کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

1

جملات زیر را کامل کنید.

الف- پیود دهنده ی نقش ها .....................می باشد.

ب- حد هماهنگی و تعارض در جامعه توسط ..................و از طریق ...............مشخص می گردد.

ج- هدف از کنترل جامعه .............. می باشد.

2

موارد زیر نشان دهنده کدام آسیب گروهی در شخصیت فرد است.

الف- تردید در تصمیم گیری........................                ج-انتقاد نپذیرفتن.......................

ب- تبدیل شدن به فردی نا به هنجار .............                  د-از دست دادن توانایی اندیشیدن

3

دوستی افراد با یکدیگر و تلاش آنها برای دوست یابی برای چیست ؟

 

 

 

 

4

چه رابطه ای بین حقوق و تکالیف نقش وجود دارد با مثال بنویسید.

 

 

 

 

 

5

تاثیر خانواده بر فرد را نام ببرید.

 

 

 

 

 

6

شناخت حاصل از زندگی را شرح دهید.

 

 

 

 

 

7

چرا خانواده در همه زمان ها پایدار مانده است؟

 

 

 

 

8

چرا امروزه رشد جمعیت به عنوان یک مشکل اجماعی مطرح است ؟(سه دلیل)

 

 

9

مفاهیم زیررا تعریف کنید:

الف) جامعه پذیری

 

ب)آرمان اجتماعی

 

10

گروه چه تاثیری در شکل گیری جهت گیریها دارد؟

 

 

 

11

مفاهیم «درونی کردن ارزش ها»و«کنترل اجتماعی »را مقایسه کنید.

 

 

 

12

اگر در یک نظام اجتماعی خرده نطا ها با یکدیگر هماهنگی نداشته باشند چه مسائلی پیش می آید؟

 

 

 

13

کامل نبودن جریان اجتمتعی شدن چه تاثیری در ناسگاری زوجین دارد؟با مثال شرح دهید.

 

 

 

14

فعالیت :

کدامیک از انواع تعارض زیر مثبت و سازنده و کدامیک منفی و مخرب است؟

الف)اختلافات قومی و قبیله ای......................                    ج)رقابت کارخانه ها......................................

ب)مسابقات علمی دانش آموزان ...................                     د)برخورد میان هواداران دو تیم فوتبال...............

15

برای هر یک از موارد زیر دو الگوی عمل بنویسید:

 

1- مهمانی :                                                    2-مدرسه :

 

16

یک نطام اجتماعی مثل بزنید و سه مورد از نقشهای آن را بنویسید؟

 

 

 

17

چرا افراد به گونه های مختلف اجتماعی می شوند و در نتیجه در زندگی انتطارات متفاوتی از یکدیگر دارند؟

18

برای هر یک از موارد زیر دو خرده نطام ینویسید.

 

الف: نظام سیاسی

 

ب : نظام اقتصادی

 

 

هر رفتاری که از انسان سر می­زند پاسخی از سوی افراد دیگر را برمی­انگیزد. به این رفتارهای متقابل چه می­گویند؟

الف) ما                       ب) هنجار               ج) گروه اجتماعی                    د) تعامل اجتماعی

2ا5/0

2

چه عواملی فرد را به برقراری روابط اجتماعی با دیگران سوق می­دهد؟

الف) میل طبیعی انسان به زندگی اجتماعی                 ب) تأمین نیازهای انسانی             

ج) مجازات و زور                                                 د) الف و ب صحیح است

25/0

3

آماده شدن فرد توسط جامعه برای بر عهده گرفتن نقشها را ...................... می­گویند.

الف) جامعه پذیری             ب) کنترل اجتماعی            ج) درونی کردن ارزشها           د) نظام متعادل

25/0

4

کنترل رفتار فرد در کنترل اجتماعی و درونی کردن ارزشها به ترتیب توسط .................. و ...................... است.

الف) جامعه – جامعه         ب) جامعه – وجدان فرد           ج) وجدان فرد – جامعه          د) وجدان فرد – وجدان فرد

25/0

5

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) آنچه به عنوان وجدان در فرد شکل می­گیرد و از درون رفتار او را کنترل می­کند عمدتاً حاصل ..................... در کودکی است.

ب) تفاوت انتظارات والدین و فرزندان گاهی تفاوت در ارزشها است که نتیجه ........................ آنها می­باشد.

1

6

مفاهیم زیر را تعریف کنید و برای هر کدام یک مثال بزنید.

الف) هنجار یا الگوی عمل:

 

ب) انتظارات یا حقوق:

 

ج) نظام اجتماعی:

 

3

7

شناخت علمی را با شناخت حاصل از زندگی مقایسه نمایید.


سؤالات تستی:

کلی ترین مایی که دریک جامعه وجود دارد کدام است؟

الف)گروه ملت           ب)مدرسه             ج)خانواده               د)هیچکدام

چه عواملی موجب اختلاف وناسازگاری میان زن وشوهرها می شود؟

الف)عضویت درگروه          ب)تفاوت درانتظارات             ج)بی سوادی والدین           د)تغییرات جامعه

کدامیک ازنظامهای زیر خرده نظام ندارند؟

الف)نظام اقتصادی             ب)نظام سیاسی               ج)نظام خانواده               د)نظام اداری

 

5/0

 

5/0

 

5/0

 

4

 

5

سؤالات تکمیلی :

تفاوتی که میان انتظارات والدین وفرزندان وجود داردگاه به..................برمی گرددکه نتیجه.........آنهاست.

 

تقسیم کار درجامعه برای ............................ویا............................بوجودمی آید.

 

1

 

16

 

7

 

8

 

9

 

10

سؤالات تشریحی:

دلیل بقاءوپایداری نظام خانواده رادرطول تاریخ بیان کنید.

 

 

خانواده راازچند جهت می توان بررسی کرد؟

 

 

 

شناخت علمی جامعه چگونه به دست می آید؟

 

 

تأثیرات خانواده برنظام اجتماعی کل رانام ببریدویک مورد راتوضیح دهید.

 

 

مفاهیم زیر راتعریف کنید.

الف)آرمان اجتماعی

 

 

ب)نظام

 

 

 

1

 

1

 

1

 

5/1

 

5/1

 

 

11

 

12

 

 

13

سؤلات

علل گرایش انسان به زندگی گروهی چیست؟

 

 

مفاهیم درونی کردن ارزشها وکنترل اجتماعی راتعریف ومقایسه نمایید.

 

 

 

 

تأثیردوگانگی ارزشی رابرشخصیت اعضای گروه موردبرسی قراردهید.

 

 

 

 

5/1

 

2

 

 

2

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

فعالیتها

چراافراد به گونه های مختلف اجتماعی می شوند ودرنتیجه درزندگی انتظارات متفاوتی ازیکدیگردارند؟

 

 

 

 

 

بررسی کنید که با اضافه شدن نقش پدربزرگ ومادربزرگ وحذف نقش پدری ازخانواده چه تغییراتی درالگوهای عمل نقش (پدر-مادر-فرزند)بوجودمی آید؟

 

 

 

 

چهار مورداز دوستی هاودشمنی ها واظهار نظرها واعتقادات خودرادرباره امورواعمال که درطول یک روز انجام می دهیدفهرست کنیدکه کدامیک ازموضع فردی وکدامیک ازموضع گروهی هستند؟

 

 

 

 

1

8

دوگانگی ارزشی در گروه چه تأثیری در شخصیت اعضای گروه دارد؟

 

 

1

9

ارزشهای چه گروههایی با ارزشهای ملت مغایر است؟

 

 

 

5/1

10

رابطه جامعه پذیری و کنترل اجتماعی را بنویسید.

 

 

 

1

11

نظام اجتماعی متعادل چگونه نظامی است؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

 

 

 

5/1

12

چرا در قدیم داشتن فرزند زیاد برای خانواده و جامعه یک موهبت محسوب می­شد؟

 

 

 

1

13

تأثیر خانواده را در شکل­گیری شخصیت فرد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

 

 

 

1

14

عوامل عمده در تنوع جریانهای اجتماعی شدن را نام ببرید و مثال بزنید.

 

 

 

1

15

نقش تغییرات سریع نظام اجتماعی را در ناسازگاری زوجین بررسی کنید.

 

 

 

1

16

«فعالیتها»

برای هریک از موارد زیر دست کم دو ارزش و دو الگوی عمل مشخص نمایید.

الف) خانواده                                                    

 

ب) مدرسه

 

2

17

یک نظام اجتماعی را در نظر بگیرید و خرده نظامهای آن را نام ببرید و نقشها را در یکی از خرده­ نظامها معین نمایید.

 

 

 

2

18

چه راههای برای جلوگیری از ناسازگاری بین والدین و فرزندان می­شناسید؟ 

جملات زیر را کامل کنید :

الف) به اموری که برای گروه اهمیت دارد ................................. گفته می شود.

ب) برخلاف رابطه ای دوستانه رابطه ی اقتصادی افراد براساس .................. و ........................... است.

ج) اَشکال مختلف فعالیت سیاسی افراد در جامعه را ............................ مشخص می کند.

1

2

جواب صحیح را علامت بزنید :

- فردی که انتقاد نمی پذیرد دچار کدامیک از آسیب های گروهی زیر شده است :

الف) دوگانگی ارزشی£   ب) ایجاد شخصیت تابع£       ج) مطلق گرایی گروهی£       د) بیگانیگی از جامعه£

- ......................... روش دخل و خرج دولت را معلوم می کند.

الف) برنامه£                   ب) بودجه£               ج) سیاستهای پولی و مالی£               د) پرداخت یارانه£

5/0

3

هریک از موارد زیر مربوط به کدامیک از فعالیت های اقتصادی می باشد ؟

الف) فعالیت های پرستاران در بیمارستان                                                  تولید

ب) فعالیت های کارگران در کارخانه                                                      توزیع

ج) بنگاه معاملات اتومبیل                                                                       خدمات

د) مغازه کفش فروشی

1

4

تشخیص و ارز

نمودار زیر را در مورد مراحل انتخاب نماینده کامل کنید.

 

 


75/0

5

هریک از موارد زیر جزء وظایف کدامیک از نقش های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است ؟

- عزل رئیس جمهور                                                     - دادن رأی اعتماد به وزیران

- انتخاب وزیران                                                         - تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی

1

6

جدول را کامل کنید.

نظام خودکامه

نظام قانونی

......................................

حاکم نماینده مردم است.

قدرت از آن زورمندان است.

........................................

1

7

برای هریک از عوامل بر هم زننده تعادل در نظام اجتماعی دو نمونه بنویسید.

الف) تهدیدات خارجی :

ب) انحراف از قانون :

1

ردیف

سؤالات صفحه دوم

بارم

8

برای هریک از نقش های زیر دو الگوی عمل (هنجار) بنویسید.

- پدر :                                                                    - فرزند :

1

9

دو نمونه از ناهماهنگیهای میان نظام خانواده و نظام سیاسی را طبق نمونه در جدول زیر بنویسید.

نمونه

تأکید خانواده بر ارزشهای تجملی و اسراف در نظامی سیاسی که بر صرفه جویی تأکید دارد .

1

 

2

 

1

10

چهار مورد از اثرات اشتغال را بر زندگی فرد نام ببرید ؟

 

1

11

مدرسه در ارتباط با نظام سیاسی در چند جهت عمل می کند ؟

 

1

12

چهار نمونه از روابط اقتصادی میان کارمندان در یک اداره را بنویسید.

 

1

13

اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

- گروه :

- کنترل اجتماعی :

2

14

وجه مشترک همه اختلافات زوجین چیست با مثال شرح دهید.

 

 

5/1

15

نظام تولید را تعریف کرده بخش های مختلف آن را نام ببرید.

 

 

25/1

16

بیکاری پنهان و اشتغال کاذب را با هم مقایسه کنید.

 

 

5/1

17

رکود اقتصادی را تعریف کرده نقش آن را در افزایش سطح بیکاری تجریه و تحلیل کنید ؟

 

 

5/1

18

نقش سیاسی و نظام سیاسی را تعریف کنید.

 

 


سوالات فصل اول

1- دوران کودکی را با دوره نوجوانی از نظر نیازهای اجتماعی با هم مقایسه کنید.

2- چرا شناخت محیط اجتماعی توسط نوجوانان ضرورت دارد.

3- انواع شناخت‌ جامعه را نام ببرید

4- شناخت حاصل از زندگی چگونه به دست می‌آید.

5- شناخت علمی از جامعه چگونه حاصل می‌شود.

6- انواع شناخت جامعه را با هم مقایسه کنید.

7- نظر عالم اجتماعی را پیرامون مسئله خودکشی تشریح نمائید.

8- عبارت زیر را کامل کنید:

خودکشی با                    همبستگی فرد با دیگران و                         فردیت افزایش می‌یابد.

خودکشی در دوره رفاه اقتصادی                  و در دوره‌ی آشوب و جنگ     رخ می‌دهد.

9- میان انواع شناخت جامعه چه رابطه‌ای وجود دارد. توضیح دهید.

10- عالم اجتماعی علت اجتماعی زیستن انسان را چه می‌داند.

11- فلاسفه علت اجتماعی زیستن انسان را چه می‌دانند.

12- وجه اشتراک و اختلاف عالم اجتماعی و فلاسفه در مورد علت اجتماعی زیستن انسان چیست.

13- رابطه اجتماعی (تعامل اجتماعی) را با ذکر مثال تعریف کنید.

14- ما چگونه شکل می‌گیرد.

15- انواع ما را با ذکر مثال تعریف کنید.

16- گروه را تعریف کنید.

17- الگوی عمل یا هنجار را تعریف کنید.

18- یک ایرانی با توجه به قبول استقلال و عزت به عنوان ارزش چه هنجارهایی را باید رعایت کند.

19- گروه ملت را تعریف کرده خصوصیات آنرا مشخص کنید.

20- گروه‌های مختلف در چه شرایطی جامعه را به نابسامانی دچار می‌کنند.

21- ارزش‌ها و هنجارهای گروهی را نام ببرید که با ارزش‌ها و هنجارهای گروه ملت مغایر  باشند.

22- تاثیرات گروه بر فرد را نام ببرید.

23- خودآگاهی را تعریف کنید.

24- منظور ازجهت گیری گروهی چیست.

25- عضویت درگروه درکدام دوره زندگی اهمیت بیشتری دارد. چرا.

26- حد هماهنگی و تعارض در جامعه را …………………………………… مشخص می‌کند.

27- آسیب گروهی یعنی چه.

28- مهمترین آسیب‌های گروهی را نام ببرید؟

29- اثرات دوگانگی ارزشی را روی رفتار فرد نام ببرید.

30- اثرات بیگانگی از جامعه را روی رفتار فرد نام ببرید.

31- اثرات مطلق‌گرایی گروهی روی رفتار فرد را نام ببرید.

32- سرگردانی، ستیز با جامعه خویش، عدم انعطاف و تجحر هر کدام بیانگر تاثیر کدام آسیب‌ گروهی بر رفتار فرد است.

33- بیگانگی از جامعه یعنی چه.

34- مطلق‌گرایی گروهی را تعریف کنید.

35- گروه‌گرایی چیست.

36- تفاوت مطلق‌گرایی با گروه‌گرایی را بنویسید.

37-از ثمرات تلخ مطلق‌گرایی گروهی، چند نمونه تاریخی را ذکر کنید.

38-اگر در یک جامعه همه گروه‌‌ها به مطلق‌گرایی دچار شوند، در آن جامعه چه پیش خواهد آمد.

39- تبعیت بی چون و چرا چه تاثیری بر رفتار فرد دارد.

سوالات فصل دوم  (نظام اجتماعی)

40- نقش را تعریف کنید.

41- نحوه پذیرش نقش توسط فرد چند شکل دارد نام برده مثال بزنید.

42- تکالیف یا وظایف نقش یعنی چه.

43- حقوق نقش را تعریف کنید.

44- میان تکالیف و حقوق نقش‌ها دریک گروه چه رابطه‌ای وجود دارد، با ذکرمثال توضیح دهید.

45- منظور از وابستگی متقابل نقش‌ها چیست.

46-…………پیوند دهنده نقش‌هااست.

47- آرمان اجتماعی را با ذکر مثال تعریف کنید.

48- ویژگی‌های مفهوم نظام (سیستم) را بنویسید.

49-  نظام اجتماعی را تعریف کنید.

50- خرده نظام اجتماعی را تعریف کنید.

51-خرده‌ نظام‌های اجتماعی را نام ببرید.

52-.    .. که خرده‌ نظام‌ها بر اساس آن شکل گرفته‌اند جزئی از …………… نظام اجتماعی کل است.

53- اگر آرمان جامعه‌ای رسیدن به بیشترین حد رشد اقتصادی باشد، نحوه سازماندهی نظام آموزشی، وسایل ارتباط جمعی، نظام اداری، نظام سیاسی باید چگونه باشد.

54- نظام اجتماعی چه زمانی متعادل است.

55- نظام اجتماعی نامتعادل را تعریف کنید.

56- با ذکر مثال  نشان دهید یک نظام اجتماعی دارای تعادل نیست.

57- نظام اجتماعی چرا به فرد نیاز دارد.

58- اجتماع پذیری را با ذکر مثال تعریف کنید.

59- جامعه افراد را به چند شکل اجتماعی می‌کند. نام ببرید.

60- درونی کردن ارزش‌ها یعنی چه.

61- کنترل اجتماعی چیست.

62-رابطه میان اجتماع‌پذیری با کنترل اجتماعی را تجزیه و تحلیل کنید.

فصل سوم : نظام خانواده

63- شش مورد از ملاکهایی که گروه ها رااز هم متمایز می‌کند را نام ببرید.

64- خانواده رااز چند جهت می‌توان بررسی کرد نام برده تعریف کنید.

65- تاثیرات خانواده روی نظام اجتماعی کل را نام ببرید.

66-………. باعث تبدیل آثار و نتایج مطلوب یک نظام اجتماعی به آثار و نتایج نامطلوب و نامناسب شود.

67-………..مهم‌ترین و نخستین عامل جامعه‌پذیری است.

68- چرا در گذشته، رشد جمعیت همانند امروز یک مشکل اجتماعی نبوده است.

69- دلایل رشد سریع جمعیت را ذکر کنید.

70- رشد جمعیت و رشد صنعت چه تاثیری روی نظام تقسیم کار داشته است؟ توضیح دهید.

71 - علت بالا رفتن سطح انتظارات ………………………. می‌باشد.

72- تغییر نظام تقسیم کار باعث ……………………… شده است.

73- جمعیت یک کشور چه زمانی جوان است.

74- آثار نامطلوب رشد جمعیت را نام ببرید (6 مورد)

75- تاثیرات خانواده روی فرد را نام ببرید.

76- خانواده روی شکل‌گیری شخصیت فرد چه تاثیری دارد.

77- خانواده در حمایت عاطفی فرد چه نقشی دارد.

78- نقش خانواده در تحقق شخصیت مستقل فرد را توضیح دهید.

79- چرا خانواده در همه زمانها پایدار مانده است.

80- وجه مشترک ناسازگاری خانوادگی چیست.

81- چرا زن وشوهر انتظارات یکدیگر را برآورده نمی‌کنند.

82- تحقق نیافتن کامل جریان اجتماعی شدن چه نقشی در ناسازگاری میان زن و شوهر دارد. با مثال توضیح دهید.

83- عوامل عمده در تنوع جریان‌های اجتماعی شدن را نام برده، تاثیرآنها را در ناسازگاری زن و شوهر بررسی کنید.

84- تغییرات سریع در نظام ارزشی جامعه چه تاثیری در تزلزل بنیان خانواده دارد. مثال بزنید.

85- تفاوت انتظارات والدین و فرزندان از کجا ناشی می‌شود نام ببرید.

86- در دوره نوجوانی چه خصوصیاتی در فرد ظاهر می‌شود. این خصوصیات چه تاثیری درناسازگاری فرزندان و والدین دارند.

فصل چهارم(نظام اقتصادی)

87- فعالیت اقتصادی را تعریف کنید.

88- انواع فعالیت‌های اقتصادی را نام برده، برای هر کدام 2 نمونه مثال بزنید.

89- رابطه اقتصادی را تعریف کنید.

90 - رابطه اقتصادی با رابطه اجتماعی (دوستانه) چه تفاوت‌هایی دارد.

91- قاعده مالکیت را تعریف کنید.

92- چرا جامعه به قاعده مالکیت نیاز دارد.

93- نظام اقتصادی را تعریف کنید.

94- خرده‌نظام‌های اقتصادی را نام ببرید.

95- نظام تولیدی را تعریف کرده، بنویسید از چه بخش‌هایی تشکیل شده است.

96- نظام توزیع روی نظام اقتصادی چه اثراتی دارد.

97- هدف خرده‌ نظام پولی وبانکی چیست.

98- اختصاص سود بیشتر به سپرده‌های بانکی چه نتایجی را به دنبال دارد.

99-با ذکر مثال بنویسید محیط طبیعی چه تاثیراتی روی نظام اقتصادی دارد.

100- رشد و توسعه صنعت و فن‌آوری تابع …………………. است.

101- کار علم چیست.

102- با ذکر چند نمونه نشان دهید که رشد علم بستگی به ارزش‌های جامعه دارد.

103- میان نظام اقتصادی و نظام آموزشی چه روابطی وجود دارد.

104- نظام اقتصادی به …………………….. بستگی دارد، زیرا در فعالیت اقتصادی هدف نهایی …………….. است.

105- در شکل‌گیری نیازها، …………….. و ………………. و………………. نقش اساس دارند.

106- دولت با چه ابزارهایی می‌تواند در تنظیم امور اقتصادی دخالت کند.

107- برنامه را تعریف کنید.

108- بودجه چیست.

109- میان خانواده و اقتصاد چه روابطی وجود دارد.

110- تاثیرات رشد سریع صنعت بر روابط اقتصادی، چه مشکلاتی برای جامعه به همراه دارد. چرا.

111- دلیل فروپاشی نظام کمونیستی در شوروی سابق چه بود.

112- تضاد طبقاتی چرا و چگونه شکل می‌گیرد.

113- چرا پول به یک ارزش تبدیل شده است.

114- پیامدهای مناسب و نامناسب نظام اقتصادیی را نام ببرید.

115- شغل چیست؟ شاغل به چه کسی گفته می‌شود.

116- نتایج وآثار و شاغل شدن را نام ببرید.

117- عوامل عمده در انتخاب شغل را نام ببرید.

118-………. اولین شرط انتخاب شغل است.

119- رابطه استعداد و توانایی فردی را با انتخاب شغل توضیح داده، مثال بزنید.

120- توانایی و استعدادها به چند دسته تقسیم می‌شوند. نام ببرید.

121- مهارت‌های مربوط به شغل به چند دسته تقسیم می‌شوند. نام برده مثال بزنید.

122- خویشتن‌پنداری چیست. در انتخاب شغل چه نقشی دارد. یک نمونه مثال بیاورید.

123- با ذکر مثال تاثیر محیط و شرایط اجتماعی در انتخاب شغل را بررسی کنید.

124- چند مسئله اقتصادی نام ببرید.

125- بیکاری را تعریف کنید.

126- در عرف به چه کسی بیکار گفته می‌شود.

127- انواع بیکاری را نام ببرید.

128- بیکاری آشکار چیست.

129- بیکاری فصلی را با ذکر مثال تعریف کنید.

130- منظور از اشتغال کاذب چیست. مثال بزنید.

131- بیکاری پنهان را تعریف کنید. مثال بزنید.

132- بیکاری پنهان و اشتغال کاذب را با هم مقایسه کنید.

133- با ذکر مثال رابطه میان بیکاری و رشد جمعیت را بررسی نمایید.

134- در کشورهای در حال توسعه علت بیکاری چیست.

135- نظام آموزشی در ایجاد بیکاری چه نقشی دارد. توضیح دهید.

136- اتوماسیون یعنی چه.

137- رکود اقتصادی را تعریف کنید. چگونه رکود اقتصادی باعث بیکاری می‌شود.

138- چه عواملی خارج از نظام اقتصادی منجر به بیکاری می‌شوند.

139- عواملی که از درون نظام اقتصادی باعث بیکاری می‌شوند کدامند.

140- نبود زیر بنای اقتصادی چگونه باعث بیکاری می‌شود.

فصل پنجم نظام سیاسی

141- چه عواملی تعادل نظام اجتماعی را از درون یا بیرون و هم  می‌زنند. به تفکیک نشان دهید

      برای هر یک از عوامل بر هم زننده تعادل نظام اجتماعی دو نمونه بیاورید .

142- نظام سیاسی را تعریف کنید.

143- وظایف نظامی سیاسی را نام ببرید.

144- وظایف نظام سیاسی را در مقابل هر یک از عوامل بر هم زننده تعادل نظام اجتماعی دقیقا مشخص کنید.( با فلش)

145- انواع نظام‌های سیاسی را نام ببرید.

146- نظام سیاسی خودکامه را تعریف کنید.

147- در نظامی سیاسی خودکامه وزارت چه وضعیتی داشت.

148- نقش‌های نظامی درنظام سیاسی خودکامه چه وظایفی داشتند.

149- چرا نظام‌های سیاسی خودکامه قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعی نبودند.

150- نظامی سیاسی خودکامه چه ویژگی‌هایی دارد.

151- نظامی سیاسی قانونی چه ویژگی‌هایی دارد.

152- ویژگی‌های نظام سیاسی خودکامه را با نظام سیاسی قانونی مقایسه کنید.

153- نظام سیاسی ایران قبل از مشروطیت چگونه بود.

154- در نظام سیاسی ایران نقش‌های سیاسی چگونه از یکدیگر منکف شده‌اند. نام برده مثال بزنید.

155- در راس نظام سیاسی ایران چه نقشی قرار دارد. چگونه انتخاب می‌شود. صلاحیت‌های احرازاین نقش را نام ببرید.

156- رهبر در نظام سیاسی ایران چه وظایف و اختیاراتی دارد. (6 مورد)

157- در راس قوه اجرای چه نقشی قرار دارد. چگونه انتخاب می‌شود. صلاحیت‌های احراز این نقش را نام ببرید.

158- وظایف و اختیارات رئیس جمهور را نام ببرید.

159-  شرایط و صلاحیت‌های احراز نقش نمایندگی مجلس را نام ببرید.

160- وظیفه شورای نگهبان چیست.

161- وظایف مجلس خبرگان چیست.

162- شوراهای اسلامی شهر و روستا با چه اهدافی شکل گرفته‌اند.

163- در قانون اساسی چند نوع شورا  پیش ‌بینی شده است نام برده مثال بزنید.

164- فعالیت سیاسی را تعریف کنید. چند نمونه ذکر کنید.

165-………….. اشکال مختلف فعالیت سیاسی را مشخص می‌سازد.

166- راه‌پیمایی و تظاهرات معمولا با چه اهدافی صورت می‌گیرد.

167- مراجعه به آرای عمومی به چند شکل انجام می‌شود نام برده توضیح دهید. مثال بزنید.

168- آثار و نتایج وجود احزاب در یک جامعه را نام ببرید.

169- افراد، گروه‌ها و احزاب سیاسی با چه اهدافی از رسانه‌ها استفاده می‌کنند.

170- مهم‌ترین نقش فرد در نظام سیاسی چیست. چرا؟

171- مراحل انتخاب نماینده را به ترتیب نام ببرید.

172- منظور از انتخاب کور چیست. مثال بزنید.

173- راه‌های شناسایی کاندیداها را نام ببرید.

174- منظور از مرحله تشخیص و ارزیابی در انتخاب نماینده چیست.

175- رابطه متقابل تربیت خانوادگی و رفتار سیاسی فرد را تشریح کنید. مثال بزنید.

176- مدرسه در ارتباط با نظام سیاسی در چند جهت عمل می‌کند نام ببرید.

180- نمونه‌هایی از عدم مشروعیت نظام سیاسی را ذکر کنید که در آن حکومت بر اساس قانون اساسی عمل نکرده باشد.

181- نظام سیاسی را با نظام اقتصادی مقایسه نمایید

-    حد هماهنگی وتعارض در جامعه را گروه...................مشخص می کند.

2-    آسیب تبعیت بی چون وچرا چه تاثیری بررفتار وشخصیت فرد دارد؟

3-    خرده نظام ونظام اجتماعی کل راباهم مقایسه کرده وبرای انها مثال بزنید .

4-    چگونگی جامعه پذیرشدن افرادتوسط جامعه راباذکر مثال بررسی کنید .

5-    شما به عنوان یک ایرانی با قبول دوارزش عزت واستقلال برای میهن خود موظف به انجام چه الگوهای عملی هستید ؟

6-    شناخت علمی جامعه وشناخت حاصل از زندگی را مقایسه کنید

7-     اصطلاحات زیر را تعریف کنید وبرای هریک مثال بزنید:

گروه:  نقش اجتماعی:  نظام اجتماعی:  آرمان اجتماعی:  کنترل اجتماعی :  جامعه پذیری:  ملت:  ارزش اجتماعی :   هنجار اجتماعی :

8-    اجتماعی کردن افراد از طریق مجازات را ...................می گویند.

9-    اولین نکته در رابطه فرد وگروه تاثیر روابط با دیگران در شکل گیری .............فرد است .

10-وجه مشترک اختلاف فرزندان ووالدین را می توان در مفهوم........بیان کرد.

11-ارزش های مشترک که هرجمع یاجامعه برای رسیدن به آنها تلاش می کنندرا .............می گویند.

12- چرادرزمانهای قدیم داشتن فرزندزیادبرای خانواده ها یک نعمت محسوب می شد؟

13-اگرافرادخوب جامعه پذیر نشوندبعدا درزندگی مشترک دچار چه مشکلاتی می شوند؟ با ذکر مثالی توضیح دهید .

14-خانواده رااز لحاظ میزان دوام وپایداری با بقیه گروه ها مقایسه کنید .

15-آثار ونتایج مطلوب نظام اداری را  بیان کنید.

16-آثار ونتایج نا مطلوب نظام اداری برنظام اجتماعی کل  را  بیان کنید.

17- یک الگوی عمل برای نقش زن ویک الگوی عمل برای نقش شوهر ذکر کنید ومیزان  اجبار والزام آن را توضیح دهید.

18- رابطه  ی متقابل نقش ها در گروه ها ونظام های اجتماعی یعنی چه ؟ مثال بزنید .

19-تعادل در نظام اجتماعی کل را توضیح دهید ویک نمونه مثال بزنید.

20- یک نظام اجتماعی مشخص کنید ونقش ها ووظایف متقابل واهداف آنها را ذکر کنید .

21-آسیب های گروه را نام ببرید .

22- گروه های اجتماعی چه ارتباطاتی بایکدیگر می توانند داشته باشند ؟

23- مطلق گرایی گروهی چیست؟ مثال بزنید.

24-بیگانگی با جامعه چیست؟ مثال بزنید.

25-بیگانگی باجامعه چه آثاری برشخصیت افراد دارد؟

26-شخصیت تابع یعنی چه؟ چه آثاری قبرشخصیت افراد دارد؟

27-چرا افراد دارای شخصیت تابع برای جامعه خطرناکند؟

28- دوگانگی ارزشی چه مفهومی دارد؟ مثال بزنید؟

29-دوگانگی ارزشی چه آثاری برشخصیت افراد دارد؟

30-دودسته عوامل عمده در تنوع جریان اجتماعی شدن راباذکر دونمونه بنویسید.

31-ارزش های گروه های زیر را مشخص کنید .

32-دوتفاوت اساسی خانواده وگروه های دیگر را بنویسید.

33- چراخانواده درطول تاریخ پایدار مانده است. دو دلیل بیاورید.

34-آثار مطلوب خانواده راهم بر فرد وهم بر نظام اجتماعی کل بنویسید .

35-آثارنا مطلوب خانواده راهم بر فرد وهم بر نظام اجتماعی کل بنویسید .

36- فلاسفه درباره علل اجتماعی بودن انسان معتقدند انسان                  است.

37- هدف از به وجود آمدن تقسیم کار چیست؟

38-چرا مسافران یک اتوبوس گروه اجتماعی محسوب نمی شوند؟

39-خصیصه های مهم دوره ی نوجوانی را بنویسید.

40-خانواده چه تاثیری برشکل گیری شخصیت فرد دارد؟

41- جامعه پذیری  چه رابطه ای با بقای زندگی اجتماعی دارد؟

42-مفاهیم درونی کردن ارزش ها وکنترل اجتماعی راباهم مقایسه کنید .

43-اگر آرمان جامعه ای رسیدن به بیشترین حد رشد اقتصادی باشد خرده نظام های آن چگونه سازمان می یابند؟

44-تایید توانایی ها واستعدادهای فرد توسط دیگران چه تاثیری برشخصیت فرد دارد؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟

45-دوتعارض گروهی سازنده ودوتعارض گروهی مخرب  مثال بزنید .

46- برای هریک از نظام های اجتماعی زیر دوخرده نظام بنویسید.

47- چرا افراد به گونه های مختلف اجتماعی می شوند ودر نتیجه در زندگی انتظارات متفاوتی از یکدیگر دارند؟

48- دو مورد از دوستی ها ودشمنی های روزانه خود رابیان کرده ومشخص کنید کدام یک از موضع خود وکدام یک از موضع گروه است ؟

49- چرا انسان ها گرایش به زندگی اجتماعی دارند؟

50-چه عواملی باعث شده انتظارات مردم نسبت به گذشته تغییر کند؟

51- در جوانی افراد برچه اساسی به گروه ها می پیوندند؟

52-دلایل ناسازگاری زوجین با یکدیگر را بنویسید .

53- تفاوت نظام با نظام اجتماعی چیست ؟

54- نظام متعادل چگونه نظامی است؟

55-جوامع گذشته رابا امروزه از لحاظ جمعیتی مقایسه کنید .

56- مفاهیم زیر را تعریف کنید ومثال بزنید : تعامل اجتماعی:   تکالیف نقش:     حقوق نقش :

57-چهار نقش در مدرسه نام برده وبرای هریک الگوی عملی بنویسید .

58- در چه صورتی نظام اجتماعی متعادل خواهد بود ؟

59-به نظر شما زندگی در اجتماع بر فرد چه تاثیری می گذارد؟

60- چرا خانواده رابه عنوان گروه می دانیم ؟

61-نقش حمایت عاطفی خانواده را توضیح دهید .

62- برای اینکه یک گروه دچار آسیب تبعیت بی چون وچرا نشود چه ویژگی اساسی باید داشته باشد؟

63-راه حل هایی که برای اختلافات میان فرزندان ووالدین می اندیشید را بنویسید .

64- اگر نقش های مادر بزرگ وپدربزرگ رابه نقش های پدر ومادر وفرزند در خانواده اضافه کنیم چه تغییراتی در الگوهای عمل این نقش ها به وجود می اید ؟

65- دلیل بقاء وپایداری نظام خانواده رادر طول تاریخ بیان کنید .

66- شناخت علمی جامعه چگونه به دست می آید؟

67-شکل گیری خودآگاهی راباذکر مثال تجزیه تحلیل کنید.

68-جامعه افراد را به دو صورت اجتماعی می کند  این دو مورد را توضیح دهید .

69-  چرازن وشوهر نمی توانند انتظارات یکدیگر را برآورده سازند؟

70-چرا به خانواده یک نظام اجتماعی می گویند؟

71-چرا نظام خانواده خرده نظام  ندارد؟

72-فکر می کنید اگر خانواده نباشد شما در ادامه تحصیل باچه مشکلاتی رو به رو می شوید به چهار مورد از نقش های ارشادی و حمایتی خانواده خود در این زمینه اشاره نمایید .

73-  ارزش های چه گروه هایی با ارزش های ملت مغایر است ؟

74- رابطه جامعه پذیری وکنترل اجتماعی رابنویسید.

75- نقش تغییرات سریع نظام اجتماعی رادر ناسازگاری زوجین بررسی کنید .

76- یک نظام اجتماعی رادر نظر  بگیرید وخرده نظام های آن را نام ببرید ونقش ها را در یکی از خرده نظام ها معین نمایید .

77- نتایج شناخت نادرست محیط اجتماعی راباذکر مثال بنویسید .

78-چرا در گذشته ، رشد سریع جمعیت همانند امروز یک مشکل اجتماعی نبوده است ؟

79- تاثیر خانواده رابر شکل گیری شخصیت فرد بررسی کنید .

80-منظوراز وابستگی متقابل نقش ها چیست؟ مثال بزنید .

81-دونمونه از نقش هایی را که در جریان انقلاب اسلامی شکل گرفته نام ببرید وبرای هریک مهم ترین هدف رابنویسید .

82-دوالگوی عمل برای عبور ومرور در خیابان  بنویسید.

83-چرا انتخاب گروه برای جوانان بسیار مهم است؟

84-چهار مورد از آثار نامطلوب رشد سریع جمعیت رافقط نام ببرید.

85-چهار مورد از تفاوت های خانواده راباسایر گروه ها بنویسید.

86-تفاوت اختلافات قومی وقبیله ای با وجود احزاب دریک جامعه چیست؟

87-دوستی افراد با یکدیگر وتلاش آنها برای دوست یابی برای چیست ؟

88-گروه چگونه موجب شکل گیری جهت گیریها در فرد می شود ؟

89-اگر فردی به عضویت یک گروه مطلق گرا در آید چه خصوصیاتی خواهد داشت؟

90- چند گروه مطلق گرا مثال بزنید.

91-رشد بی رویه جمعیت از نظر آموزشی ومسکن وبهداشتی چه مشکلاتی رادر جامعه به وجود می آورد؟

92- دو نقش ارادی ودونقش غیر ارادی خود را بنویسید .

93- منظور از شکل گیری ما چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید .

94- نیاز نظام اجتماعی به فرد راتفسیر کنید

95- انواع شناخت جامعه را توضیح دهید .

96- یکی از دوستیهایی که به جدایی انجامیده رامثال بزنید وعلت از هم گسستن این دوستی را بیان کنید.

97-دوره ی کودکی را با دوره نوجوانی مقایسه کنید .

98-بااندیشیدن درباره ی صفات وخصوصیات خود 4 صفت وخصوصیت رادر پاسخ سوال من کیستم؟ بیان کنید .

99-تقسیم کار یعنی چه ؟ چه نتیجه ای دارد؟

100-                    وجدان چگونه شکل می گیرد؟

101-                    با چه ملاک هایی می توان نظام ها یا گروه ها را بایکدیگر مقایسه کرد؟

102-                    هرفرد خودرا در آیینه ی دیگران می بیند یعنی چه ؟

103-                    جامعه آیینه ی اجتماعی است یعنی چه ؟

104-                    پیوند دهنده ی نقش ها ..........................می باشد .

105-                    برای هریک از نقش های معلم و دانش آموز دوتکلیف ودو مورد از حقوق نسبت به یکدیگر را بنویسید .

106-                    دیدگاه عالم اجتماعی نسبت به خودکشی با دیدگاه عامیانه چه تفاوت هایی دارد ؟

107-                    شناخت علمی جامعه چه کمکی به شناخت حاصل از زندگی می کند؟

108-                    شناخت حاصل از زندگی چه کمکی به شناخت علمی جامعه می کند؟

109-                     انواع شناخت جامعه چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟

110-                    الگوهای عمل با ارزش های اجتماعی چه رابطه ای دارند ؟ مثال بزنید .

111-                    در چه صورتی گروه های اجتماعی موجب به هم خوردن تعادل جامعه وفروپاشی ان می شوند؟

112-                    چند گروه مثال بزنید که الگوهای عمل جامعه رازیر پا می گذارند؟

113-                    شخصیت چیست ؟ وچگونه به وجود می آید ؟

114-                    چرا نوجوانان به عضویت در گروه های اجتماعی اهمیت زیادی می دهند ؟

115-                     مطلق گرایی گروهی چه نتیجه ای در زمان انتخابات دارد ؟

116-                    مطلق گرایی گروهی چه نتیجه ای در تعیین مدیریت ها دارد ؟

117-                    مطلق گرایی گروهی چه نتیجه ای در اجرای برنامه های عمرانی دارد ؟

118-                    آسیب های گروهی را بنابر شدت وضعف آنها  رتبه بندی نمایید .

119-                    ویژگی های نظام را بنویسید.

120-                    ساختار اجتماعی نظام های اموزشی ، خانواده، سیاسی واقتصادی را با یکدیگر مقایسه کنید .

121-                    دو ارزش درونی شده خود را نام برده وتوضیح دهید چگونه این دوارزش درونی شده اند؟

122-                    گروه خانواده را با هیئت مذهبی محله خودتان  با ملاک های اجتماعی مقایسه کنید . 

ارسال شده در: دوشنبه 15 آذر‌ماه سال 1389 :: 16:49 :: توسط : امیرخان