کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

- جملات زیر را کامل کنید :

1-1) مهم ترین ویژگی  اسنادخزانه ......................................است .  25/.نمره

 2-1) بهترین معیار برای سنجش رشد اقتصادی کشورها..............................................است . 5/.نمره

3-1 )  از اهداف اصلی برنامه ریزی های اقتصادی درکشورهای درحال توسعه........................................است. 5/.نمره

4-1) هرچه حجم پول نسبت به تولید جامعه..........باشدقدرت خرید آن .............می شود ودرصورت افزایش حجم پول قدرت خرید آن............می یابد . 75/. نمره

2- جملات صحیح وغلط را مشخص کنید :    1نمره        ص               غ                                                                       

1-2) تولید غالب نیجریه کاکائو است .   

2-2) امروزه هزینه های تجارت نسبت به گذشته افزایش داشته است  .                

3-2 ) روابط اقتصادی بین المللی علاوه برمبادله ی کالا شامل حرکت نیروی کار وسرمایه نیز می باشد  .

4-2) تقریبا تمامی نهادها وسازمان های اقتصادی بین المللی دنیا پس از جنگ جهانی اول تاسیس شده اند.

3- جواب صحیح را مشخص کنید : 3نمره

1-3) اگر جمعیت فعال یک کشور  10 میلیون نفر باشد واز این تعداد 2میلیون نفر بیکار باشند ، نرخ بیکاری برابرباکدام گزینه است ؟  

الف) 10 درصد         ب) 20 درصد         ج ) 30 درصد       د ) 40 درصد                

2-3 )  اگر از 40 میلیون نفر جمعیت فعال یک کشور 30 میلیون نفر شاغل باشند ، نرخ اشتغال چند درصد است ؟

الف) 20 درصد     ب)    25درصد      ج ) 50 درصد     د ) 75درصد

3-3)  مهم ترین ابزار مقابله بانابرابری توزیع درآمد چیست ؟  

الف) سیستم کارآمد مالیاتی  ب ) پرداخت یارانه  ج ) کاهش نرخ بیکاری  د ) مهارتورم

4-3 ) نظام نوین مالیات گیری وبودجه بندی درکدام دوره درکشورمان به وجود آمد؟ 

 الف)  دوره صفویه    ب) دوره قاجاریه     ج ) دوره پهلوی   د) بعدازانقلاب اسلامی

5-3)درکدام یک از گروه های درآمدی "میل نهایی " به مصرف کم تر ودرنتیجه " میل نهایی به پس انداز " بیشتراست؟

الف) درآمد کم ب) درآمد بالا ج ) درآمد متوسط د) اقشارحقوق بگیر

6-3)اگر قیمت کالایی درابتدای سال 100 تومان باشد ودر آخر سال قیمت آن به 120 تومان اقزایش یابد می گوییم طی این سال تورم این کالا چقدراست ؟

الف ) 10 درصد  ب) 15 درصد    ج ) 20 درصد     د) 25 درصد

4- پاسخ های کوتاه  بدهید :

1-4) دوبازار بورس معروف دنیا رانام ببرید : 5/.نمره

2-4) میزان استفاده از چک به چه عاملی بستگی دارد؟  5/.نمره

3-4 ) چهارکالای واسطه ای نام ببرید : 1نمره

4-4)  نقدینگی را تعریف کنید :  5/.نمره

5- منظور از اینکه برخی کارشناسان رابطه ی دولت با بخش خصوصی رابه رابطه ی والدین با فرزندان تشبیه کرده اند چیست ؟ 1نمره

6- مفهوم  مزیت نسبی را با ذکر مثال توضیح دهید . 1نمره

7- از اهداف واصول سازمان تجارت جهانی دواصل را بنویسید . 1نمره

8- اوراق  مشارکت با اوراق قرضه چه تفاوتی دارد؟ 1نمره

9- از وظایف بانک  مرکزی دومورد رابنویسید . 1نمره

10- چهارکالا نام ببرید که شما مصرف می کنید ولی درزمان پدربزرگ ومادربزرگتان به دلیل نبود تجارت بین الملل مصرف نمی شد؟ 1نمره

11- توسعه ونوسازی اروپا دردوران صفویه چگونه بود ه است ؟ 1نمره

12- درچه صورتی دولت به کاهش حجم پول در گردش ( سیاست انقباضی ) متوسل می شود؟ دومورد از روش های آن رابنویسید . 5/1نمره

13- طبق جدول مالیاتی زیر فردی بادرآمد 720000تومان

الف) چقدرمالیات براساس نرخ تصاعد کلی باید پرداخت کند ؟ 5/.نمره

ب ) چقدرمالیات براساس نرخ تصاعد طبقه ای باید پرداخت کند ؟   1نمره

درآمد

نرخ مالیات

تا300000تومان

معاف

تا500000 تومان

2درصد

تا700000 تومان

4درصد

700000به بالا

6درصد

14- براساس جدول زیر منحی عرضه وتقاضا را رسم کنید ونقطه ی تعادل درآن رامشخص سازید : 5/1نمره

قیمت

مقدار  تقاضا

مقدار عرضه

100

100

0

150

75

25

200

50

50

250

25

75

300

0

100

    شاداب وامیدوار باشید.

ارسال شده در: دوشنبه 15 آذر‌ماه سال 1389 :: 17:02 :: توسط : امیرخان