کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

۱-فرهنگ سکوت در برابر اظهار نظر معلم

۲- تاکید بر تفکر همگرا در برابر تفکر واگرا(واگرا یعنی برای هر مسئله چندین راه حل دارد اما همگرا یک راه حل است یا اصلا ندارد

۳-تکیه بر محفوظات(یعنی بیشتر در سطح دانش است و به بقیه سطوح مورد نظر بلوم کاری ندارد)

۴-تفکر تقلیدی و قالبی (هم معلم وهم دانش آموز سنتی هستند)

۵- فقط انتقال معلومات یکطرفه است

۶- عدم تجهیز منابع و امکانات برای شکوفایی استعداد ها

۷- از روش منفعل بجای فعال استفاده میکنیم

۸-تکیه بر اصل قطعیت در آموزش دارد

۹-متکی بر عدم مشاهده و آزمایش است

۱۰-معلم مداری و معلم محوری است در حالیکه باید دانش آموز محور باشد

۱۱-عدم توجه به روش حل مسئله

۱۲-عدم تکیه و بیتوجهی به تفاوتهای فردی


سه کلید طلایی برای آینده بهتر تعلیم وتربیت:

۱-پیش بینی نیازهای آینده ۲- نوآوری ،خلاقیت و ابتکار ۳-کیفی سازی


تغییراتی که در جهت پیشرفت آموزش پرورش باید انجام شود:

۱- از اقتدار یکسویه معلمان رها گردد

۲- هر تغییر و تحولی با تفاوتهای فردی فراگیران سازگار باشد

۳-از قید وبند کتاب درسی آزاد شود

۴-ارتباط فراگیران با جهانی گسترده تر برقرار گردد

۵- فرایند ساخت دانش رو به گسترش رود


ارسال شده در: پنج‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1389 :: 15:21 :: توسط : امیرخان