کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

درس اول 

1- چه چیزهایی درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟ هر چیزی که ... .

الف) انسان در زندگی آن استفاده می کند.

ب) با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد.

ج) ساخته دست انسان اجتماعی باشد.

د) به پیشبرد اهداف انسان کمک کند.

2- کدام جمله در باره ی«زلزله وخشکسالی» درست می باشد؟

  الف) پدیده های جهان طبیعی هستند و هیچ ارتباطی با جهان اجتماعی ندارند

ب) پدیدههای جهان طبیعی هستند ولی به جهت ارتباطی که با زندگی اجتماعی پیدا میکنند درون جهان اجتماعی قرار می گیرند.

ج) به ظاهر پدیده های جهان طبیعی به نظر میرسند ولی در اصل پدیده های جهان اجتماعی هستند

د) بسته به نوع فرهنگ ودرک جوامع مختلف، گاه درون و گاه بیرون جهان اجتماعی قرار می گیرند.

3- کدامیک از گزینه های زیر می تواند معیار شناسایی پدیده های جهان اجتماعی باشد؟

الف) ارتباط با زندگی جمعی بشر ب) کنش اجتماعی  

 ج) آرمانها و ارزشها د) گزینه ب و ج 

 

درس دوم

1- کدام گزینه در مورد تفاوت نظام اجتماعی و جهان اجتماعی صحیح است؟

الف) جهان اجتماعی از مجموعه پدیده هایی حکایت می کند که مربوط به اجتماع است و نظام اجتماعی همان پدیده ها را از جهت ساختار وارتباط با هم بررسی می کند.

ب) جهان اجتماعی از مجموعه پدیده هایی حکایت می کند که مربوط به جهان است و نظام اجتماعی پدیده های را از نظر ارتباطی که با اجتماع دارند بررسی می کند.

ج) جهان اجتماعی از پدیده هایی حکایت می کند که مربوط به اجتماع هستند و نظام اجتماعی نوع ارتباط، نظم و چینش پدیده ها رادر نظام اجتماعی بررسی می کند.

د) جهان اجتماعی از مجموع پدیده هایی حکایت می کند که مربوط به اجتماع نیستند و نظام اجتماعی همان پدیده ها را از جهت ساختار کلی مورد توجه قرار می دهند.

2- به خرده نظامهایی که یکی از نیازهای اساسی نظام اجتماعی کل را برطرف کند چه می گویند؟

  الف) ساختار اجتماعی ب) نهاد اجتماعی  

  ج) کنش اجتماعی د) خرده نظام اجتماعی

3- از نوع ارتباط و پیوندی که بین پدیده های اجتماعی وجود دارد با چه عنوانی یاد می شود؟

الف) جهان اجتماعی ب) ساختار اجتماعی  

  ج) نهاد اجتماعی د) هیچکدام

4- پدر و مادر و فرزند در خانواده .............................. محسوب می شوند.

الف) کنش اجتماعی ب) جهان اجتماعی  

 ج) ساختار اجتماعی د) نظام اجتماعی

5- مفهوم صحیح را برای واژگان ذیل بیابید.( یک واژه اضافی است)

1- ساختار اجتماعی ( )

2- جهان اجتماعی ( )

3- نظام اجتماعی ( )

4- نهاد اجتماعی ( )

5- خرده نظام ( )

الف)مجموع پدیده هایی که در گستره زندگی اجتماعی انسان قرار می گیرند 

ب) خرده نظامهایی که یکی از نیازهای اساسی نظام اجتماعی خود را برطرف می کنند.

ج) نوع ارتباط ، نظم و چینش پدیده هایی است که در جهان اجتماعی قرار می گیرند.

د) مجموع پدیده های جهان اجتماعی با توجه به ساختار و ارتباط انها با یکدیگر می باشد.

 

درس سوم

1- کدام گزینه در مورد رابطه مفاهیم جامعه و فرهنگ صحیح نمی باشد؟

الف) آنچه در نخستین برخورد با افراد مشاهده می کنیم فرهنگ جامعه است.

ب) جامعه بدون فرهنگ و فرهنگ بدون جامعه وجود ندارد.

ج) جامعه در حکم جسم و کالبد و فرهنگ در حکم جان وروح است.

د) جامعه گروهی از انسان ها و فرهنگ روش زندگی آنهاست.

  2- کدام گزینه فرهنگ عمومی جامعه محسوب می شود؟

  الف) مقررات صنفی ب) گویش بومی  

  ج) تقبیح بی عدالتی د) مهارت پزشکان

  3-کدام گزینه خرده فرهنگ به شمار می رود؟

الف) احترام به پدر و مادر ب) پاسداشت حقیقت  

 ج) ظلم ستیزی د) ارزشهای معلمان

4- از ارزشهای اصلی نهاد اقتصادی در نظام سرمایه داری ........................ است در حالی که در نهاد اقتصاد اسلامی ................... از ارزشهای اصلی اقتصاد است.

  الف) ربا – عدالت و قسط ب) افزایش ثروت – ربا  

  ج) ربا- انباشت سرمایه د) افزایش ثروت – عدالت و قسط

5-کدام گزینه نهاد فرهنگی نمی باشد؟

الف) خانواده ب) رسانه ج) نهادهای اجتماعی د) آموزش عالی

 درس چهارم

1- کدام عبارت در ارتباط با فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی صحیح است؟

الف) بخشی از فرهنگ آرمانی در حوزه فرهنگ ارمانی قرار دارد در حالی که تمامی فرهنگ واقعی در حوزه فرهنگ ارمانی قرار دارد

ب) بخشی از فرهنگ واقعی در حوزه فرهنگ ارمانی قرار دارد در صورتی که فرهنگ ارمانی در درون فرهنگ واقعی نیست

ج) بخشی از فرهنگ واقعی در حوزه فرهنگ ارمانی و بخشی از فرهنگ ارمانی در حوزه فرهنگ واقعی قرار دارد

د) بخشی از فرهنگ واقعی در حوزه فرهنگ ارمانی قرار دارد در حالی که تمامی فرهنگ ارمانی در حوزه فرهنگ واقعی قرار دارد.

2- کدام عبارت در مورد واقعیت وحقیقت درست است؟

  الف) حقیقت هر چند خود ثابت است ولی در قلمرو واقعیت ثابت نبوده و تغییر پذیر است.

  ب) واقعیت هر چند خود ثابت است ولی در قلمرو واقعیت ثابت نبوده و تغییر پذیر است.

  ج) حقیقت هر چند خود تغییر پذیر است ولی در قلمرو واقعیت ثابت بوده و تغییر نمی کند.

  د) واقعیت هر چند خود تغییر پذیر است ولی موجب ثابت ماندن حقیقت می گردد

3- در مورد شناخت فرهنگ حق و باطل کدام گزینه صحیح نمی باشد.؟

الف) علوم تجربی توان داوری در باره تکنیک ها وروشهای اجرایی را دارند.

ب) عقل و وحی دو ابزار مهم برای داوری در مورد عقاید وارزشها هستند.

ج) بخشی از فرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نباشد باطل و اگر از نظر علمی صحیح و مطابق فطرت باشد حق است.

د) علوم اجتماعی اگر علم را به معنای تجربی آن محدود کنند می توانند در مورد حق و باطل بودن فرهنگ داوری کنند.

4- کدام گزینه نمونه های از فرهنگ آرمانی ایرانیان است اما بیرون از فرهنگ واقعی جامعه قرار دارد؟

  الف) استکبار ستیزی ب) احترام به پدر و مادر  

  ج)ناپسند بودن اسراف و تبذیر د) احترام به پرچم

 

 درس پنجم

1- کدام گزینه درباره هویت صحیح تر می باشد؟

الف) هویت امری فردی است.  

ب) هویت امری اجتماعی است.

ج) هویت از طریق موقعیت خانوادگی به دست می آید.  

د) ویژگیهای هویتی به دو نوع ثابت و متغیر تقسیم می شوند.

2) کدام یک از گزینهها – به ترتیب- بیانگر ویژگی های هویتی ثابت و متغیرمی باشند؟

الف) زمان تولد، کارمند ب) زمان تولد، مکان تولد

ج) کشاورز، سفید پوست د) روستایی، باهوش

3) وجود نظریات مختلف و متفاوتی که درباره هویت افراد داده می شود، نشانه این است که .................

الف) بخشی از هویت آگاهانه است.

ب) بخشی از هویت پنهان است.

ج) خطا و اشتباه در شناخت هویت وجود دارد.

د) هویت بخش متغیری دارد.

4) اگر همه ابعاد هویتی انسان تغییر پیدا کنند چه پیامدی دارد؟ هویت فرد ... .

الف) دستخوش تغییر شدیدی می شود.

ب) دستخوش تغییر شدیدی نمی شود.

ج) استمرار نخواهد داشت.

د) با همه تغییرات استمرار خواهد داشت.

5) شعر زیر به چه مسأله ای در رابطه با هویت اشاره دارد؟

  این من نه منم که منم گویی کیست؟ گویا نه منم در دهنم گویی کیست؟

  من پیرهنی بیش نیم سر تا پای آن کس که تنش پیرهنم گویی کیست؟

الف) خودآگاهی ب) ناخودآگاه  

 ج) هویت ثابت د) هویت متغیر

6) کدام عبارت درباره ویژگی های انتسابی هویت صحیح می باشد؟ ویژگی هایی است که انسانها در پیدایش .... .

الف) آن نقش ندارند اما در تداوم آن تأثیر دارند.

ب) آن نقش دارند اما در تداوم آن تأثیر ندارند.

ج) و تداوم آنها تأثیری ندارند.

د) و تداوم آنها تأثیردارند.

7) کدام عبارت درباره ویژگی های اکتسابی صحیح می باشد؟ ویژگی هایی است که .... .

الف) انسان ها در پیدایش آنها تأثیری نداشته اند.

ب) انسان ها در تداوم آنها تأثیری نداشته اند.

ج) افراد در پدید آمدن آنها تأثیر گذارند.

د) امری شخصی و فردی محسوب می شوند.

8) کدام گزینه بیانگر ویژگی های اکتسابی است؟

الف) باهوش، زرنگ و ایرانی ب) مؤمن، آزاده و صبور

ج) سفید پوست، روستایی و راستگو د) وقت شناس، امانتدار و شمالی

 

درس ششم 

1) ویژگی های فردی غیر جسمانی شامل ........... است.

الف) صفات اخلاقی و تاریخ تولد ب) جهان نفس و تاریخ تولد  

ج) ویژگی های روانی و اخلاقی د) ویژگی های روانی و طبیعی

2) کدام گزینه مربوط به هویت جسمانی است؟

الف) تاریخ تولد، گروه خونی ب) وزن، ملیت  

  ج) جنسیت، اخلاق د) نژاد، نفس

3) کدام گزینه درباره هویت اجتماعی صحیح تر است؟ این بخش از هویت شامل صفاتی است که ..... .

الف) ریشه در جامعه دارد.

ب) ریشه در فرهنگ دارد.

ج) ریشه در جهان نفسانی دارد.

د) منشأ آن جامعه و فرهنگ است.

4) هنگامی که خود را فرزند آقای الف معرفی می کنیم به چه نوع هویتی اشاره می کنیم؟

  الف) هویت جسمانی ب) هویت نفسانی  

  ج) هویت اجتماعی د) هویت گروهی

5) تاریخ تولد جزء کدام یک از جهان های زیر است؟

الف) نفسانی ب)اجتماعی  

  ج) طبیعی د) روانی

6) این عبارت که « ترشحات زیاد غده تیروئید موجب عصبانی شدن انسان می گردد.» نشانه چیست؟

الف) ابعاد روحی و روانی در خصوصیات جسمانی اثر می گذارد.

ب) خصوصیات جسمانی بر ابعاد روحی و روانی اثر می گذارد.

ج) مرض های جسمانی از طریق قوای روحی درمان می شود.

د) قوای بدنی در حکم ابزارهایی برای قوای روانی هستند.

7) عبارت « افراد به دلیل شقاوت باطنی جامعه را به نابودی می کشانند.» نشان دهنده چیست؟

الف) جهان اجتماعی و ویژگی های نفسانی و روانی افراد تأثیر متقابل دارند.

ب) خصوصیات روانی و اخلاقی انسان ها در جهان اجتماعی تأثیرگذار است.

ج) جهان اجتماعی در خصوصیات روحی افراد تأثیرگذار است.

د) جهان اجتماعی امکان رشد رذایل را فراهم می آورد.

8) هر جهان اجتماعی بر اساس ............ و ........... و ........... شکل می گیرد.

الف) عقاید، آرمان ها و ارزش ها ب) عقاید، آرمان ها و هنجارها  

 ج) عقاید، ارزش ها و نهادها د) آرمان ها، نهاد ها و هنجارها

9) جهان اجتماعی متناسب با کدام عامل با جهان طبیعی و نفسانی تعامل می کند؟

الف) به تناسب هنجارهای خود ب) به تناسب هویت خود

ج) به تناسب عقاید خود د) به تناسب ارزش های خود

10) بر اساس ارزش های جهان متجدد، طبیعت .............. .

الف) آیت و نشانه خداوند است.

ب) ماده بیجان و هر نوع تصرف انسان است.

ج) نشانه توانایی انسان است.

د) برای آبادانی توسط انسان است.

 

 سوالات درس هفتم

   

1- به فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی احتماعی دنبال می کند و مسیری که برای تکوین وشکل گیری هویت اجتماعی افراد طی می شود.............. می گویند.

  الف) فرهنگ پذیری ب)جامعه پذیری  

  ج)کنترل اجتماعی د) اقناع

2- کدام یک از موارد زیر از عوامل آشنایی کودک با جهان اجتماعی نیست؟

الف) خانواده ب) رسانه های جمعی 

  ج) پلیس د) گروه های همبازی

3- به مجموعه فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ و انطباق دادن افراد با انتظارات جامعه انجام می شود .............. می گویند.

الف)فرهنگپذیری ب) جامعه پذیری  

 ج) کنترل اجتماعی د) کجروی اجتماعی

4- هرچه قدرت .............. یک فرهنگ بیشتر باشد افراد رفتارهای متناسب با آن فرهنگ را بهتر انجام می دهد.

  الف) تشویق ب)تنبیه 

  ج)پاداش د) اقناع

5- کدام یک از موارد زیر از جمله روش های رسمی تشویق و تنبیه است؟

  الف)ادارات ب) پلیس ج) دادگاه د) هر سه مورد صحیح می باشد

 

درس هشتم

1- در مثال زیر کدام نوع تحرک صورت گرفته است ؟ "کارمندی از یک بخش اداره به بخش دیگر انتقال می یابد"

  الف) تحرک افقی ب)تحرک صعودی ج)تحرک نزولی د) تحرک میا ن نسلی

2- اگر تغییرات هویتی در خارج از مرزهای مقبول فرهنگی جامعه واقع شود چه نتیجه ای به بار می آورد؟

الف ) تعرض فرهنگی ب) اضطراب  

  ج) نگرانی د) هرسه گزینه صحیح می باشد

3- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

  الف) تعارضات فرهنگی می تواند علل بیرونی و درونی داشته باشد

  ب) در جهان سکولار هویت دینی افراد نمی تواند در جامعه بروز پیدا کند

  ج) جامعه ای که بر اساس ارزش ها ی نژادی تشکل می شود، برای تمام نژادها امکان تحرک اجتماعی صعودی فراهم می آورد.

  د) انسان ها پس از تولد اغلب هویت اجتماعی انتسابی خود را به صورت انفعالی در محیط خانواده می پذیرند.

  

4- کدام یک موارد ز یر مورد تشویق و تایید جامعه قرار نمی گیرد؟

الف)تغییرات هویتی که مطابق عقاید و ارزشهای جامعه باشد

ب) فردی که با تلاش و پشتکار خود در یکی از عرصه های اجتماعی دست به نوآوری میزند.

ج)تغییرات هویتی افراد که خارج از مرز های مقبول فرهنگی جامعه صورت می گیرد.

د) تغییراتی که باعث گسترش و توسعه فرهنگ شود.

 

درس نهم

1- هویت فرهنگی جامعه پدیده ای گسترده تر از ............ افراد است.

الف) هویت فردی ب) هویت گروهی  

  ج) هویت اجتماعی د) هیچ کدام 

2- ............ هنگامی رخ می دهد که عوامل هویت ساز فرهنگ ، یعنی عقاید، ارزشها ، آرمانها ، ثبات خود را در متن فرهنگ از دست بدهد.

الف) تعارض فرهنگی ب) تزلزل فرهنگی  

 ج) هویت فرهنگی د) تزلزل اجتماعی 

3- کدام یک از گزینه ها صحیح نیست؟

الف) تغییر از فرهنگ با ملل به فرهنگ حق  

ب) تحول جامعه جاهلی به نبوی  

ج) تحول جامعه نبوی به جامعه اموی  

د) تحول جامعه اموی به عباسی

4- کدام یک از موارد زیر از علل درونی بحران های فرهنگی محسوب می شود؟

الف) مواجهات فرهنگی ب) ارتباطات بین فرهنگی  

  ج) ابداعات و نوآوری ها د) گزینه 1 و 2

5-اگر فرهنگی پس از شکل گیری با بن بست ها ی درونی مواجه شود، گر فتار ......... می شود.

الف) تعارض فرهنگی ب) تهاجم فرهنگی  

  ج)مرگ طبیعی د) خرافات

 

درس دهم

1-............. یک آسیب عمیق فرهنگی است که مانع تعامل فرهنگی می شود.

الف)خود باختگی فرهنگی ب) تعارض فرهنگی  

ج) تزلزل فرهنگی د) تحول فرهنگی

2- اگر فرهنگی بدون تحقیق و گزینش و به گونه ای تقلیدی عناصر فرهنگ دیگر را بپذیرد، دچار ........... شده است.

الف)غرب زدگی ب)خود باختگی فرهنگی  

  ج) تعامل فرهنگی د) تعارض فرهنگی

3-کدام یک از فرهنگ های زیر از جهان بیگانه نیست؟  

الف) فرهنگ سکولار ب) فرهنگ دنیوی  

 ج) فرهنگ توحیدی د)فرهنگ مشرکانه

4) کدام یک از موارد زیر را می توان یکی از ویژگی هایی جامعه از خود بیگانه به شمار آورد؟

الف) فرهنگ تاریخ خود را فراموش کند  

 ب) در مواجهه با فرهنگ دیگر هویت خود را فراموش می کند.

ج) عقاید و ارزشها ی جامعه مانع آشنایی درست افراد با انسان و جهان می شود  

 د) همه ی گزینه ها صحیح می باشد.

 

درس یازدهم

1- تاریخ سرزمین ایران چند سال قدمت دارد؟ 

الف) سه هزار سال ب) پنج هزار سال ج) هشت هزار سال ) چهار هزار سال

2- کدامیک از موارد زیر در ارتباط با هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام صحیح نمی باشد؟

الف) اقوام مختلف ایرانی هویت های اجتماعی متفاوتی داشته اند  

ب) هویت ایرانی هویتی ملی و آمیخته با اساطیر نیست.

ج) اقوام مختلف در عقاید و ارزشهای آیین زرتشت که با آموزه های اساطیری در آمیخته بود هویت فرهنگی واحدی پیدا کردند

د) روایتی از هویت ایرانی را در شاهنامه فردوسی می توان دید.

3- تاثیر اسلام بر هویت ایرانی چه بود؟

الف) ایران با حفظ عقاید و ارزشهای خود به جهان اسلام ملحق نشد.  

ب) اسلام عناصر مشرکانه اساطیری هویت ایرانی را برنتافت.

ج) هویت ایرانی به صورت هویت اجتماعی بخشی از جهان اسلام در آمد.

د) موارد ب و ج

4- زبان..... به عنوان زبان فرهنگی دوم جهان اسلام مرزهای مختلف امپراطوری های گورکانی و ........ را درنوردید.

الف) فارسی دری – عثمانی ب) ترکی – عثمانی  

 ج) فارسی دری – هندوستان د) ترکی – هندوستان

5- واکنش فرهنگ اسلامی در مقابل جنگ های صلیبی و حمله مغول به ترتیب چگونه بود؟

الف) دفع مهاجمان – جذب و هضم مهاجمان

ب) جذب و هضم مهاجمان _ جذب و هضم مهاجمان

ج) جذب و هضم مهاجمان _ دفع مهاجمان

د) دفع مهاجمان _ دفع مهاجمان

6- هویت فرهنگی جوامع اسلامی در تصویری که تاریخ نگاران غربی و مستشرقان القا می کردند چگونه است؟

الف) توحیدی ب) اساطیری ج) سکولار و دنیوی د) تاریخی و جغرافیایی

7- کدامیک از گزینه های زیر درباره انقلاب اسلامی و ارتباط آن با جامعه ایرانی صحیح نیست؟

الف) انقلاب اسلامی بازگشت به خویشتن الهی و توحیدی بود.

ب) انقلاب اسلامی حاصل مقاومت هویت اسلامی جامعه در برابر هجوم سیاسی و اقتصادی غرب بود.

ج) انقلاب اسلامی بازگشت به یک خویشتن صرفا تاریخی و جغرافیایی بود.

د) انقلاب اسلامی بازگشت به هویت اسلامی, تاریخ و جغرافیای خود را در ذیل آسمان معنوی توحید قرار داد. 

8-چرا زبان فارسی دری به زبان فرهنگی دوم جهان اسلام تبدیل شد؟

الف) تقاضا و استقبال اقوام مختلف در جهان اسلام  

  ب) تأثیر شعرا و نویسندگان  

 ج) مشارکت فعال ایرانیان در حیات فکری جهان اسلام 

  د) زبان سیاسی مشترک اقوام ایرانی و غیر ایرانی

9- هر یک از ویژگی های هویتی ستون الف به کدامیک از موارد ستون ب مربوط می شود؟
الف 
ب

1.هویتی دینی آمیخته با اساطیر  
الف) هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام

2. عقاید و ارزشهای توحیدی اسلام ایران را به جهان اسلام ملحق ساخت.  
ب) هویت ایرانی و انقلاب اسلامی

3. بازگشت به خویشتن الهی و توحیدی 
ج) هویت ایرانی پس از پذیرش اسلام

4. خودباختگی فرهنگی بخشهایی از ذهنیت مسلمانان 
د) هویت جوامع اسلامی در نخستین رویارویی ها با غرب


 

 

درس دوازدهم

1- هر گاه موجودی بتواند کاری با اراده و آگاهی خود انجام دهد دارای ............... است.

الف) سیاست ب) رضایت ج) اقتدار د) قدرت

2- انسان کنشگری قدرتمند است به دلیل اینکه .........................................

الف) می تواند نیازهای خود را به تنهایی انجام دهد.

ب) هنگامی که می تواند با اراده خود فعالیت هایی را انجام دهد بی نیاز از کمک دیگران است.

ج) کارهای خود را با علم و اراده انجام می دهد.

د) با قدرت بدنی خود در دیگران تاثیر می گذارد. 

3- کدامیک از گزینه های زیر در ارتباط با قدرت فردی است؟ یا کدام مورد مربوط به قدرت اجتماعی نیست؟

الف) هنگامی پیدا می شود که انسان اراده و کار ارادی دیگران را به خدمت بگیرد.

ب) قدرت انسان محدود است.

ج) کسانی که توان تاثیرگذاری بیشتری بر اراده دیگران دارند از قدرت بیشتری برخوردارند.

د) تنها راه برای به وجود آمدن قدرت جلب تبعیت است.

4- اگر بخواهیم قدرت اجتماعی پدید آید تنها راه ............ است.

الف) جلب تبعیت ب) جلب مقبولیت ج) جلب مشروعیت د) ب و ج

5- کدامیک بیانگر تفاوت مقبولیت و مشروعیت نیست؟

الف) مدار مقبولیت, خواست و اراده کسانی است که قدرت بر آنها اعمال می شود.

ب) اگر کسی که قدرت بر او اعمال می شود، از آنچه انجام می دهد راضی باشد این قدرت مشروع است.

ج) مدار مشروعیت حق و باطل بودن است.

د) مقبولیت در جایی است که قدرت بدون اکراه و بلکه با رضایت فردی باشد که قدرت را می پذیرد. 

6- در مورد مقبولیت و مشروعیت کدام گزینه صحیح تر است؟

الف) مقبولیت و مشروعیت غالبا به یک معنا هستند.  

ب) مقبولیت و مشروعیت با یکدیگر جمع نمی شوند.

ج) مدار مقبولیت حق و باطل بودن است و مدار مشروعیت, خواست و اراده کسانی است که قدرت بر آنها اعمال می شود.  

د) مقبولیت و مشروعیت در معنای دقیق با یکدیگر تفاوت دارند.

7- برای مجرمی که جنایتی انجام داده و دستگیر شده است و حکم بر او اجرا می شود ...................

الف) قدرت مشروع فاقد مقبولیت است

ب) اقتداری غیر مشروع است.

ج) قدرت از مشروعیت و مقبولیت برخوردار است.

د) قدرت نامشروع فاقد مقبولیت است.

8- هر یک از موارد ستون الف به کدامیک از موارد ستون ب مربوط می شود؟
الف 
ب

الف) جایی که قدرت مطابق قانون و حکم الهی باشد و تبعیت ازقانون نیز با رضایت و میل همراه باشد. 
1-قدرت مشروع فاقد مقبولیت است.

ب) وقتی که قدرت بر اساس حکم و قانون الهی بر فردی اعمال شود که به اکراه آن را بپذیرد.  
2- قدرتی که از مقبولیت و مشروعیت برخوردار است.

 

ج) هنگامی که قدرت بر خلاف حکم و قانون الهی باشد و تبعیت از قدرت هم از روی رضایت باشد. 
3-اقتدار غیر مشروع


 

درس سیزدهم

1- ................ اعمال قدرت سازمان یافته برای هدفی معین است.

الف) نظام سیاسی ب) حکومت ج) سیاست ) نظام اجتماعی

2- کدامیک از گزینه های زیر تعریف صحیح تری از نظام سیاسی ارائه می دهد؟

الف) مجموعه سازوکارهایی که در نظام اجتماعی برای اعمال سیاست های آن وجود دارد.

ب) عواملی که سیاست های مربوط به کل جامعه را پیش می برند.

ج) هر نوع تدبیر و سازمان دادن قدرت است.

د) هر گاه قدرت برای رسیدن به هدفی معین سازمان پیدا کند نظام سیاسی پدید می آید.

3- در رابطه با نظام سیاسی گزینه غلط کدام است؟

الف) نظام سیاسی هم بر نظام فرهنگی و اقتصادی اثر می گذارد و هم از آن ها تاثیر می پذیرد.

ب) نظام سیاسی می تواند مستقل از نظام های اجتماعی دیگر باشد.

ج) نظام فرهنگی، عقاید، ارزش ها و اصول حاکم بر نظام سیاسی را تعیین می کند.

د) نظام فرهنگی می تواند زمینه مقبولیت نظام سیاسی را کاهش دهد.

4- در چه صورت نظام سیاسی بر بسط و توسعه فرهنگی می افزاید؟

الف) اگر بر ارزش های فرهنگی جامعه وفادار بماند.

ب) اگر از ا رزشها و آرمان های فرهنگی دور شود.

ج) اگر رفاه عمومی را در سقفی معین برای همگان تامین نماید.

د) موارد الف و ج

5- اگر نظام سیاسی از اصول و ارزشهای فرهنگی عدول کند، .........................

الف) نظام فرهنگی مقبولیت نظام سیاسی را تامین می کند.

ب) نظام فرهنگی مقبولیت نظام سیاسی را کاهش می دهد.

ج) زمینه تعارضات، تزلزل و بحران های فرهنگی و هویتی را پدید می آورد.

د) ب و ج

6- کدامیک درباره رابطه متقابل نظام سیاسی و نظام اقتصادی نادرست است؟

الف) اگر رویکرد نظام سیاسی در جهت بازار آزاد و حاکمیت سرمایه باشد فرصت های مناسب تحرک اجتماعی را برای اقشار مختلف فراهم می کند.

ب) نظام اقتصادی با حمایت از حکومت و دولت، قدرت آن را تحکیم می بخشد.

ج) نظام سیاسی می تواند با وضع قوانین و مقررات مالی ، رفاه عمومی را برای همگان تأمین نماید.

د) نظام اقتصادی می تواند با بحران های واقعی یا کاذب زمینه ی فرو پاشی نظام سیاسی را فراهم کند.

7 – ارزیابی کسانی که جهان را بینی دنیوی دارند و معرفت علمی را به دانش حسی و تجربی، محدود می کنند، درباره ی ارزش های نظام های سیاسی چیست؟

الف)معتقددند که هر یک از ارزش های نظام های سیاسی تنها در چارچوب زندگی دنیوی می تواند قابل دسترسی باشد.

ب) انسان در گزینش ارزش های سیاسی دارای معیار علمی است .

ج) علم تنها ابزاری است که راه دستیابی به ارزشهای سیاسی را پیدا می کند.

د) الف و ج

8- از دیدگاه چه کسانی ارزش های سیاسی علاوه بر آثار دنیوی ابعاد متعالی و فوق طبیعی نیز دارند؟

الف) کسانی که جهان بیبنی دنیوی دارند. ب) کسانی که جغرافیای هستی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند.

ج) کسانی که معرفت علمی را به دانش حسی و تجربی محدود می کنند. د) کسانی که ارزشهای سیاسی را بر اساس گرایش های شخصی و اجتماعی خود انتخاب می کنند.

9- سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به ترتیب عهده دار کدام یک از وظایف زیر هستند؟

الف) اجرای قوانین، وضع قوانین، نظارت بر قوانین ب) وضع قوانین ، نظارت بر قوانین ، اجرای قوانین

ج) وضع قوانین ، اجرای قوانین ، نظارت بر قوانین ج) نظارت بر قوانین ، وضع قوانین، اجرای قوانین

 

درس چهاردهم

1- بر اساس کدام ملاک حکومت ها به سه نوع حاکمیت یک فرد، یک اقلیت، و یا اکثریت تقسیم می شود؟

الف) بر اساس روش تصمیم گیری و تأثیر گذاری  

  ب) بر اساس کمیت افراد تأثیر گذار و تصمیم گیر

ج) بر اساس دینی یا دنیوی بودن  

 د) بر اساس حقیقت و عقلانیت

2- ارسطو از کدام ملاک ها برای دسته بندی نظام های سیاسی استفاده می کند و از چند نوع حکومت نام می برد؟

الف) بر اساس کمیت افراد تأثیر گذار و تصمیم گیر و روش تصمیم گیری و تأثیر گذاری – سه نوع

ب) بر اساس دینی یا دنیوی بودن و روش تصمیم گیری و تأثیر گذاری – 6 نوع

ج) بر اساس دینی یا دنیوی بودن و کمیت افراد تأثیر گذار و تصمیم گیر – 3 نوع

د) بر اساس کمیت افراد تأثیر گذار و تصمیم گیر و روش تصمیم گیری و تأثیر گذاری – 6 نوع

3- ارسطو حاکمیت اکثریت را در صورتی که بر مدار خواسته های آن ها باشد چه می نامد؟

الف) دموکراسی ب) جمهوری ج) جاهلی د) الهی

4- از نظر ارسطو جمهوری چه نوع حکومتی است؟

الف) حکومتی که بر مدار خواسته های اکریت باشد.  

 ب) حکومتی که بر اساس سنت و قانون الهی شکل می گیرد.

ج) حکومتی که در آن اکثریت مردم بر اساس حقیقت و فضیلت حضور و فعالیت دارند.

د) حکومتی که ارزش ها و آرمان های آن عقلانی و الهی نباشد.

5- فارابی جامعه ای را که بر اساس سنت و قانون الهی شکل می گیرد، چه می نامد؟

الف) دموکراسی ب) جمهوری ج) جامعه جاهلی د) مدینه ی فاضله 

6- کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با نظام سیاسی لیبرال دموکراسی صحیح نمی باشد.

الف) این نظام سیاسی حقیقت و فضیلتی را که مستقل از خواست مردم باشد به رسمیت نمی شناسد.

ب) این نظام سیاسی با فرهنگ جهان غرب که شناخت علمی ارزش های اجتماعی را اتکار می کند، سازگار نیست.

ج) حکومتی دنیوی و این جهانی است.

د) نظام سیاسی که ادعا می کند با خواست و اراده ی اکثریت مردم سازمان می یابد.

 7= دانشمندان علوم سیاسی تناقضی را از نارضایتی مردم نسبت به نظام سیاسی لیبرال دموکراسی به وجود می آید، چه می نامند؟

الف) جمهوری ب) پارادوکس دموکراسی ج) پارادوکس لیبرال ) پارادوکس جمهوری

8- کدام گزینه در ارتباط با نظام سیاسی جمهوری اسلامی صحیح نیست؟

الف) احکام و مقررات با خواست مردم انبیا و اولیاء الهی تعیین می شوند.

ب) فعالیت مردم بر مبنای عقاید و ارزش های اجتماعی اسلام سازمان می یابد.

ج) حضور مؤثر مردم در نظام سیاسی به رسمیت شناخته می شود.

د) ب و ج

9- طبق دیدگاه اسلام، وسیله ی شناخت ارزش های الهی و احکام و مقررات اجتماعی چیست و مسؤلیت شناخت و اجرای آن ها بر عهده ی کیست؟

الف) عقل و وحی – انسان ها ب) حس و شهود – حکومت ها 

 ج) حس و عقل – انسان ها د) عقل و وحی – حکومت ها

10- بر اساس هستی شناسی توحیدی اغلب ارزشهایی که ناظر به مسائل اجتماعی و دنیوی هستند .... .

الف) تفسیری دنیوی و سکولار دارند.  

ب) سیرتی الهی و دینی ندارند

ج) عمل به آن ها رفتاری صرفا دنیوی یا اجتماعی است.  

د) عمل به آن ها وظیفه ای الهی است و سبب تقرب انسان به خداوند می شود.

ارسال شده در: یکشنبه 14 آبان‌ماه سال 1391 :: 00:55 :: توسط : امیرخان