کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

Slide 2 ((کلیات)) 1- تعریف روان شناسی و نمونه هایی از آن: 2-فایده مطالعه روان شناسی- تعریف روان شناسی علمی – اهداف روان شناسی علمی: 3- روش علمی یا روش تحقیق علمی: 4- نظریه چیست؟  یک نظریه از طریق چه روش هایی انجام می شود؟ 5-موضوع روان شناسی چیست؟ 6- تعریف رویکرد - انواع رویکردها در روان شناسی: 7-رویکرد زیست شناختی: 8-رویکرد روان کاوی: 9-رویکرد رفتاری: 10-رویکرد شناختی: 11-رویکرد انسان گرا: 12-تفاوت رویکرد انسان گرا با سایر رویکرد ها:  13- سلسله مراتب نیاز های ارائه شده توسط ابراهام مازلو : 14-روش های تحقیق در روان شناسی علمی: 15-روش آزمایشی: 16-روش هم بستگی: 17-روش مشاهده طبیعی:

Slide 3Slide 4 فایده مطالعه روان شناسی- تعریف روان شناسی علمی - اهداف روان شناسی علمی   فایده مطالعه روان شناسی:      1- روی جنبه های مختلف زندگی ما اثر دارد.      2- بررسی این که چرا افراد رفتار های متفاوتی دارند.      3- باعث خود شناسی و مخاطب شناسی می شود.      4- ارزیابی ادعاهای روان شناسی دیگران . ---------------------------------------------------------- تعریف روان شناسی علمی: روان شناسی علمی مانند سایر علوم ، شاخه ای از علوم تجربی است و از قواعد و ضوابط  این علم استفاده می کند. ---------------------------------------------------------- روان شناسی علمی چهار هدف را دنبال می کند :     1- رفتار فرد را توصیف می کند.     2- علت آن رفتار را بررسی می کند.             تبیین     3- پیش بینی     4- کنترل Slide 5 .O {color:white; font-size:149%;} a:link {color:#9999FF !important;} a:active {color:#52527C !important;} a:visited {color:#CCCCFF !important;} <!--.sld {left:0px !important; width:6.0in !important; height:4.8in !important; font-size:103% !important;} --> روش علمی یا روش تحقیق علمی          تعریف روش علمی یا روش تحقیق علمی:                 فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعیّن است.                      --------------------------------------------------------------       سه ویژ گی وجود دارد که می توان آزمون پذیری یا تجربه پذیری را در حد اکثر آن مورد توجه قرار داد:        این سه ویژ گی عبارتند از:                1- کنترل                                  2- تعریف عملیاتی                          3- تکرار پذیری          1- کنترل: محقق برای این که تأثیر یک متغیّر را بر متغیّر دیگر بررسی کند، باید سایر متغیّر های تأثیر گذار           را شناسایی کرده و تأثیر آن را به حداقل برساند، به این فرایند کنترل  گویند.           2-تعریف عملیاتی: دانشمندان باید از واژه های مورد نظر خود، تعریف دقیقی ارائه بدهند ، به طوری که  Slide 6 .O {color:white; font-size:149%;} a:link {color:#9999FF !important;} a:active {color:#52527C !important;} a:visited {color:#CCCCFF !important;} <!--.sld {left:0px !important; width:6.0in !important; height:4.8in !important; font-size:103% !important;} --> Slide 7 .O {color:white; font-size:149%;} a:link {color:#9999FF !important;} a:active {color:#52527C !important;} a:visited {color:#CCCCFF !important;} <!--.sld {left:0px !important; width:6.0in !important; height:4.8in !important; font-size:103% !important;} --> موضوع روان شناسی چیست؟              موضوع روان شناسی ،  رفتار    و   فرایند های روانی    است. رفتار: در اینجا منظور از رفتار ، کلیه حرکات ، اعمال ، و رفتارهای قابل مشاهده مستقیم و غیر مستقیم است. فرایند های روانی: فرایندهای روانی شامل کلیه اعمال روانی از قبیل :  احساس ، ادراک ، تفکر ، یادگیری ، حافظه ، زبان ، انگیزش و هیجان ، شخصیت و ... می باشد.

ارسال شده در: سه‌شنبه 18 آبان‌ماه سال 1389 :: 22:07 :: توسط : امیرخان