کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

به نام خدا

ساختار مقاله تحقیقی

با توجه به درخواست تعدادی از همکاران در ارتباط با  نگارش  و ساختار  مقاله علمی (تحقیقی) ،  نحوه ی نگارش یک مقاله  و مواردی که بایستی به آن توجه شود ، به صورت خلاصه در جدول زیر ارائه می گردد.

اجزاء

محتویات پیشنهادی

عنوان

محدود ،مشخص از نظر زمان ،مکان و مقطع تاریخی،کوتاه ،گویا ،جذاب ،فاقد کلمات زائد و کمتر از 12کلمه،متغیرها ،نحوه ارتباط آنها،جامعه مورد پژوهش،استفاده از مناسب ترین کلمات

چکیده

شامل :بیان هدف ،متغیرها،روش تحقیق ،نوع طرح تحقیق ، آزمودنی ها و نحوه انتخاب آنها ،ابزار اندازه گیری ،یافته ها ،نتایج،کمتر از 120 کلمه باشد

مقدمه

شامل :هدف ،مسأله ،فرضیه یا فرضیه ها ،جایگاه مسأله مورد پژوهش با پژوهش های مربوطه

بیان مسأله

صریح و روشن ، معرفی کلی پژوهش انجام شده شامل:چهار چوب مسأله و ویژگی های آن،مبانی تئوریکی ،علت انتخاب مسأله ، اهداف، ابعاد مختلف مسأله ،اهمیت وضرورت انجام پژوهش ، چیستی مسأله ،تعریف متغیرهای اصلی (اصطلاحات کلیدی)به صورت مفهومی و عملیاتی ،جایگاه مساله پژوهش در رابطه با پژوهش های مربوط به آن،تاثیر نتایج پژوهش در وضع فعلی جامعه ،اشاره به پژوهش های قبلی ،بیان آنچه طی پژوهش انجام می شود.طرح مشکل در ابتدا

روش تحقیق (روش اجرا)

نحوه گردآوری داده ها شامل :ویژگی های جامعه مورد نظر ، نمونه آماری ،حجم نمونه و منطق انتخاب آنها،روش نمونه گیری و علت انتخاب روش،ابزار جمع آوری اطلاعات،گروههای موجود در طرح و نحوه کنترل متغیرها،اعتبار وپایایی،روش تحلیل داده ها ودلیل انتخاب آزمون های آماری

یافته های پژوهش

توصیف مختصر داده ها ،نتایج آزمون های آماری ،طرح مقدار آزمون، درجه آزادی ، سطح احتمال ،فرضیه های تأیید شده و تأیید نشده ،استفاده از جدول ، شکل ونمودار، شرح  آمار توصیفی و استنباطی لازم 

بحث و نتیجه گیری

خلاصه ای از مساله و یافته های حاصل ،ارتباط بین یافته ها و فرضیه های پژوهش ،تبیین و تفسیر یافته ها ،تفاوت و شباهت بین نتایج حاصل با پژوهش های قبلی ،تعمیم یافته ها و اشاره به زمینه های کاربردی آنها،اشاره به محدودیت ها و موانع 

پیشنهادات

پیشنهادات متناسب با موضوع برای کاربرد نتایج  ،توصیه برای تحقیقات آینده

یادداشت ها

شیوه استاندارد ندارد .محقق در کل اثر ازرویه واحدی پیروی نماید. ارجاع مطالب در متن به این  شیوه :( نام خانوادگی صاحب اثر :سال انتشار ،صفحه )

فهرست منابع

 

 

اشاره به اسناد و مدارک علمی برحسب نام خانوادگی مولفان و به صورت الفبایی بدون ذکر شماره. تاریخ انتشار اثر ،عنوان اثر ، مکان ،نام انتشارات(ناشر) ،نام اثر درشت یا مورب نوشته شود ،محتوا با منابع همخوانی داشته باشد.

پیوست ها در صورت لزوم

جداول،نمودارها ،نمونه آزمون اجرا شده

                                                                        

گروه آموزشی علوم  اجتماعی متوسطه شهرستان کنگاور


ارسال شده در: دوشنبه 12 دی‌ماه سال 1390 :: 16:07 :: توسط : امیرخان