کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

- جملات  صحیح وغلط را مشخص کنید :   1نمره   ص                 غ                                                                                            

1-1) کلیشه سازی بخشی از جنگ یک کشور علیه کشوری دیگر محسوب می شود .

2-1) درزمان کنونی صنعت وپیشرفت اقتصادی برقدرت نظامی متکی است .                      

3-1)   گسترش نفوذ درجهان از اهداف جهانی درعرصه ی بین الملل است.                       

4-1) استفاده از ابزاراقتصادی رایج ترین روش دست یابی به هدف درعرصه ی جهانی است  .

2- جملات زیر را تکمیل کنید : 1نمره

2-1) تغییرجایگاه کشورهادرنظام جهانی به صورت ............................انجام می شود .

2-2)  یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل بازارهای مالی جهانی...........................هستند  .

3-2) کشورهای ........................درتقسیم کاربین الملل نقشی ندارند .

4-2)  هرچه به زمان حال نزدیک تر می شویم نقش محوری............درمیان دیگرمنابع موثردرتولیدارزش افزوده افزایش می یابد .         

3- پاسخ های کوتاه ارائه کنید :

1-3) شکل روابط اقتصادی درواحدهای عشیره ای: 5/.نمره

2-3)هدف زندگی بورژواها: 5/.نمره

3-3) معنی مشروعیت : 5/.نمره

4-3) دودلیل توجه دولت ها به سرمایه گذاری خارجی: 5/.نمره

5-3)راه هایی که باتوسل به آنها تجارت تعرفه ای فراهم شد(دومورد) : 5/.نمره

6-3) دوکشوری که جهانی شدن اقتصاد موجب شتاب توسعه ی شان شده است  ؟ 5/.نمره

7-3) معنی بازاریابی شبکه ای: 5/.نمره

8-3)شاخص ارزیابی نابرابری ثروت درعرصه جهانی  : 5/.نمره

9-3) موضوعات اجلاس گروه 8 (دومورد) : 5/.نمره

10-3) راهبرد امنیت ملی سودان (دومورد) : 5/.نمره

11-3) معنی کلیشه : 5/.نمره

12-3) واکنش ایرانیان به ادغام درنظام جهانی (دومورد ): 5/.نمره

13-3) چالش های توسعه ایران بعد از انقلاب (دومورد) : 5/.نمره

14-3)یک دولت ذره مثال بزنید : 25/.   نمره                  15-3) مهم ترین بازیگر عرصه ی جهانی : 25/. نمره

 

16-3) نام دیگر اقتصاد پساصنعتی وپساسرمایه داری :   25/. نمره

4- انقلاب اسلامی ایران درچه مواردی با نظام جهانی چالش دارد ؟ 1نمره

5- چرا درنظام جهانی دیگر شاهد جنگ هایی همانند جنگ های جهانی اول ودوم نخواهیم بود ؟ 1نمره

6- نقش فناوری های جدید در شکل گیری های جدید " ما" را توضیح دهید. 1نمره

7- نقش تجارت تعرفه ای درساختار اجتماعی واقتصادی دوران قاجار راتحلیل کنید : 1نمره

8- صحنه ی جهانی با بازی شطرنج چه تفاوت هایی دارد ؟ (سه مورد ) 75/.نمره

9- آمریکایی شدن فرهنگ به چه معناست ؟ 5/.نمره

10- نمونه ای از تسهیلاتی که دولت ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی درنظرگرفته است را بنویسید. 5/. نمره

جمع نمرات : 15نمره  براساس بارم بندی  دی ماه وخردادماه

ارسال شده در: دوشنبه 15 آذر‌ماه سال 1389 :: 17:07 :: توسط : امیرخان