کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

-اهداف کلی :۱-تربیت شهروند مطلوب

۲- آگاهی و آمادگی به دانش آموز جهت ورود به دانشگاه

۳- آگاهی به دانش آموز جهت جذب شدن در بازار کار

اهداف خاص:

۱- دادن قدرت تحلیل به افراد در باره پدیده های اجتماعی از طریق شناخت صحیح دادن به آنها

۲-تربیت و آماده سازی جامعه شناس و پژوهشگر خوب در سطح مسائل جامعه ایران برای آینده کشورمان

ارسال شده در: چهارشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1389 :: 15:15 :: توسط : امیرخان