کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

- جملات صحیح وغلط را مشخص کنید: 2نمره

1-1 توان پیش بینی در اقتصاد نتیجه استفاده از روش های علمی ومدل های ریاضی است .

 ص           غ           

2-1 نامحدود بودن نیازهای انسان با الگوی مصرف اسلامی لزوما ناسازگار است . 

             ص         غ            

3-1 شاخص تولید ناخالص ملی را به اختصار G.D.Pمی نامند.   

                                   ص          غ            

4-1 صعودی بودن منحنی عرضه به این معناست که با افزایش عرضه قیمت کاهش می یابد.

 ص             غ            

5-1 عدم رقابت بین تولید کنندگان به ضرر آنهاست .       ص               غ              

6-1  هرچه تولید کنندگان بیشتر باشند همکاری بین آنها کم تر می شود .  ص                غ           

7-1  وظایف دولت ها نسبت به گذشته بیشتر شده است . ص                غ         

8-1 اگراشتغال کامل وجود نداشته باشد نشر اسکناس تورم به همراه خواهد داشت .  ص          غ 

    2- تکمیل کنید : 4نمره

1-2 به کالاهای بادوامی که در جریان تولید به کارگرفته می شوند ...........................می گویند .

2-2 سهم هرهدف در کل بودجه نشان دهنده ی.................................ازدید دولت است .

3-2 فعالیت های غیر قانونی نظیر قاچاق ومانند آن به اقتصاد ........................معروف است .

4-2 درحسابداری ملی همه اشکال تولید بایک ترازو ومعیار  سنجیده می شود و آن...............است .

5-2 به کالایی که توسط مصرف کنندگان نهایی خریداری می شود کالای.................می گوئیم.

6-2  هدف علم اقتصاد ، راهنمایی انسان برای انجام ................................است .

7-2  نیازهای انسان ...............است ولی منابع وامکانات موجود ...................است .

8-2 بودجه سالیانه کل کشور توسط ................تهیه وبرای تصویب به ......................تسلیم می شود .   

3- به سوالات زیر پاسخ های کوتاه ارائه کنید: 4نمره

1-3 نظارت براجرای بودجه بر عهده ی کیست ؟

2-3 دولت موظف است لایحه ی بودجه راتا چه زمانی هرسال به مجلس تقدیم کند؟

3- 3 دلیل اصلی مخالفان تصدی دولت برکارخانه ها ومعادن وصنایع چیست ؟

4-3 نهضت های اجتماعی سیاسی بزرگ با چه شعاری شکل گرفته وگسترش یافته اند؟

5-3 انحصارگر کیست ؟

6-3 ازعوامل تولید کدام عامل مهم تر است ؟

7-3 منظور از هزینه های تولید چیست ؟

8-3 درآمد سرانه چگونه به دست می آید ؟

4-  چهار گروه بازیگر وفعال در عرصه ی اقتصادی جهان را نام ببرید .1نمره

5- دونمونه از مواردی که بخش  خصوصی حاضر به سرمایه گذاری نیست را توضیح دهید1نمره

6- تولید کنندگان برای به دست آوردن سود بیشتر یا جلوگیری از زیان ، چه اقداماتی باید انجام دهند؟ 1نمره

7- اگربا سوء استفاده کنندگان اقتصادی که کارهای غیر قانونی جهت ثروت اندوزی  انجام می دهند مقابله نشود چه روی می دهد؟1نمره

8- هدف دولت از اخذ مالیات چیست ؟ 5/1نمره

9-  درجامعه ای با جمعیت 20000نفرکالاهای زیر درمدت یک سال تولید شده است . با توجه  به رقم  این تولیدات تولیدناخالص داخلی،   تولیدخالص داخلی ،  سرانه تولید خالص داخلی را محاسبه کنید. موادغذایی 40 تن از قرار هرتن 200 هزارتومان ، پوشاک 5000عدد ازقرارهرعدد20هزارتومان ، خدمات ارائه شده 40 میلیون تومان ، ماشین آلات 350 دستگاه ازقرار هردستگاه 2میلیون تومان ،  استهلاک درسال 5میلیون تومان  (5/2نمره)

10- قیمت تعادلی ، مازاد وکمبود را با اعداد فرضی درقالب یک جدول تنظیم ونمودار آن را رسم کنید : 5/2 نمره

 

-      تولیدراتعریف کنید .

2-       چه مراحلی برای تولید یک کالا طی می شود ؟

3-     چند کالای واسطه ای نام ببرید .

4-     انگیزه تولید کنندگان از تولید چیست ؟

5-     هزینه ،در آمد، سود را تعریف کنید .

6-     چگونه تولید کنندگان به سود بلندمدت می رسند ؟

7-      تولیدکنندگان جهت دوری از وضعیت زیان چه اقداماتی انجام می دهند ؟

8-     چرا عامل نیروی انسانی مهم تر از دیگر عوامل است ؟

9-     طبقه بندی  نیروی انسانی  چگونه است ؟

10- نیروی انسانی به چند دسته تقسیم می شوند ؟

11- عامل سرمایه دربرگیرنده چیست ؟

12- سرمایه مالی را تعریف کنید .

13- از نیروی انسانی به عنوان .............نیزیاد می شود .

14- چرا همه محصولات تولید شده به صورت مستقیم به مصرف نمی رسند ؟

15- سود چگونه محاسبه می شود ؟

16- کدام یک از عوامل تولید مهم تر است ؟ چرا ؟

17- پولی که تولید کنندگان برای خرید عوامل تولید می پردازند با چه عنوان هایی نصیب خانواده ها  می شود ؟

18- در چه شرایطی می گوییم تولید کننده سود برده است ؟

19-  از لحاظ تجربه ومهارت ، نیروی انسانی به چند دسته تقسیم می شود ؟ نام ببرید .

20-  عوامل تولید را نام ببرید .

21-  منظور از زمین در عوامل تولید چیست؟

22-  منظور از رفتار اقتصادی چیست ؟

23- عوامل موثر بر رفتار اقتصادی مصرف کنندگان  را نام ببرید .

24-  رفتار اقتصادی مصرف کنندگان را تحلیل کنید .

25- چرابین افزایش قیمت وکاهش تقاضا رابطه ی معکوس وجود دارد ؟

26-  چرا با افزایش قیمت یک کالا میزان تولید وعرضه ی آن افزایش می یابد ؟

27- عوامل موثر درتصمیم تولیدکنندگان در مورد میزان تولید یک کالا  چیست ؟

28- منحنی نزولی تقاضا به چه معناست ؟

29- منحنی صعودی عرضه به چه معناست ؟

30-  مفهوم قیمت تعادلی را توضیح دهید .

31-  در چه صورتی با کم کمبود  عرضه مواجه می شویم ؟

32-  در چه صورتی با مازاد عرضه روبه رو می شویم ؟

33-  رابطه ی عرضه وتقاضا در بازار چگونه است ؟

34- نموداری با عداد فرضی درخصوص رابطه ی عرضه وتقاضا رسم کنید .

35- قیمت با عرضه رابطه ای .........دارد وبا تقاضا رابطه ای .........دارد .

36- یک جدول فرضی قیمت وتقاضا تهیه نموده ونمودار آن را ( تقاضا ) ترسیم  نمایید .

37- با توجه  به جدول داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید .

قیمت

تقاضا(خرید )

عرضه(تولید)

100

3000

0

300

2000

500

500

1000

1000

700

500

2000

900

0

3000

 الف ) منحنی عرضه وتقاضا را روی دستگاه مختصات رسم کنید .

ب ) نقطه ی تعادلی ومازاد عرضه وکمبود عرضه را روی نمودار مشخص کنید .

ج ) توضیح دهید مازاد عرضه چه زمان دربازار ایجاد می شود وچگونه می توان مازاد عرضه رابه قیمت تعادلی نزدیک کرد ؟

38-  در مقایسه بین دو وضعیت رقابت وانحصار می توان گفت رقابت بین تولید کنندگان به نفع .......است .

39- مزایای بازار رقابتی نسبت بع بازار انحصاری را بنویسید .

40-  منظور از بازار رقابتی وانحصاری چیست ؟  تفاوت این دو را بنویسید .

41- دربازار رقابتی رقابت بین تولید کنندگان به نفع چه کسانی است ؟

42- اثر رقابت بر مصرف کنندگان چیست ؟

بازار را تعریف کنید .

43- تولید کنندگان ومصرف کنندگان هنگام افزایش قیمت یک کالا ی معین چه رفتاری از خود نشان می دهند؟

44- هرچه تعداد تولیدکنندگان دربازار زیاد ترباشد .............بین آنها کمتر می شود .

45- یک انحصار در خرید مثال بزنید .

46- رقابت بین خریداران به نفع کیست ؟

47- هرچه تعداد تولیدکنندگان زیادتر ورقابت فشرده تر باشد منافع بیشتری نصیب .................می شود .

ارسال شده در: دوشنبه 15 آذر‌ماه سال 1389 :: 17:05 :: توسط : امیرخان