کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

درس اول : کنش انسانی

 

 1 . کنش انسانی را تعریف کنید ؟

 2 . انواع کنش انسانی را نام ببرید ؟

3 . مهم ترین ویژگی های کنش انسان را نام ببرید ؟

4 . ویژگی" ارادی بودن" را در کنش انسانی توضیح دهید ؟

5 . ویژگی" آگاهانه بودن" را در کنش انسان توضیح دهید ؟

6 .کنش انسانی باتوجه به ....که براساس آن شکل می گیرد و... که دنبال می کند دارای معنای خاصی است 7 . پیامدهای کنش انسانی را نام ببرید ؟ 

8 . پیامد " ارادی بودن " کنش انسانی را با ذکر یک نمونه توضیح دهید ؟

9 . پیامد " طبیعی - غیرارادی بودن " کنش انسانی را با ذکر یک نمونه توضیح دهید ؟

 

درس دوم : علوم انسانی

1 . منظور از علوم انسانی چیست ؟

2 . تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی در چیست ؟

3 . علم متافیزیک (فلسفه) چه تفوتی با علوم طبیعی دارد ؟

4 . تفاوت فلسفه و علوم انسانی در چیست ؟

5 . فلسفه جزو کدام یک از علوم طبیعی با علو انسانی می باشد ؟

6 . قانون علیت را توضیح دهید ؟

7 . چرا فلسفه جزو علوم انسانی و علوم طبیعی نیست ؟

 

                         درس سوم : اهمیت علوم انسانی

 

1 . کدام یک از علوم طبیعی یا علوم انسانی اهمیت بیش تری دارد ؟

2 . یکی از ملاک و معیارهای مقایسه ی علوم طبیعی و علوم انسانی را بنویسید و توضیح دهید برچه اساس از این معیار استفاده می شود ؟

3 . فایده های علوم طبیعی را نام ببرید ؟

4 . چرا به علوم طبیعی (( علوم ابزاری )) می گویند ؟

5 . فواید علوم انسانی را بنویسید ؟

6 . معیار و ملاک آینده ی شغلی را .......... تعیین می کمند و با تغییر ........ نیز تغییر ژیدا می کند ؟

7 . علوم انسانی چون به فهم معانی کنش های انسانی می پردازد .......... نامیده می شود و چون به انتقاد از کنش های ناپسند آدمیان می پردازند .......... نیز نامیده می شوند .

8 . با ذکر دلیل بنویسید چرا اهمیت علوم انسانی از علوم طبیعی بیش تر است ؟

9 . چرا به علوم انسانی، علوم تفهمی می گویند ؟

10 . منظور از علوم انتقادی چیست ؟

11 . رابطه ی علوم طبیعی و علوم انسانی را تحلیل کنید ؟

12 . اگر علوم انسانی دچار مشکل شوند، چه اتفاقی می افتد ؟

                        

درس چهارم : کنش اجتماعی

 1 . منظور از " کنش اجتماعی "  چیست ؟

2 .  ...............  نخستین پدیده ی اجتماعی است ؟

3 . منظور از " پدیده های اجتماعی " چیست ؟

4 . چند نمونه از پدیده های اجتماعی را نام ببرید ؟

5 . نخستین پدیده ی اجتماعی چیست و چرا به عنوان نخستین پدیده در نظر گرفته شده است ؟ با مثال

6 . آیا میان پدیده های اجتماعی رابطه ای وجود دارد ؟

7 . هماهنگی و عدم هماهنگی پدیده های خرد اجتماعی چه تاثیری بر نظام اجتماعی دارد ؟

8 . کنش نابهنجار را تعریف کنید ؟

9 . هنجار و ارزش های اجتماعی را تعریف کنید ؟

10 . اگر .......... نباشد هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و هیچ یک از آرمان های اجتماعی محقق نمی شوند ؟

 

درس پنجم : علوم اجتماعی

 

1 . منظور از علوم اجتماعی چیست ؟

2 . چرا علوم اجتماعی همه ی فواید علوم انسانی را دارا است ؟

3 . فواید علوم اجتماعی را بنویسید ؟

4 . علوم اجتماعی را با علوم طبیعی مقایسه کنید ؟

5 . شاخه های مختلف جامعه شناسی را توضیح دهید ؟

6 . رشته های پیرامون پدیده های اجتماعی و مرتبط با علوم اجتماعی را نام ببرید و از آن میان دو گزینه را توضیح دهید ؟

7 . علوم اجتماعی به چه چیزی فرصت واکنش و موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمند فراهم می آورد؟

8 . هر علمی از جهات مختلف مانند ........ و ............. و ........... با علوم دیگر تمایز دارد .

9 . دانش هایی را نام ببرید که پیرامون پدیده های اجتماعی کل شکل گرفته اند ؟

10 . منظور از " جامعه شناسی خرد " چیست ؟

11 . منظور از " جامعه شناسی کلان " چیست ؟

 

 

درس ششم : تاریخچه جامعه شناسی

 

1 . ویژگی های جامعه شناسی " پوزیتویستی " را بنویسید ؟

2 . اثبات گرایی یا پوزیتویسم را توضیح دهید ؟

3 . موضوع – روش و هدف جامعه شناسی اثبات گرا را به اختصار بنویسید ؟

4 . .......... بنیان گذار اثبات گرایی یا پوزیتویسم می باشد که دانش ............ را با تاثیر از علوم طبیعی تاسیس کرد و سپس نام آن را به ..........  تغییر داد ؟  

5 . روش اثبات گرایی را توضیح دهید  ؟

6 . روش جامعه شناسی " تفهمی " مبتنی بر چه خصوصیاتی است ؟

7 . روش جامعه شناسی " انتقادی " را توضیح دهید ؟

8 . بنیان گذار جامعه شناسی تفهمی چه کسی بود ؟ و مهم ترین مشخصه ی این نوع جامعه شناسی چیست ؟

9 . موضوع جامعه شناسی تفهمی چیست ؟

10 . چرا جامعه شناسی ماکس وبر را " جامعه شناسی تفهمی " نام نهادند ؟

11 . روش جامعه شناسی ماکس وبر چگونه بود ؟ ژ

12 . هدف جامعه شناسی تفهمی چیست ؟

13 . چه عواملی باعث پدیدآیی جامعه شناسی انتقادی شد ؟

14 . موضوع جامعه شناسی انتقادی چیست ؟

15 . هدف جامعه شناسی " انتقادی " چیست ؟

16 . چرا جامعه شناسی انتقادی ، جامعه شناسی تفهمی و پوزیتویستی را محافظه کارانه می داند ؟

17 . فهم پدیده های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل از اهداف کدام جامعه شناسی (اثباتی-تفهمی وانتقادی) محسوب می شود ؟

18 . در کدام یک از انواع جامعه شناسی سه گانه (اثباتی-تفهمی وانتقادی) ، هدف داوری ارزشی است ؟

 

 

درس هفتم : پیشینه ی علوم اجتماعی در یونان و  جهان اسلام

 

1 . اندیشمندان یونانی و اسلامی ، علوم را بر اساس موضوع به چند دسته تقسیم می کنند ؟

2 . در نظر پیشینیان ، علم به چه نامی به کار می رفت و چند دسته بود ؟ توضیح دهید .

3 . منظور از فلسفه ی نظری و فلسفه ی عملی چیست ؟  

4 . فلسفه یا علوم نظری به چند بخش تقسیم می شود ؟ بنویسید .

5 . علوم عملی ( علوم انسانی ) به چند بخش تقسیم می شود ؟ بنویسید ؟

6 . متفکران مسلمان ، عقل را به چند بخش تقسیم می کنند ؟

7 . منظور از عقل نظری چیست ؟

8 . منظور از عقل عملی چیست ؟

9 . عقل عملی از دیدگاه علامه طباطبایی به چه چیزی اطلاق می شود و نتیجه ی آن دارای چند ویژگی است ؟

10 . چرا فارابی علم اجتماعی را ، علم تدبیر مدن می نامد ؟

11 . پدیده های اجتماعی چه تفاوتی با سایر موجودات دارند و چگونه به وجود می آیند ؟

12 . از دیدگاه علامه طباطبایی منظور از " اعتباریات " چیست ؟  

13 . ویژگی های اعتباریات را بنویسید ؟

14 . شناخت احکام ارزشی در کدام یک از تقسیم بندی های دوگانه ی عقل ( نظری و عملی ) جای می گیرد ؟

 

درس هشتم : جهان اجتماعی و جهان طبیعی

 

1 . ویژگی های موجودات زنده را بنویسید ؟

2 . تمایزات و تشابهات جهان اجتماعی را با موجودات زنده مقایسه نمایید ؟

3 . جهان اجتماعی شبیه چه بازی است ؟ نمونه بیاورید .

4 . تفاوت جهان اجتماعی با موجودات زنده در این است که جهان اجتماعی ، پدیده ای ........... و ............ است ولی موجود زنده  پدیده ای ............ است .

5 . فرهنگ را تعریف کنید ؟

6 . جهان اجتماعی چگونه تداوم می یابد ؟

7 . هر جامعه چگونه می تواند به باز تولید خود بپردازد ؟

8 . جهان اجتماعی چگونه فرو می ریزد ؟

9 . فرهنگ از طریق  .......... از نسلی به نسل دیگر منتقل نمی شود بلکه به وسیله ی .......... و ............ انتقال می یابد .

 

درس نهم : اجزاء و لایه های جهان اجتماعی

 

 

1 . پدیده های اجتماعی براساس اندازه و دامنه به پیوستاری میان ........... و ............. بودن قرار می گیرند و از منظر محسوس بودن و میزان آن در پیوستاری بین ........... و ..........   است .

2 . اجزای جهان اجتماعی بر چه اساسی تقسیم می شوند ؟

3 . تقسیم جهان اجتماعی بر اساس نظام به چه معناست ؟

4 . تقسیم جهان اجتماعی براساس اندازه و دامنه ( خرد – کلان ) به چه معناست ؟

5 . تقسیم بندی جهان اجتماعی براساس ذهنی و عینی بودن به چه معناست ؟

6 . آیا اجزاء و بخش های مختلف جهان اجتماعی دارای اهمیتی یکسان هستند ؟ چرا ؟

7 . منظور از لایه های جهان اجتماعی چیست و به چند دسته تقسیم می شوند ؟

8 . نماد به چه معناست ؟

9 . سطحی ترین لایه های اجتماعی کدام اند ؟

10 . عمیق ترین لایه های اجتماعی کدام اند ؟

11 . تفاوت لایه های سطحی و لایه های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی در چیست ؟

12 . کاربرد نماد در چیست ؟

13 .  ............. و ................. در لایه های عمیق قرار می گیرند و بر آرمان ها و ارزش های اجتماعی تاثیر می گذارند .

14 . زبان گفتاری و نوشتاری جزو کدام یک از لایه های جهان اجتماعی محسوب می شوند ؟

15 . نمادها در چه صورت منجر به تغییر در جهان اجتماعی می شوند ؟

 

درس دهم : انواع جهان اجتماعی

1 . آیا جهان اجتماعی همه ی انسان ها یک شکل واحد دارد ؟ توضیح دهید .

2 . چرا جهان اجتماعی سایر موجودات ( به غیر انسان ) یک شکل دارد ؟

3 . چرا جهان اجتماعی انسان ها  متنوع و مختلف است ؟

4 . دلیل تفاوت همکاری اعضا و اجزای جهان اجتماعی با موجودات دیگر چیست ؟

5 . تغییرات جهان اجتماعی چند نوع اند؟ نام ببرید .

6 . توحید و یکتاپرستی .................. جهان اسلام محسوب می شود .

7 . ............. هر فرهنگ در حکم بنیان ها و سنگرهای اصلی آن فرهنگ است .

8 . چه تفاوت هایی می تواند یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل کند ؟

9 . چه نوع تفاوت هایی درون یک جهان اجتماعی واحدباقی خواهد ماندو باعث تبدیل به جهان اجتماعی دیگرنمی شوند ؟

10 عناصر محوری جهان اسلام کدام اند ؟

درس یازدهم : پیامدهای جهان اجتماعی

 

1 . آیا جهان اجتماعی وابسته به اعتبار ماست و ماهر گونه که بخواهیم می توانیم آن را با اعتبار و عمل خود بسازیم ؟

2 . منظور از الزامات و پیامدهای جهان اجتماعی چیست ؟ چند نمونه بنویسید .

3 . جهان اجتماعی گذشتگان و الزامات و پیامدهای آن چه تاثیری بر ما دارد ؟

4 . آیا ما مجبور به پذیرش جهان اجتماعی گذشتگان هستیم ؟

5 . ساختن یک جهان اجتماعی جدید چگونه امکان پذیر است ؟

6 . در چه صورتی الزام ها و پیامدهای یک جهان اجتماعی باقی می ماند یا تغییر می کند ؟

7 . آیاپیامدها و آثار ضروری اعتبارات اجتماعی ، محدود کننده ی انسان است یا این که فرصت های جدیدی برای انسان پدید می آورد ؟

8 . تا چه زمانی یک جهان اجتماعی پابرجاست ؟

9 . با تغییر جهان اجتماعی ، الزام ها چه تغییری می کنند ؟

10 . آیا رابطه ی فرصت ها و محدودیت هایی که در جهان اجتماعی پدید می آید ، می تواند منجر به ظهور جامعه ای کامل و ایده آل گردد ؟ توضیح دهید .

11 . چگونه می توان براساس پیامدها و نتایج جهان های اجتماعی و آرمان ها و ارزش های آن ها داوری کرد ؟

12 . ویژگی های برجسته ی جهان متجدد از نظر ماکس وبر چیست ؟

13 . مفاهیم " کنش عقلانی معطوف به هدف و قفس آهنین " را توضیح دهید ؟

14 . منظور از رویکرد دنیوی و این جهانی ، جهان متجدد چیست ؟

 15 . " افسون زدایی جهان متجدد " به چه معناست ؟

16 . منظور از " عقلانیت ابزاری " چیست ؟

17 . غلبه ی کنش های عقلانی معطوف به هدف در جهان متجدد به چه معناست ؟

18 . منظور از " عقلانیت ذاتی " چیست ؟

19 . قفس آهنین جهان متجدد به چه معناست ؟

20 . مراد از عقلانیت ابزاری ..............  است .

 

درس دوازدهم : جهان های اجتماعی

1 . دیدگاه تک خطی درباره ی جوامع چه نظراتی دارد ؟

2 . حرکت طولی جوامع بشری به چند مقطع تقسیم می شود ؟ بنویسید .

3 . چرا برخی اندیشمندان معتقدند که جهان های اجتماعی در عرض هم اند ؟

4 . جهان های اجتماعی متفاوت را از نظر روابط فرهنگی بررسی کنید ؟

5 . به چه فرهنگی ، سالم و فعال گفته می شود ؟

6 . منظور از فرهنگ دنیوی یا فرهنگ سکولار چیست ؟

7 . ویژگی های فرهنگ معنوی یا جهان معنوی را بنویسید ؟

8 . انواع جامعه ی مقدس و معنوی را بنویسید ؟

9 . تفاوت جوامع در حرکت طولی آن ها و تقسیم آن ها را توضیح دهید ؟

10 . فرهنگ و تمدن ها براساس چه چیزی متحول می شوند و آیا این مسیر یکسان است ؟

11 . تفاوت فرهنگ سکولار و فرهنگ معنوی را توضیح دهید ؟

12 . ملاک صدق و کذب بودن عقاید ، ارزش و آرمان ها ، جهان اجتماعی بشر را به دو قسم ......... و ........... تقسیم کرد 13 . شکل گیری فرهنگ اساطیری در یک جامعه حاصل چیست ؟

 

 درس سیزدهم : شناخت اجتماعی

 

1 . گسترده ترین و عام ترین شناخت اجتماعی ، چه نوع شناختی است ؟

2 . افراد در چه هنگامی متوجه شناخت عمومی می شوند ؟ نمونه بیاورید .

3 . شناخت عمومی چه نوع شناختی است و چگونه حاصل می شود ؟

4 . ویژگی های شناخت علمی در مقایسه با شناخت عمومی چیست ؟

5 . تاثیرات شناخت علمی بر شناخت عمومی را بنویسید ؟

6 . تاثیرات شناخت عمومی بر شناخت علمی را بنویسید ؟

7 . ........... فهمی است که در اثر زندگی اجتماعی و استفاده از اندوخته معرفتی جامعه حاصل می شود ؟

8 .  رشد فرهنگ و کشف حقیقت از تاثیرات شناخت .................. بر شناخت .................. می باشد .

 

درس چهاردهم : انواع شناخت علمی

 

1 . آیا جوامع مختلف ، همه ی علوم را می پذیرند ؟

2 . منبع شناخت حسی .............. و منبع شناخت عقلی ............ و ....................... می باشد .

3 . اگر شناخت عمومی با بخشی از شناخت علمی مخالف باشد چه شرایطی ایجاد می شود ؟

4 . شناخت حسی و شناخت شهودی و شناخت عقلی را مقایسه نمایید ؟

5 . روش  شناخت شهودی ......... و روش شناخت عقلی ........................ است .

6 . ابزار شناخت شهودی ................... است .

7 . منظور از " استدلال تجربی" و " استدلال غیر تجربی یا تجریدی " چیست .

8 . انسان چند نوع شناخت شهودی دارد ؟بنویسید .

درس پانزدهم : شناخت اجتماعی تجربی

 

1 . در قرن نوزدهم به چه علمی " معرفت " گفته می شود ؟

2 . ...................... معتقد بود شناختی را که از راه حس و تجربه به دست نیامده باشد ، شناخت علمی نیست .

3 . رویکرد صرفا حسی و تجربی با چند نوع آسیب رو به رو است ؟ توضیح دهید .

4 . جامعه شناسان انتقادی برای رفع کاستی های علم حسی و جامعه شناسی تجربی از ............... استفاده کردند .

5 . محدود کردن معنای علم به علم تجربی از چه زمانی آغاز شد ؟

6 . دلیل فرهنگی و اجتماعی فراگیری و گسترش تعریف حسی از علم چیست ؟

7 . دیدگاه های اگوست کنت را به عنوان یک جامعه شناس " حس گرا " بنویسید ؟

8 . غلبه ی دیدگاه " حس گرایانه " چه شرایطی را ایجاد کرد ؟

9 . علت مورد انتقاد قرار گرفتن دیدگاه حس گرایانه از سوی جامعه شناسان دیگر چیست ؟

10 . سه آسیب مهمی که رویکرد صرفا" حسی و تجربی برای علوم اجتماعی ایجاد کرد را بنویسید ؟

11 . جامعه شناسان انتقادی برای خارج کردن علوم اجتماعی از محدودیت هایی که جامعه شناسان تجربی گرفتار آن شده بود چه کردند ؟

12 . مشکل دیدگاه انتقادگرایان چیست ؟

13 . شناختی که جامعه شناسان انتقادی برای رفع محدودیت های روش تجربی از آن استفاده کردند ....... نامیده می شود .

 

درس شانزدهم :  شناخت اجتماعی عقلی

 

1 . تعریف عقل در معانی عام را با ویژگی های آن بنویسید ؟

2 . عقل در معنای عام با چه عبارات دیگری به کار برده می شود ؟

3 . چرا رویکرد عقلی ، آسیب های رویکرد تجربی را ندارد ؟

4 . آسیب مهم رویکرد عقلی چیست ؟

5 . عقل در معنای خاص به چه معناست ؟

6 . عقل در معنای خاص بر چند نوع است ؟ نام ببرید .

7 . منظور از علوم اجتماعی عقلی چیست ؟

8 . از علوم اجتماعی عقلی در چه جوامعی استفاده می شود ؟ نمونه بیاورید .

9 . بر چه اساسی می توان گفت که در جهان اسلام و بخش هایی از جامعه ی یونان از علوم اجتماعی عقلی ، نشانه هایی وجود داشته است ؟

10 . در چه جوامعی ، علوم اجتماعی عقلی راه ندارد ؟

11 . نقاط قوت و توان مندی های رویکرد عقلی علم اجتماعی را فهرست کنید .

12 . آسیب مهم رویکرد عقلی علم اجتماعی در چه شرایطی رخ می دهد ؟

13 . نمونه هایی از شناخت اجتماعی عقلی را بنویسید ؟ 

 

درس هفدهم : شناخت اجتماعی شهودی

 

1 . جهان معنوی به دو نوع ................ و .................  تقسیم می شود ؟

2 . ویژگی های انسان جهان اساطیری را بنویسید ؟

3 . جهان اسطوره ای را توضیح دهید ؟

4 . در جهان اساطیری ، شناخت عمومی یا .................. که میراث تاریخی و فرهنگی گذشتگان است ، مورد توجه است .  

5 . چرا در جهان اساطیری ، عقل تجربی و ابزاری ارزشی ندارد ؟

6 . در جهان توحیدی ، .................. بزرگ ترین آیت و نشانه ی خداوند است و نخستین مخلوق خداوند در این جهان ............  می باشد .

7 . جهان توحیدی را با چه اعتقادات و آرمان هایی ترسیم می کنند ؟

8  . چرا اعتقاد به توحید مانع از این می شود که دیگر موجودات مستقل از علم،قدرت، اراده و صفات دیگر خداوند باشند ؟

9 . جایگاه " عقل " در جهان توحیدی را بنویسید ؟

10 . شناخت وحیانی انبیاء چه تأثیری در جامعه دارد ؟

11 . منظور از " علم لدنی " چیست ؟

12 . رابطه ی شناخت وحیانی با شناخت علمی را بنویسید ؟

13 . رابطه ی شناخت وحیانی را با شهودهای شیطانی و شناخت عمومی بنویسید ؟

 

درس هیجدهم : شناخت اجتماعی قرآن

 

1 . جهانی را که قرآن برای انسان ترسیم می کند، جهان ........... است .

2 . جهانی را که قرآن برای انسان ترسیم می کند ، چگونه جهانی است ؟

3 . دیدگاه قرآن را درباره ی علوم مختلف تشریح کنید ؟

4 . از منظر قرآن ، شناخت اجتماعی چگونه به دست می آید ؟

5 . چرا قرآن کریم برخی دانش ها را از طریق وحی به انسان می آموزد ؟

6 . چرا شناخت اجتماعی قرآن ، ابعاد ارزشی ، هنجاری و انتقادی نیز دارد ؟

7 . ویژگی هایی که قرآن برای جامعه ی انسانی ترسیم می کند را فهرست کنید ؟

8 . منظور از سنت های الهی چیست ؟

9 . آیا سنت های الهی تغییر می کنند ؟

10 . سه مورد از سنت های الهی که در قرآن بیان شده اند را بنویسید ؟

11 . منظور از سنت ظهور و سقوط امت ها چیست ؟

12 . سنت ارسال رسل را تشریح کنید ؟

13 . آیه ی ( لکل امه الرسول ) ، اشاره به به سنت ...................  دارد .

14 . کتب سنت های تاریخی و سنت های اجتماعی در قرآن را چه کسانی تالیف کرده اند .


منبع:www.khuz-ssg.blogfa.com

 

ارسال شده در: پنج‌شنبه 18 آذر‌ماه سال 1389 :: 20:19 :: توسط : امیرخان