کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

- جملات  صحیح وغلط را مشخص کنید :       1نمره                                                                                            ص                 غ

1-1) اعضای  سازمان ملل متعهد می شوند که درهر دعوایی که خودیکی از طرف های آن هستند از تصمیم شورای امنیت تبعیت کنند.

2-1) تقویت اقتصاد ملی از دلایل توجه سرمایه داران به سرمایه گذاری خارجی است .                     

3-1)   کشورها نمی توانند مانع اظهار نظر دیگران  نسبت به وقایع داخلی خود شوند.  

                   

4-1) نظام آموزشی واحدو همگون ورسانه ها بقا وتداوم یک جامعه را تضمین می کند .                           

2- جملات زیر را تکمیل کنید : 2نمره

2-1) درامپراتوری نخستین فرد هر سلسله با اتکا به .....................به قدرت می رسید .

2-2)  روابط اقتصادی فرملی با استفاده از فضای رایانه ای را....................می نامند.   

3-2) دو منبع عمده ی ثروت وقدرت درجهان کنونی ...............و...................است .

4-2)  محل استقرار ومدیریت عمده ی شرکت های چند ملیتی در...............................................قراردارد .

3-  پاسخ های کوتاه ارائه کنید : 5/4 نمره

1-3) تعریف کشور:

2-3)شکل اقتصاد جوامع فئودالی:

3-3) چگونگی اداره واحدهای عشیره ای :

4-3) دودلیل سقوط امپراتوری ها:

5-3)دومورداز را ه هایی که کشورهای اروپایی باتوسل به آنها تجارت تعرفه ای را فراهم می ساختند :

 

6-3) رابطه کشورهای مرکز پیرامون برچه مبنایی مشخص می شود ؟

7-3) دلیل آمریکایی شدن چشمگیر جهان دربعدفرهنگی:

8-3)دورکاری یعنی :

9-3) دو پیمان منطقه ای نام ببرید :

4- اقتصاد سرمایه داری را با اقتصاد پسا سرمایه داری مقایسه کنید : 1نمره

5- سرمایه گذاری خارجی برای کدام کشورها جذابیت بیشتری دارد؟ چرا؟ 5/1نمره

6- راهبرد بلندمدت امریکا در سند امنیت ملی قرن 21 را تحلیل کنید.( درسطح منطقه ای وجهانی) 1نمره

7- مواردی که مصادیق تهدید امنیت ملی است رابرشمارید : 1نمره

8- چگونه ممکنست  کلیشه سازی در جریان دیپلماسی موثر باشد؟ در این رابطه با ذکر مثالی به تحلیل بپردازید:   1نمره

9- چه شرایطی موجب شد تا کم کم ایران در نظام جهانی ادغام شود ؟ 1نمره

10- عضویت در سازمان تجارت جهانی  چه پیامدهایی برای توسعه ی ایران خواهدداشت؟   1نمره

ارسال شده در: دوشنبه 15 آذر‌ماه سال 1389 :: 17:13 :: توسط : امیرخان