کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

- در کتاب روان شناسی کدام پدیده مستقیما قابل مشاهده به حساب نیامده است ؟

الف) تکلم           ب) هیجان             ج) تفکر         د) تمسخر

2- کسانی که در حیطه ی ارتباط زیست شناسی با روان شناسی فعالیت می کنند چه نام دارند ؟

الف)روان شناس     ب) زیست شناس     

ج) بیو لوژیست       د) روان شناس فیزیولوزیست

 

3- در بررسی  ...... روابط علت ومعلولی ودر بررسیهای ..... همزمانی پدیده ها مطالعه میگردد.

الف) توصیفی – زمینه یابی                

 ب) آزمایشی – توصیفی                              

ج) موردی – همبستگی                        

د) آزمایشی – همبستگی

4- کدام یک از موارد زیر اهداف روان شناسی علمی نمی باشد ؟

الف) توصیف رفتار و فرایندهای روانی            

ب)فراهم نمودن پیش فرضهای اساسی در مورد ماهیت انسان

ج)فراهم نمودن امکان پیش بینی رفتار                    

د)فراهم نمودن امکان کنترل رفتار

 

5- اطلاعات لازم برای اثبات علمی بودن یک ادعا عبارتند از :

الف)داده های تجربی –اطلاعات کشف شده                

  ب)واقعیات اثبات شده – شواهد تایید کننده

ج) اطلاعات روان شناسی –داده های تجربی               

  د) شواهد تایید کننده – اطلاعات کشف شده

 

6- ویزگی اصلی مشاهده تجربی کدام است ؟

الف)در دسترس بودن   ب)قابل تکرار بودن     ج) به دور از قضاوت بودن     د) در اختیار حواس قرار گرفتن

 

7- روان شناسان پدیدار نگر ،تجربه های افراد را از کدام زاویه نگاه می کنند ؟

الف) دیدگاه خود افراد          ب)آنچه به صلاح اوست          

ج) دید گاه حاکم بر جامعه          د) آنچه ازنظر عقلی درست است

 

8- مناسب ترین روش تحقیق برای سنجش نیاز های بهداشتی یک جامعه کدام است؟

الف) مطالعه موردی            ب) زمینه یابی      

ج) مشاهده طبیعی           د) مطالعه همبستگی

 

9-  در انجام دادن آزمایش ها باید دقت کردتا همه چیز ثابت بماند مگر   ...................

الف) گروه آزمایشی                     ب) گروه کنترل       

 ج) متغیر مستقل                        د) متغیر وابسته

 

10- کاربرداصول روان شناسی در آموزش و پرورش و استفاده از آزمون های هوش و استعداد برای انتخاب کارکنان به ترتیب مربوط به کدام حوزه حرفه ای روان شناسی است؟

الف) بالینی – سازمانی     ب) تربیتی - سازمانی     

ج) آموزشگاهی – تربیتی      د) سازمانی – بالینی

 

11- روان شناسان رشد به دنبال مطالعه  ...................... انسان ها هستند .

الف) تشابهات و تفاوت ها                 ب) عوامل موثر بر رشد ذهن                                                  ج) علل بروز اختلالهای رفتاری               د) پیشگیری از بروز اختلالات رفتاری

 

12-  تجسم دریای جیوه و انسان پنج سر به کدام نوع تفکر مربوط می شود ؟

الف) قهرمان سازی     ب) فرضیه سازی   ج) خیال پردازی     د) واقعیت گرایی

 

13- در مرحله استقلال در برابر شرم وتردید در نظریه اریکسون عامل اجتماعی اصلی کدام است ؟  

الف) والدین        ب)خانواده      ج) معلمان      د) همسالان

 

14- مرحله قراردادی در نظریه استدلال اخلاقی کلبرگ به طور تقریبی با کدام مرحله رشد پیاژه مطابقت دارد ؟

الف)حسی - حرکتی                  ب) پیش عملیاتی       

   ج) عملیات عینی                     د) عملیات صوری

 

15- بحران روانی – اجتماعی کارایی در برابر احساس حقارت در نظریه اریکسون با کدام مرحله رشد شناختی پیاژه مطابقت دارد ؟

الف) حسی حرکتی               ب) پیش عملیاتی        

  ج)عملیات عینی                    د)عملیات صوری

 

16-  در دوره نوجوانی امکان پذیرش قضیه ای که با واقعیت مطابقت ندارد نشانه چیست ؟

الف) تفکر فرضیه سازی               ب) استدلال قیاسی     

   ج) استدلال استقرایی               د) تفکر در باره خود

 

17- امتیاز اصلی تفکر در باره خود در دوره نوجوانی کدام است ؟

الف) قهرمان سازی             ب) افزایش خود آگاهی    

  ج) شکست ناپذیری            د) جدایی از ملموسات عینی

 

18- از دید گاه پیازه کدام عبارت صحیح است ؟

الف) کودکان از بزرگسالان کم هوش ترند

ب) کودکان کوچک تر از کودکان بزرگتر کم هوش ترند .

 ج) فرایند های تفکر در کو دکان و بزگسالان شبیه هم نیست .

د) کودکان و بزگسالان در میزان هوش بهر تفاوت فابل ملاحظه ای ندارند .

 

19- از نظر کلبرگ نوجوان زمانی به مرحله فوق قرار دادی می رسد که :

الف) به رشد شناختی نوجوانی دسترسی پیدا کند .

ب) بتواند نظم ومقررات اجتماع را بفهمد .

ج) کارها را بر اساس منفعت اجتماعی انجام دهد .

د) در هر کاری نفع و ضرر خود را در نظر بگیرد .

 

20- رفتارهای مرحله پیش عملیاتی حول کدام موضوعات سازمان می یابد ؟

الف) کاربرد نمادها و تفکر خود محوری                    

 ب) تمییز دادن خود از اشیا و تفکر خود محوری

ج) کاربرد نمادها و تفکر بر روی عملیات شناختی          

 د) تمیز دادن خود از اشیا و استدلال اخلاقی بر اساس منفعت اجتماعی

 

21- کدام جنبه رشد در نوجوانان موجب فهم جدیدی از خود می شود ؟

الف) اخلاقی –روانی              ب) شناختی – جسمانی  

 ج) روانی – اجتماعی              د) جسمانی – اخلاقی

 

22- آزمون بالانس در چه زمینه ای استفاده می شود ؟

الف) رشد حرکتی                ب) رشد عاطفی          

 ج) رشد اجتماعی                  د) رشد شناختی

 

23- از دید گاه پیاژه وقتی کودکان کم سن به سوالات پاسخ غلط می دهند می توان گفت :

الف) کم هوش ترند                             ب) فرایند تفکر متفاوت دارند .      

ج) توانایی شناختی کمتری دارند            د) قدرت سازگاری کمتری دارند .

 

24- دورهای که سریع ترین تغییرات رشدی در آن اتفاق می افتد :

الف) دوره نوزادی                    ب) دوره کودکی اول      

 ج) دوره کودکی دوم                 د) دوره نوجوانی

 

25- دوره انفجاری رشد زبان زبان در کودکان کدام است؟

الف) 18 ماهگی   ب) 2  سالگی    ج) قبل از دبستان          د) دوره دبستان

 

26- در این دوره فرد شناخت گسترده تری از خود پیدا می کند وبه تواناییها و ناتوانی های خود شناخت پیدا می کند .

الف) نوپایی     ب) قبل از دبستان    ج)  دوره دبستان    د) دوره نو جوانی

 

27-  مسائل نگران کننده در دوران نوجوانی به چه عواملی بستگی دارد ؟

الف) تغییرات رشدی                     ب) درک نادرست تحولات   

ج) تشدید امیال جنسی                 د) تمامی موارد

 

28- کدام یک از موارد زیر از ویژ گیهای تغییرات رشد نمی باشد ؟

الف) در ابعاد گوناگون اتفاق می افتد              ب) دارای الگوی منظم خاصی است

ج) حاصل تجربه و تمرین است                       د) دارای آثار بلند مدت می باشد

 

29- رشد شناختی نوجوان را قادر می سازد که به تفکر عینی غلبه یابد و واجد تفکر   .........   و استدلال   .............   گردد .

الف) تجربی –استقرایی                          ب) فرضیه سازی - استقرایی                                           ج) تجربی – قیاسی                                 د) فرضیه سازی – قیاسی

 

30- کدام گروه ها زودتر به بلوغ می رسند ؟

الف) پسران ونوجوانان با روابط خانوادگی گرم و افراد چاق               

 ب) پسران وافراد لاغر و نوجوانان بااسترس خانوادگی بیشتر

ج) دختران وافراد بلند قد و نوجوانان با روابط خانوادگی گرم               

د) دختران و نوجوانان با روابط عاطفی خانوادگی سرد و افراد چاق

 

 


ارسال شده در: دوشنبه 7 آذر‌ماه سال 1390 :: 16:25 :: توسط : امیرخان