واجتماعی

۷-ایجادزمینه سلامت روانی دانش آموز وتعاملات اجتماعی صحیح تر او

۸-ایجاد زمینه پیشرفت تحصیلی وبهبود عملکرد دانش آموز

۹-اصلاح روشهای تربیتی خانواده برای بهبود وضعیت روانی تحصیلی او

۱۰-کاهش مشکلات فراروی والدین در ارتباط با خانواده وفرزندان

۱۱-کمک به تصحیح ذهنیت های منفی وتخریبی دانش آموزنسبت به بزرگسالان وجامعه

۱۲-شناخت بهتر وبیشتر مدرسه از دانش آموزو وضعیت خانوادگی او

۱۳-تقویت خودباوری واعتماد به نفس ضعیف این دانش آموزان

۱۴-حفظ وهمسویی روشهای تربتی خانه و مدرسه وجلوگیری از تضاد ودوگانگی رفتاری در دانش آموزان

پس مدرسه میتواندبا دریافت اطلاعات والدین در مورد فرزندانشان با وضعیت روحی وجسمی آنان آشنا شود وبرنامه وروش مناسب را برای جهت دهی آنها به سمت درس وبروز رفتارهای مطلوب اتخاذ کند.درسایه تداوم ارتباط والدین و مربیان است که رفتارهای نابهنجار وشرایط نامطلوب آموزشی دانش آموزان بهبود خواهد یافت و محیط آموزشی محیطی امن وهمراه با همدلی وهمکاری خواهد بود.

یاری گرفتن اولیاءاز مدرسه نیز موجب شناخت بیشتر آنها از توان علمی آموزشی ووضعیت تربیتی فرزندانشان می گردد با برقراری ارتباط آگاهانه با مدرسه می توانند اقدامات لازم را جهت رشد وکمال فرزندانشان انجام دهندوبا مدرسه هماهنگ تر عمل نمایندواین ضرورتی است که نباید از آن غفلت کرد وگرنه زمان ،طعم تلخ پشیمانی را به همه ما خواهد چشاند. والسلام

پی نوشت ها :

۱-راهنمای والدین ومعلمان در تربت وآموزش کودکان.اسماعیل بیابانگرد ۱۳۸۶تهران دفتر نشرفرهنگ اسلامی ۲-اثرات پنهان تربیت آسیب زا ،عبدالعظیم کریمی ۱۳۸۵ ۳-میزگرد(معلم بانشاط ،مدرسه شاد )ماهنامه پیوند شماره های ۳۴۲و۳۴۳ ۴- چرا آموزش خانواده ضروری است،کیومرث امجدیان۱۳۸۴

ارسال شده در: دوشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1389 :: 03:06 :: توسط : امیرخان