کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

- کدام موقعیت ها برای همه افراد پیش می آیند ؟

1) کودکی ، جوانی ، میا نسالی و پیری                    2) اشتغال ، جوانی ، ازدواج

3) ازدواج ، اشتغال ، مالک شدن                          4) ازدواج ، تحصیلات عالی ، مالک شدن

2- در هر موقعیت برای تعریف خود از چه چیزی می توان استفاده کرد ؟

1) تأکید و تثبیت دیگران  2) وجوه تمایز بخش  3) ارزش ها و باورهای مشترک  4) قدرت و زور

3- ما در هر موقعیتی برای اینکه خودمان را بشناسیم و بشناسانیم چه می کنیم ؟

1) از تجارب دیگران استفاده می کنیم .                2) خود را با دیگران مقایسه می کنیم .

3) به ارزیابی دیگران می پردازیم .                      4) برخورداری از استقلال و فردیت بیشتر

4- کدام مورد از امور متمایز کننده ی هویت های جمعی ( ملی ) از یکدیگر نمی باشد ؟

1) باورها و ارزش ها             2) ادبیات و تاریخ              3) گویش و لهجه              4) هنجارهای مشترک

5- کدام مورد روایت محسوب نمی شود ؟

1) رمان یک داستان نویس     2) تصورات ذهنی یک فرد    3) گزارش یک گزارشگر     4) اسطوره های اقوام مختلف

6- پذیرش اسلام از سوی ایرانیان چه تأثیری در شکل گیزی تمدن اسلامی داشت ؟

1) تقابل تمدن اسلامی با تمدن یونانی                2) بسط و گسترش تمدن اسلامی

3) جهانی شدن تمدن اسلامی                          4) ایجاد امپراطوری های بزرگ اسلامی

7- کدام روایت بیش از روایت های دیگر به واقعیت رخ داده نزدیک است ؟

1) افسانه               2) تاریخ                3) رمان               4) فیلم

8- پی بردن به تفاوت نتیجه ی ....................... است .

1) گفتگو               2) مقایسه                3) استدلال                4) قدرت

9- گفتگویی منجر به اقناع می شود که بر..................تأکید کند.

1)  استدلال                    2) بر وجود اختلاف        3) بر مبانی           4) قدرت

10- در جریان گفت و گو چه عواملی واسطه ی معرفی ما به دیگران اند ؟

1) روایت و هویت          2) کلمات و ژست ها          3) هویت و موقعیت          4) کلمات و روایت

11- روایت ها از جهت صوری و با توجه نوع نمادها و نشانه ها به روایت های :

1) نوشتاری و گفتاری تقسیم می شود .               2) به روایت های بصری از جمله نقاشی و عکاسی تقسیم می شود .

3) گفتاری ، نوشتاری ، بصری تقسیم می شود .     4) گفتاری و بصری تقسیم می شود .

12- توانایی بدنی جزء کدام دسته از ویژگی ها می باشد ؟

1) انتسابی               2) اکتسابی                3) ویژگی های مردان                4) ویژگی های جسمی زنان

13- یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه جوامع چیست ؟

1) تأکید بر مصرف       2) تأکید بر فردیت        3) تأکید بر خلاقیت و نوآوری       4) تأکید بر ویژگی های انتسابی

14- یکی از عوامل متمایز کننده گروه و اعضای آن ................ و ............... و هنجارهای مشترک است .

1) الگوهای عمل و ارزش ها        2) الگوهای عمل و باورها        3) باورها و ارزش ها        4) هنجارها و ارزش ها

15- خاطره مشترک یک گروه

1) تاریخ نام دارد .       2) میراث فرهنگی نام دارد .       3) مفاخر و قهرمانان می باشند .        4) ادبیات نام دارد

16- واکنش ایرانیان در مقابل غرب:

1) دیدی سراسر منفی نسبت به دیگری داشت .                          2) نگاهی بدبینانه به ایرانی داشتند .

3) دیدی انتقادی بر وجوه مثبت ایرانی و دیگرانی داشتند .              4) همه موارد

17- شرایط و محیطی که فرد خود را با آن می شناسد چه نامیده می شود ؟

1) نقش                2) هویت                 3) موقعیت                 4) روایت

18- روایت در چه قالب هایی بر ما عرضه می شود ؟

1) گفتار               2) نوشتار                  3) گزارش تلویزیونی                  4) همه موارد

19- زمانی که فرد خود را قوی یابد منظر می شناسد خود را با کدام ویژگی ها تعریف کرده است ؟

1) جسمانی             2) روانی              3) اخلاقی                4) ذهنی

20- زمانی که فرد را افسرده‘ دارای استعداد خارق العاده ، منطقی یا احساساتی می شناسد چگونه خود را تعریف می کند ؟

1) روانی               2) اخلاقی               3) ذهنی                 4) 1 و 3

21- زمانی که فرد خود را راستگو ، با ایمان می شناسد چگونه خود را تعریف می کند ؟

1) اخلاقی             2) روانی               3) ذهنی               4) جسمانی

22- زمانی که فرد خود را به عنوان مالک مزرعه ، سرمایه دار و صاحب مغازه می شناسد چگونه خود را تعریف می کند ؟

1) مالک               2) جسمانی               3) اخلاقی                4) روانی

23- در نظام آموزشی کدام جوامع بر خلاقیت تأکید می کند ؟

1) جهان سوم              2) قدرتمند               3) آفریقایی              4) 1 و 2

24- در کدام دوره ایران خود را با تشکیل امپراطوری های متعدد ، به دیگران معرفی می کند ؟

1) باستانی               2) اسلامی                3) جدید                4) 1 و 3

25- انقلاب اسلامی در ایران ، بر اساس کدام جریان تفکر در دوره جدید شکل گرفته است .

1) خود باختگی              2) احیاگری               3) بازگشت به خویشتن               4) 1 و 2

26- به احساس مثبت نسبت به ویژگی هایی که فرد خود را با آن ها می شناسد یا دیگران او را به آنها می شناسد چه می گویند ؟

1) تعلق               2) تعهد                 3) موقعیت                  4) نقش

27- در کدام یک از جوامع مزایا بر مبنای ویژگی های انتسابی توزیع می شود .

1) بردگی و کاستی             2) صنعتی               3) جدید               4) اروپایی

28- به حالتی که ثروت نزد بخشی از جمعیت جمع می شود چه می گویند ؟

1) تراکم قدرت              2) تراکم ثروت              3) تراکم احترام                4) هیچکدام            

29- به جامعه ای که اصل مالکیت عمومی را به طور وسیع و در همه زمینه ها پذیرفته باشد . چه می گوید ؟

1) کمونیست               2) سوسیالیست                3) لیبرال               4) 1 و 2

30- به جامعه ای که اصل مالکیت خصوصی را به طور وسیع پذیرفته باشد چه می گویند ؟

1) سوسیالیست                2) کمونیست                  3) لیبرال                4) فاشیست

31- در کدام جوامع افراد با انگیزه کسب سود برای تولید بیشتر تلاش می کنند ؟

1) کمونیست                 2) بردگی                3) لیبرال                  4) فاشیست

32- کدام یک از موارد از پیامد های مثبت تراکم قدرت است ؟

1) برنامه ریزی متمرکز            2) کاهش کارایی             3) کاهش خلاقیت             4) اضطراب

33- درکدام جوامع سهم جامعه یا دولت از ثروت تولید شده اندک است ؟

1) سوسیالیست               2)  کمونیست               3) لیبرال            4) فاشیست

34- در چه شرایطی تراکم قدرت در نظام اجتماعی کاهش می یابد ؟

1) مردم سالاری             2) تفکیک قوا             3) محدود بودن دوره تصدی            4) همه موارد

35- وقتی نقش ها را بر حسب بر خورداری آن ها از مزایا رتبه بندی می کنیم جایی که در این رتبه بندی پیدا می کنند چه می نامند ؟

1) پایگاه             2) موقعیت              3) هویت  

36- کدام مورد از ویژگی های با دوام و اصلی هویت محسوب می شود ؟

1) اعتقادات شخصی             2) ویژگی های یکسان             3) موقعیت ها             4) ارزش های مشترک

37- کدام افراد سهم بیشتری از دیگران در تغییر زندگی اجتماعی دارند ؟

1) سرمایه داران                                                         2) افراد مصرف گرا   

 3) افرادی که سهم خلاق خود در آنها بالاست .                   4) افراد نیرومند « قوی »

38- نقش زبان در تداوم گروه سرزمینی چیست ؟

1) تداوم تعامل اعضا           2) درک مشابهت ها           3) شناخت هویت           4) همه موارد

39- تولید یک قطعه موسیقی هنرمند کدام و ویژگی هویتی محسوب می شود ؟

1) خلاقیت              2) جسمی              3) ذهنی و روانی               4) اخلاقی

40- ........................ قالبی است که نسل های مختلف در آن قرار می گیرند و احساس ایرانی بودن می کنند .

1) تاریخ               2) هویت فردی                3) ما                 4) روایت

41- شرایط و محیطی که خود را در آن می شناسیم ......................... ما محسوب می شویم .

1) هویت               2) قدرت                3) فرهنگ                4) موقعیت

42- در جمله « ابن سینا طبیب و دانشمند بزرگی بود » برای معرفی ابن سینا از چه ویژگی هایی استفاده کرده ایم ؟

1) ویژگی های اختصاصی      2) ویژگی های انتسابی        3) ویژگی های انفرادی        4) ویژگی های اکتسابی

43- مروزه در محیط های عمومی ساده ترین راهی که افراد از طریق آن خود را به دیگران می شناسانند چیست ؟

1) مالک بودن            2) مصرف            3) خلاقیت             4) عضویت در گروه

44- واکنش مسلمانان جهان نسبت به وضعیت فلسطین ناشی از چه امری است ؟

1) مفاخر و قهرمانان دینی          2) تاریخ اسلام            3) باورهای مشترک مسلمانان            4) توصیه

45- مهمترین علت تشکیل سازمان هایی مانند میراث فرهنگی و جهان گردی برای حفظ و مرمت آثار باستانی چیست ؟

1) جذب توریست های خارجی                     2) بزرگداشت سازندگان آنها        

3) حفظ و تداوم هویت ملی                         4) افزایش میزان تعلق ما به ایران

46- رفتار ورزشکاری که با پرچم کشورش دور زمین ورزش می دود نشانگر چیست ؟

1) خرسندی وی از پیروزی       2) تعلق او به ایرانی بودن        3) تعهد        4) رضایت خاطر او از ایران

47- چه ارتباطی بین تعلق و تعهد وجود دارد ؟

1) تعهد پیش نیاز تعلق است .                    2) تعلق مقدم برتعهد است  .

3) بین این دو ارتبا طی وجود ندارد .             4) بین تعلق وتعهد ارتباط متقابل وجود دارد .48- در دوره جدید عده ای عقیده دارند برای بدست آوردن جایگاهی در جهان باید گذشته خود را بشناسیم و در همان حال ضعفهایمان را جبران کنیم ، این جریان با چه عنوان شناخته می شود ؟

1) غرب زدگی          2) خود شیفتگی            3) بازگشت به خویش           4) تشبه

49- در کدام یک از موقعیت های زیر فرد در آن خود را به عنوان شخص ماهر و مدیر دیگران می شناسد ؟

1) ازدواج             2) جوانی            3) دانشگاهی            4) اشتغال

50-  کدام یک از ویژگی های زیر جزء ویژگی های با دوام هویت نمی با شد ؟

1) ویژگی های نژاد        2) ویژگی های مرد و زن بودن        3) ویژگی های شغلی       4) ویژگی های اخلاقی

51- پی بردن به تفاوت نتیجه چیست ؟

1) مقایسه             2) تأیید دیگران             3) قدرت              4) گفتگو

52- تأکید بر تفاوت و تمایز به خودی خود به هویت یابی منجر نمی شود بلکه باید این تفاوت ................... قرار گیرد .

1) با گفتگو با دیگران مورد تءیید                          2) مورد تأیید دیگران  

3) همراه با قدرت مورد تأیید                                 4) توسط فرهنگ مورد تأیید

53- کدام یک از موارد زیر جزء روایت های گفتاری و نوشتاری نیست ؟

1) مجسمه                2) رمان              3) شعر               4) داستان

54- در طبقه بندی روایت ها بر مبنای میزان ساختگی یا واقعی بودن کدام گزینه نادرست است ؟

1)تاریخ در برابر رمان                                  2) گفتار در برابر نوشتار

3) گزارش علمی در برابر افسانه                  4) گزارش علمی در برابر اسطوره

55- آنچه در بیان معمول به عنوان چشم و هم چشمی از آن یاد می شود از جلوه های تمایز یابی و هویت یابی کدام یک از موارد زیر است ؟

1) مالکیت             2) مصرف            3) ویژگی های اخلاقی             4) ویژگی های روانی و ذهنی

56- یک فرد آلمانی با کدامیک از آثار زیر از سایر کشورها باز شناخته می شود ؟

1) آثار هوگو               2) آثار مولیر               3) گوته              4) آنتوان چخوف

57- دانشمندی که علت یک بیماری فراگیر را کشف کرده است و جان هزار نفر را نجات داده است در کدام یک از عناوین زیر جای می گیرد .

1) اسطوره              2) مفاخر و قهرمانان               3) فرهنگ ساز                4) حادثه ساز

58- کلی ترین تقسیم بندی تاریخ ایران کدام یک از گزینه های زیر را در بر می گیرد ؟

1) قبل از اسلام ـ بعد از اسلام ـ معاصر                  2) باستان ـ اسلامی ـ جدید

3) باستان ـ قبل از اسلام ـ بعد از اسلام                  4) باستان ـ قبل از اسلام ـ معاصر

59- در دوره باستان ایرانی بودن در مقابل کدام یک از موارد زیر تعریف می شود .

1) در مقابل رم و یونان       2) در مقابل یونان و اسپانیا         3) در مقابل عثمانی       4) در مقابل ایرانیان

60- اگر فرد در موقعیت هایی قرار بگیرد که بتواند بر آن موقعیت اثر بگذارد خود را .................... خواهد شناخت .

1) منفعل               2) فعال                3) بزرگسال                4) با هویت

61- دختر یا پسر بودن یکی از ویژگی های ............................. فرد است .

1) اصل هویت                2) با دوام تر هویت                  3) اکتسابی                 4) 1 و 2

62- در هر موقعیت برای تعریف خود می توان از ............................  استفاده کرد .

1) هویت           2) وجوه تمایز بخش            3) روایت             4) ویژگی های با دوام تر هویت

63- در شناخت ما از دیگران ( گذشتگان ـ معاصران ـ آیندگان ) ............................... نقش محوری دارد .

1) گفتگو و استدلال              2) روایت              3) کلمات و ژست ها                 4) تاریخ

64- یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه جوامع تأکید بر ............................... است .

1) گفتگو و استدلال              2) روایت              3) کلمات و ژست ها                 4) تاریخ

65- تعامل پایدار بین اعضای گروه مستلزم ......................... است .

1) ادبیات                2) مکان                3) زبان                  4) ارزش ها و باورها

66- تلاشی که برای حفظ و نگهداری میراث فرهنگی صورت می گیرد تلاش برای ............................. است .

1) حفظ و تداوم هویت جمعی                            2) حفظ آثار هنری 

3) نگهداری بناهای تاریخی                              4) حفظ آثار به جا مانده از فعالیت های گروه          

67- در دوره .................... ایرانی باید خود را به عنوان ملتی در مقابل سایر ملت ها تعریف کند .

1) باستان             2) اسلامی                3) جدید                4) احیاگری

68- کسی که علاقه زیادی به خود دارد و بدی های خویش را نمی بیند دچار .......................... شده است .

1) خود باختگی                  2) خود شیفتگی                     3) تعلق                  4) تعهد

69- احساس مثبت نسبت به ویژگی هایی که فرد خود را با آن می شناسد و می شناساند ................... گفته می شود .

1) تعلق                2) هویت                  3) خود باختگی                4) خود شیفتگی

70- مدیر کارخانه ای که شیوه ی جدید از تقسیم و سازماندهی کار ارائه می دهد خود را با چه هویتی به دیگران معرفی    می کند ؟

1) روانی و ذهنی            2) مالکیت               3) ثروتمند                4) تولیدگری

71- چه چیزی موجب تفاوت یک آمریکایی از یک فلسطینی درباره سرزمین قدس و اسرائیل می شود ؟

1) هنجارها و معانی           2) نقش ها و هنجارها            3) معانی و نقش ها            4) باورها و نقش ها

72- هویت گروه در واقع همان هویت ........................... است .

1) هویت ملی            2) هویت قومی             3) هویت جمعی               4) تمام موارد

73- واکنش مسلمانان در برابر موقعیت ها بر مبنای چیست ؟

1) باورهای مشترک             2) دین مشترک             3) مشکلات مشترک               4) تمام موارد

74- از عوامل متمایز کننده یک گروه از سایر گروه ها نمی باشد ؟

1) مفاخر و قهرمانان             2) مکان مشترک              3) هنر و ادبیات               4) خصوصیات افراد

75- وسیله فهم متقابل بین اعضای گروه کدام است ؟

1) سفر                2) ادبیات                  3) زبان                 4) هنر

76- کدام یک از روایت های زیر ساختگی است ؟

1) تاریخ               2) گزارش علمی               3) رمان و افسانه                 4) آثار هنری و فرهنگی

77- یکی از جلوه های هویت یابی بر مبنای مصرف چیست ؟

1) مالکیت                2) مد گرایی                3) چشم و هم چشمی                   4) خلاقیت

78- در شناخت ما از دیگران و حتی خودمان روایت چه نقشی دارد .

1) نقش اجتماعی دارد .                              2) نقش اساسی دارد . 

3) نقش فرهنگی دارد .                              4) نقش محوری دارد

79- امروزه کشورهایی قدرتمند شناخته می شوند که ...........................

1) قدرت نظامی دارند .                                2) رشد اقتصادی دارند .         

3) توسعه یافته هستند .                               4) در نظام آموزشی خود بر خلاقیت تأکید می کنند .

    هویت از طریق00000000000شکل می گیرد. 8نمره                                                                                                                               

        1 )خلاقیت  2 ) تجربه     3 ) تعامل با دیگران     4 ) ویژگی های فردی

2      اگرفرد بتواند بر موقعیت اثربگذارد،در موقعیتی قرارداردکه خودرا000000000می شناسد0

        1 ) فعال   2 ) منفعل    3 ) مجبور    4 ) مختار

3     موقعیت هایی که به اعتقاد فرد ، امکان بیشتری برای فعلیت بخشیدن ونشان دادن خودفراهم می کنند ،موقعیت000000گفته می شود0

        1 ) مهم   2 ) منفعل    3 ) غیر مهم   4 ) فعال

4      موقعیت ها چگونه برای فرد مهم می شوند ؟

        1 ) ازطریق تجربه2 )ازطریق تشکل ها 3 ) درجریان زندگی اجتماعی 4 ) ازطریق آموزش 

5      کدام یک از موارد زیر از ویژگی های بادوام هویت فرد نیست ؟

        1 ) جنسیت 2 ) شغل 3 )دانش آموزی 4 )  ملیت

6      از بین ویژگی های زیر کدام یک در همه ی جوامع جزو هویت اصلی فرد محسوب نمی شود ؟  1 ) ملیت 2 ) رنگ پوست3 )شغل 4 ) جنسیت

7      ویژگی های بادوام تر هویت مادر 00000000 مورد تاکید قرار می گیرند 0

        1 )همه ی موقعیت ها 2 ) موقعیت های بیشتری 3 ) بعضی موقعیت ها 4 ) موقعیت های کمتری

8      مبنای شناخت " خود"  چیست ؟

        1 ) تایید 2 )قدرت  3 )مقایسه  4 ) فرهنگ

9      وقتی می خواهیم خودرااز دیگران متمایز کنیم از چه واژه ای استفاده می کنیم ؟

        1 ) من     2 ) شخصیت  3 )  ما  4 ) هویت

10    در موقعیت جهانی ودر مقایسه با ملت های دیگر از چه هویتی استفاده می کنیم ؟

        1 ) مسلمانی   2 ) شیعه بودن  3 ) سفید پوستی   4 ) ایرانی

11    افراد درهرموقعیت برای تعریف خود می تواند از 00000000000استفاده کنند .

        1 ) ویژگی های  فردی 2 ) تجربه  3 ) وجوه تمایز بخش   4 ) توانایی های ذهنی

12    در مقایسه با ادیان ومذاهب دیگر به ترتیب   از چه هویت هایی استفاده می کنیم ؟

        1 )ایرانی-مسلمان  2 ) شیعه-مسلمان 3 ) مسلمان-ایرانی  4 ) مسلمان- شیعه

13    در بحث شناخت خود پی بردن به تفاوت ،نتیجه ی 000000000000 است .

        1 ) مقایسه   2 )هویت 3 ) فرهنگ     4 ) تایید

14    گرفتن تایید دیگران مستلزم چیست ؟

       1 ) فرهنگ ونفوذ  2 ) قدرت وفرهنگ 3 ) اقناع وابداع  4 ) گفت وگوواستدلال

15    گفتگو در چه صورتی مفید است وبه اقناع منجر می شود؟

       1)سخن طرف مقابل را بپذیرد2)طرفین براستدلال تکیه کنند3)دارای هنجارهای مشترک باشند4) از موضع برابر برخوردارباشند.

16   افرادی که دارای000000مشترک هستند،سخن واستدلال یکدیگر را بهتر می فهمند وبهترمی توانند یک دیگررا قامنع کنند .   1 ) در آمد یکسان وپایگاه اجتماعی2) هنجارها وقوانین 3 ) باورهاو ارزش های4 ) قدرت وهویت 

  17    کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب از ویژگی های انتسابی واکتسابی است؟

   1) ساده زیستی-خلاقیت2) ایرانی-کارافرینی3 ) هنرمندی-اصفهانی4) تجمل گرایی-راست گویی

18      کدام یک از هویت های زیر امروزه توسط رسانه های جمعی  ووسایل تبلیغاتی تقویت می شود؟

             1)  تولید وخلاقیت  2 ) مصرف  3 ) اخلاقی    4) مالکیت

19         امروزه کشورهایی قدرتمند شناخته می شوند که در نظام آموزشی آن ها بر............. تاکید می شود .

             الف )مصرف  ب ) ارزش ها   ج )خلاقیت   د ) ویژگی های اخلاقی

20          کدام یک از موارد زیر از ویژگی های اکتسابی است ؟

             الف ) زیبایی  ب ) جوانی  ج ) شیک پوشی  د ) برادری

21          شعر زیر چه هویتی را به عنوان مبنای " آدمیت"  رد می کند؟

      تن آدمی شریف است به جان آدمیت                    نه همین لباس زیباست نشان ادمیت

             الف) هویت تولید  ب ) هویت مصرف  ج )هویت اخلاقی د )  هویت روانی وذهنی

22          یکی از عوامل مهم پیشرفت وتوسعه جوامع.................است .

              الف ) تولید انبوه ب ) کار آفرینی  ج )  ویژگی های اخلاقی    د ) نوع مصرف

23            هویت یابی مصرف از طریق پیروی از مد بیشتر در چه محیطی هایی رواج دارد ؟

                 الف ) شغلی ب ) خانوادگی   ج ) روستایی  د ) شهری

24           امروزه ساده ترین راه هویت یابی  بر مبنای کدام گزینه است ؟

                الف ) روانی وذهنی  ب ) خویشاوندی ونسب   ج ) مصرف  د ) تولید وخلاقیت

25            اگر بگوییم " اوبهترین مادر دنیاست " فرد رابا کدام ویژگی  معرفی کرده ایم ؟

               الف ) روانی ب ) نقش  ج )اخلاقی   د ) خلاقیت

26           وقتی فردی خود را مسلمان معرفی مکند از کدام ویژگی در تعریف استفاده کرده است؟

                 الف) نسب و نسبت  ب) روانی و ذهنی  ج) نفش و عضویت   د) اخلاقی

27            کدام یک از روایتهای زیر را می توان برحسب میزان ساختگی بودنشان متمایز نمود؟

         الف) اسطوره   ب) نمادی    ج) غیر نمادی  د) عکاسی

28            کدام دسته از زوایت های زیر واقعی است ؟

                الف) تاریخ،گزارش علمی ب) رمان ، افسانه   ج) فیلم ، اسطوره  د) رمان، گزارش علمی

29            شعر ، رمان و داستان از سبک های چه نوع روایاتی است؟

      الف) واقعی و ساختگی ب) صوری و نمادی ج) گفتاری و نوشتاری  د) تاریخی و افسانه ای

30          انواع روایت های  صوری عبارتند از :

     الف) تاریخ ، رمان ، افسانه   ب) تاریخ، اسطوره ، شعر   ج) گفتاری و نوشتاری و بصری   د) گزارش علمی ، رمان، افسانه

  31        روایت تنها وسیله ی کسب اطلاعات درباره ی .............است.

       الف) گذشتگان  ب) معاصران   ج) آیندگان     د) خود

32    هویت ها چگونه تایید و تثبیت  می شوند؟  الف)  ازطریق باورها و ارزش های مشترک  ب) در مقایسه ی خود با دیگران و در جریان گفت و گو .ج) فقط با استفاده از زور و قدرت د) فقط به وسیله ی گفت و گویی که به اقناع منجر شود

33 کدام موقعیت ها برای افراد اهمیت بیشتری دارند؟ در این رابطه مثال بزنید 0 1نمره                                                                         

34    هویت چگونه شکل می گیرد؟دیگران چه نقشی در این رابطه دارند ؟ مثال بزنید. 1نمره                                                                  

 35  نقش تایید دیگران در هویت یابی  را توضیح دهید0( با ذکر مثال)  1نمره                                                                                       

  36       چهار ویژگی افراد خلاق را بنویسید. 1نمره                                                                                                                                

    37   چهار ویژگی جوامعی که برای تعریف خود بر خلاقیت تاکید می کنند را بنویسید.1نمره                                                               

38   خودتان را با چهار ویژگی معرفی کنید. 1نمره                                                                                                                                 39   روایت  حضرت یوسف  بر چه مبنایی ا ز انواع روایت  بیان شده است؟ هم چنین حضرت یوسف بر اساس کدام ویژگی ها سریال تلویزیونی( سال قبل ) به مردم معرفی شد؟( برای هر کدام ویژگی ها مربوطه مورد آن را مشخص کنید.) 2نمره                          

40   نقش باورها وارزش های مشترک رادرتمایز بین گروه ها وجوامع توضیح دهید .ومثال بزنید.1نمره                                                  

41  چرانگاه یک امریکایی بانگاه یک مسلمان نسبت به سرزمین قدس واسرائیل متفاوت است؟ 1نمره

42- نقش روایت درگسترش جهان اجتماعی را توضیح دهید . 1نمره

43- موقعیت فعلی خودرا تشریح کنید . , آیا فعالیدیا منفعل؟1نمره                                                                                                                                                                                                                                                               

جمع کل بارم = 20نمره

 

 

ارسال شده در: دوشنبه 15 آذر‌ماه سال 1389 :: 16:51 :: توسط : امیرخان