کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

بارم بندی کتاب جدیدالتالیف جامعه شناسی 1 (دوم انسانی)

 

فصل ها

درس ها

نوبت اول

نوبت دوم

جبرانی

 

 

 

فصل اول

اول

5/2

 

 

 

4

 

 

 

5/7

دوم

5/1

سوم

5/2

چهارم

5/2

پنجم

2

ششم

2

هفتم

2

 

فصل دوم

هشتم

5/2

 

1

 

 

6

نهم

5/2

دهم

-

2

یاازدهم

-

2

 

 

 

فصل سوم

دوازدهم

-

2

 

 

 

5/6

سیزدهم

-

5/1

چهاردهم

-

5/1

پانزدهم

-

5/1

شانزدهم

-

5/1

هفدهم

-

5/1

هیجدهم

-

5/1

جمع

 

20نمره

20نمره

20نمره

 

تذکرات

1-فعالیت ها بخشی از محتوای هر درس محسوب میشود که در ارزشیابی باید مورد توجه قرار گیرد.

2- تعداد پرسش ها حداقل 14 و حداکثر 18 مورد باشد.

3-برای هر پرسش حداقل 5/0نمره و حداکثر 2 نمره منظور شود.

4- در ارزشیابی از انواع پرسش ها استفاده شود

 

ارسال شده در: دوشنبه 29 آذر‌ماه سال 1389 :: 21:44 :: توسط : امیرخان