کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

استراتژی تشکیل بسیج در آموزه های پیامبرگونه امام خمینی(ره)وآثارماندگار آن :

استراتژی بسیج مردمی وطرح ارتش بیست میلیونی با فرمان امام راحل بعنوان یک راهبردبی بدیل برای دفاع از کیان نظام اسلامی ودستاوردهای آن مطرح گردیدوتحولی شگرف در جامعه ایران بوجود آوردوپایه های ارتش نوین مردمی را پایه ریزی کرد

اندیشه بسیج در دیدگاه امام(ره)بعنوان بستر منا سب برای حضورموثروفراگیراقشار مختلف مردم در میدان تعیین سرنوشت اداره ی کشور ودفاع از کیان نظام اسلامی بودکه عناصر معرفتی خود را از فرهنگ عاشورا واسلام ناب محمدی(ص) اخذ مینمود.بسیج نماد حضور بدنه ی مردمی ومشارکت مدنی در عرصه ی حفظ امنیت ملی در کشور بود که از بدو تولد در پنجم آذرماه 1358یعنی22روزپس ازتسخیر لانه جاسوسی آمریکاوتشدید تهدیدات خارجی وداخلی علیه امنیت ملی وموجودیت نظام نوپای  جمهوری اسلامی ایفای نقش نموده ودر دفاع مقدس بیش از 70درصد نیروهای جبهه را اعضای بسیج تشکیل میداد که نقش اصلی در آفرینش حماسه ی هشت سال دفاع مقدس بعنوان یکی از نقاط بسیار درخشان تا سده های متوالی پابرجا خواهد بود.

بررسی آثاردفاع مردمی بسیج بر هویت ملی ایرانیان :

هویت ملی هرکشور یکی از مهمترین ابعاد وجودی آن کشور را تشکیل میدهد که درقوام وانسجام یک بخش به کلیت ساختارهای آن نقش اساسی دارد.با وقوع انقلاب اسلامی وتاسیس نظام سیاسی جدید تعریف هویت ملی ایرانیان تغییر کرد بطوریکه موقعیت عناصری مانند دین فرهنگ دینی ونظام سیاسی برجسته تر شدوبدین ترتیب بعد از انقلاب عنصر دین با قرائت شیعی در هویت ملی ایرانیان مهمترین جایگاه را یافت.جنگ عراق علیه ایران که در سال 1359با هدف شکست انقلاب اسلامی وساقط کردن نظام سیاسی ایران آغاز گردید یکی از مهمترین تهدیات بالفعل هویت ملی ایرانی شد. بعبارت دیگر:ویژگی حمله عراق علیه ایران تهدید ابعاد گوناگون هویت ملی ایرانی بود.در واقع هدف اصلی عراق که علاوه برهمسایگی با ایران وجوه مشترک دینی وفرهنگی زیادی نیز با آن دارد از بین بردن هویت ملی مردم ایران بود.

میشل فوکو فرانسوی در تحلیل خود از انقلاب اسلامی میگوید:انقلاب ایران تجلی بارز اراده ی ملت ایران بود وتعمیم این تعبیر به جنگ هشت ساله ی عراق علیه ایران نیز گزافه نیست.اگر گفته شودکه ملت علیه ظلم وستم رژیم تجاوز گر بعثی همچون روحی واحد مقاومت کرد واجازه نداد که خواسته ها وآرزوهای متجاوزان به سرانجام رسد "میتوان مقاومت و مبارزه ی مردم ایران را در قالب استراتژی دفاع مردمی در طول جنگ به نگین این روح جمعی تشبیه کرد نگینی که بر انگشتر انقلاب اسلامی درخشید.

آثاراستراتژی دفاع مردمی بر هویت ملی ایرانیان در ابعاد مختلف :

1-    تقویت دین و ارزشهای دینی

در نگاه امام خمینی (ره)ابعاد هویت دینی مادر دفاع مقدس برشاخص ها ومعیارها وارزشهای زیر مبتنی است:ظلم ستیزی وحمایت از مظلوم-پیروی از حق ومقابله با باطل –اعتمادوایمان به وحدانیت پروردگار در مقابل کفر ورزی –اعتقاد به اسلام انقلابی در مقابل اسلام آمریکایی –پرورش حس برادری و وطن دوستی در مقابل خودپرستی –ادای تکلیف واز خود گذشتگی در قبال رفاه طلبی –آخرت جویی در قبال دنیا خواهی –قیام در مقابل ظلم وتعدی ونابودی دشمن – شهادت طلبی –عدالت خواهی –ایثارگری و...

بنابراین در سایه دفاع مردمی دین وارزشهای دینی همچون شهادت –کربلا-ولایت فقیه-انتظار صاحب الزمان(عج)ودیگر اسطوره ها ومفاهیم دینی در فضای جنگ وجبهه وفضای ایران اسلامی احیا وتثبیت گردید.

2-      تحول وانقلاب درونی انسانها

جنگ چنان مردم را دچار تحول کرد که در معیارها و حساب های هیچ محاسبه گری نمی گنجید وبفرموده امام راحل تحولی که اگر استادان اخلاق وعرفان می خواستند روی مردمی انجام دهند پس از سالها مرارت تعلیم وتربیت تعداد محدودی را شامل میشد.تحول ایجادشده در جوانان این مرزوبوم ناشی ازتحولی بود که در پرتو پیروزی انقلاب اسلامی حادث شده بود "اهرمی که امام (ره)انقلاب درونی مردم وتحول باطنی آنان را اثر عنایت خداوندی دانستند .تاثیرات این تحول فرهنگی روحی ومعنوی عامل شکسته شدن بت خوف وایجاد امیدواطمینان به پیروزی ومانع رخنه یاس که از جنود ابلیس است میدانستند.

3-تقویت فرهنگ مقاومت وپایداری

تجاوز نظامی گسترده عراق باعث شدتا مردم هویت وحیثیت ملی ومذهبی وهستی خود را در خطر ببینندوبراساس معیارهای دینی وعقلی برای مقابله با دشمن رفتار خاصی را از خود نشان دهند که می توان با واژه هایی مانند مقاومت ونهراسیدن از دشمن –ایستادگی وشجاعت –حمله به دشمن –تحمل سختی ومشقت وازخودگذشتگی –ترجیح مصالح ملی وعمومی به مصالح فردی در عالی ترین شکل توصیف کرد.این پایداری ومقاومت بیش از 2800روزدربرابر دشمن نابرابر نشانه ایستادگی فوق العاده وغیرقابل تصور با مقیاس های عقلانی ومادی دکترین های نظامی بود که بار دیگر ظرفیت بسیار بالای مردم ایران را در صحنه های مختلف به اثبات رساند

4-تثبیت استقلال سیاسی

ازاهداف سیاسی جبهه متحد استکبار (آمریکا-انگلیس-شوروی وکشورهای مرتجع عرب منطقه )در جنگ تحمیلی مقابله با انقلاب اسلامی وهدف قرار دادن استقلال سیاسی جمهوری اسلامی بود.هنگامی که جنگ آغاز شد تضمین استقلال سیاسی مهم ترین هدفی بودکه از سخنان امام (ره9 استنباط میشدزیرا هدف از آغاز این جنگ چیزی جز گرفتن استقلال سیاسی ما نبود.بنابراین امام (ره) می خواستندکه پس از پایان جنگ کشور همچنان از استقلال سیاسی برخوردار باشد.اگر ما پیروز جنگ نبودیم چطور می توانستیم سرزمین هایمان را از دشمن بگیریم.درواقع در صورت شکست باید به دنیا التماس میکردیم مانند مدل میان سوریه واسراییل تا زمینهای ما را به ما باز گردانند.

5-مشارکت سیاسی اجتماعی

بی گمان مشارکت همه جانبه ی مردم در دفاع مقدس نقش اساسی ومهمی در تحریک وترغیب آنان به نقش آفرینی در دیگر عرصه های سیاسی اجتماعی انقلاب اسلامی داشت.حضور آگاهانه ومتعهدانه ی مردم ایران در انتخابات گوناگون در مقطع 8سال دفاع مقدس-حتی در شرایطی که شهرهایی در معرض بمباران هوایی یا موشک باران دشمن قرارداشتند-نشان دهنده ی اوج روحیه دینی وانقلابی مردم در حمایت از نظام نوپای جمهوری اسلامی بود .

6- رشد بیداری اسلامی

مقاومت وایستادگی ملت ایران در حماسه هشت سال دفاع مقدس براساس راهبرد دفاع مردمیعامل رشدوتقویت مقاومت وبیداری اسلامی در جهان گردید.شکل گیری حزب الله در لبنان –گروههای اسلامی مبرزی چون حماس وجهاد اسلامی و...در فلسطین به مقاومت مردم لبنان وفلسطین توانی مضاعف بخشید وشعار استراتژیک (راه قدس از کربلا می گذرد)هم راستا بودن دو مقاومت را در جهت آرمانهای الهی واسلامی نشان میداد.

7-تحکیم وحدت وانسجام ملی

از تاثیرات شگرف دفاع مردمی برهویت ملی ایرانیان تحکیم وحدت وافزایش انسجام ملی بود. در سایه استراتژی دفاع مردمی گرایش های ملی در دفاع از وطن تشدید گردیدواز سوی دیگر تضاد های مذهبی وقومی در ایران کاهش یافت .در روزهای آغازین جنگ اغتشاش ضدانقلاب در برخی استان های مرزی کشور از جمله کردستان و وجود اقواممختلف کرد-لر-بلوچ-ترکمن-عرب و.....موجب شده بود که برخی به غلط گمان کنند که ایرانی ها انسجام ملی ندارندواز روح مشارکت اجتماعی بی بهره اند.ولی مشارکت مردمی آحادجامعه ی ایران از ادیان واقوام مختلف در بیرون راندن دشمن از خاک میهن اسلامی نشان داد که روحیه ی وحدت گرایی –مقابله با تعارض ها –فداکاری وایثار برای میهن نه تنها گفتمان حاکم است "بلکه هجوم دشمن به میهن اسلامی این روحیه را تقویت کرد وکمک های مالی وجانی در بیرون راندن دشمن از کشور همگی حاکی از انسجام ملی همه ایرانیان صرف نظر از هر دین ومذهب وقومی بود.ونمایش تلاش یک ملت منسجم ودارای اشتراکات فرهنگی زیاد است که در این فرهنگ جنبه های عام آن جنبه های خاص را تحت الشعاع قرار داده است .

8-شکل گیری وبالندگی بسیج

لازمه ی ایجاد واستحکام یک نظام مردمی به حضور توده های مردم وپشتیبانی آنان از حکومت بستگی دارد.انقلاب اسلامی به دلیل ماهیت ظلم ستیزی ونفی سلطه وایجاد نظم نوین در عرصه ی منطقه ای وبین المللی همواره با توطئه های دشمنان کینه توزی روبرو بوده است . عظمت اهداف انقلاب وگستردگی توطئه های دشمنان –ایجاب میکرد که برای حفظ وصیانت انقلاب از درون اقشار میلیونی مردم سازمانی به نام بسیج وارتش بیست میلیونی محقق گردد.بدین لحاظ معمار وطراح بسیج-امام خمینی ( ره )پس از تسخیر لانه جاسوسی (13آبان 58 سفارت آمریکا) در پنجم آذر 58 فرمان تشکیل بسیج را قبل از تجاوز نظامی عراق صادر کردند.نقش آفرینی موثر بسیج در جنگ تحمیلی وآزمون موفق او در حماسه ی هشت ساله ی دفاع مقدس با انگیزه وهویت فرهنگ بسیج –یعنی مقاومتوایستادگی-شهادت طلبی وازجان گذشتگی-میهن پرستی وحمیت ملی وفداکاری وایثارگری فوق العاده ی بسیجیان علاوه بر حضور بیش از یک ونیم میلیون بسیجی رزمنده در میدانهای جنگ –میلیونها بسیجی دیگر را در پایگاههای مقاومت بسیج در سراسر کشور برای دفاع از انقلاب ونظام اسلامی ولائی تربیت وسازماندهی نمود. در حقیقت بسیج تجلی اراده ی جمعی ایرانیان در مقابل دشمنان متجاوز بوده و خواهد ماند.

9-خودباوری و اعتماد به نفس

دفاع مقدس در شرایطی بر ایران تحمیل شد که جمهوری اسلامی ازکم ترین حمایت جهانی برخوردار بود.19ماه پس از پیروزی انقلاب در شرایطی جنگ 95ماهه تحمیل شد که انقلاب با توطئه ها ودسیسه های گروهک های ضد انقلاب وتهدیدهای گوناگون آمریکا مواجه بودوجنگ روانی-تبلیغاتی ونظامی واقتصادی دشمنان نظام در اوج بود .ملت ایران با مدیریت رهبر ومعمار کبیر انقلاب اسلامی وبا اتکا به توانمندی ها وسرمایه های ملی کشور را طی 8سال جنگ نابرابر اداره کرد.از جمله دستاوردهای درخان آن زمان می توان :-کاربری وراهبری پیچیده ترین سیستم های صنعتی ونظامی –تعمیر وراه اندازی مجدد واحدهای آسیب دیده در جنگ –راه اندازی وراهبری سیستم اقتصاد جنگی با تشکیل ستاد بسیج اقتصادی وتامین نیازهای اساسی مردم –حمل وانتقال سریع مجروحان وشهدا از مناطق عملیاتی ومداوای مجروحین بوسیله کادر پزشکی ومتعهد وسختکوش آن وانجام بزرگترین وعجیب ترین جراحی های اضطراری-تعمیر ونگهداری وبازسازی ادوات جنگی اعم از زمینی ودریایی وهوایی درواحدهای جهاد خودکفایی

10-کمک های مردمی

انقلاب اسلامی با راهبری امام خمینی (ره)توانست تحولی شگرف در ابعاد فردی واجتماعی ملت ایران ایجاد نمایدوآنان را بسوی ایثار وجان فشانی در راه اهداف مقدس نظام اسلامی سوق دهد .رهبر کبیر انقلاب اسلامی با بهره گیری از فرهنگ شهادت طلبی در جامعه دینمدار وولایتمدار  ایران وبا ایجاد تحول در اخلاق فردی-دینی-اجتماعی آنان را بسوی آگاهی ورشد وبالندگی سوق داد.ایشان روحیه واراده ی مصمم وحق جوی ملت ایران را با تقویت شهادت طلبی وعزم انقلابی آنان را از فضای گفتمان پیروزی خون بر شمشیردرتاریخ انقلاب به سمت گفتمان جدید پیروزی تن بر تانک در حماسه ی راهبرد دفاع مردمی سوق داد .نتیجه چنین نگرشی در مردم استقبال از اعزام فرزندان خود به میدانهای رزم وپذیرش آسان شهادت جوانان شان ونیز مشارکت ونقش آفرینی حمایت گرایانه ی نقدی وجنسی در پشت جبهه از رزمندگان بود.

                                         

 

ارسال شده در: دوشنبه 1 آذر‌ماه سال 1389 :: 02:17 :: توسط : امیرخان