کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

 

 

طرح درس کلی: نیم سال اول

عنوان درس: جامعه شناسی 2

کلاس: سوم –علوم انسانی

سال تحصیلی:  91-90

تعداد ساعت:2

ماه ها

هفته ها

روز و تاریخ برنامه

فصل ها

عنوان درس

هدف های کلی درس

مــهــر

اول

جلسه­ی اول

------

معارفه و آشنایی

شناسایی دانش آموزان و بررسی رفتار ورودی

دوم

جلسه­ی دوم

فصل اول

درس اول

گستره­ی جهان اجتماعی

از صفحه 13-9

شناخت پدیده های  موجود در جهان اجتماعی ومعیار شناسایی آن ها

سوم

جلسه­ی سوم

درس دوم

نظام اجتماعی از صفحه

20-14

شناخت تفاوت نظام اجتماعی با جهان اجتماعی و آشنایی با نهاد اجتماعی

چهارم

جلسه­ی چهارم

درس سوم

                  فرهنگ 1

از صفحه 26-21

آشنایی با مفهوم فرهنگ ،انواع خرده فرهنگ و نهادهای فرهنگی

آبـــان

اول

جلسه­ی پنجم

--------

ارزشیابی مرحله ای اول

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوم

جلسه­ی ششم

درس چهارم

فرهنگ 2

از صفحه 33-28

شناخت انواع فرهنگ

سوم

جلسه ی هفتم

درس چهارم

فرهنگ 2

از صفحه 36-34

شناخت حقیقت و واقعیت و عقایدوارزش های مرتبط با آن

چهارم

      جلسه ی هشتم

فصل دوم

درس پنجم

هویت

از صفحه43-39

آشنایی با مفهوم هویت و شناخت ویژگی های مختلف آن

آذ ر

اول

جلسه ی نهم

درس ششم

هویت فردی و اجتماعی

از ص 48-44

شناخت تفاوت هویت فردی و اجتماعی و تعامل بخش های مختلف آن

دوم

جلسه ی دهم

درس ششم

ارزشیابی مرحله ای  دوم و تدریس ادامه ی درس جلسه قبل

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان -شناخت تناسب میان هویت فردی و اجتماعی

سوم

جلسه ی یازدهم

درس هفتم  

باز تولید هویت اجتماعی

از ص 55-53

شناخت نقش جامعه پذیری و کنترل اجتماعی در تداوم و تغییر هویت اجتماعی

چهارم

جلسه ی دوازدهم

درس هفتم

باز تولید هویت اجتماعی

از ص 57- 55

"    "    "    "     "     "     "

د ی

اول

جلسه ی سیزدهم

--------

ارزشیابی مرحله ای سوم

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوم

 

امتحــــــــانـــــــات نیــــمســـال اول

 

سوم

 

امتحــــــــانـــــــات نیــــمســـال اول

 

طرح درس کلی: نیم سال دو م

عنوان درس: جامعه شناسی 2

کلاس:سوم –علوم انسانی

سال تحصیلی:90 –  89

تعداد ساعت: 2

ماه ها

هفته ها

روز و تاریخ برنامه

فصل ها

عنوان درس

هدف های کلی درس

بــهمـن

اول

جلسه ی اول

فصل دوم

درس هشتم

تغییرات هویتی وتحولات اجتماعی از ص 62تا58

آشنایی با انواع تحرک اجتماعی وتأثیر ارزش های جوامع بر آن

دوم

جلسه ی دوم

درس نهم

تحولات هویتی فرهنگ

از ص 67- 63

شناخت هویت فرهنگی ،علل تحولات فرهنگی و تأثیر آن بر هویت اجتماعی

سوم

جلسه ی سوم

درس دهم

از خود بیگانگی فرهنگی

از ص 71-68

آشنایی با تأثیر ارتباطات فرهنگی بر از خود باختگی فرهنگی

چهارم

جلسه ی چهارم

درس دهم

از خود بیگانگی فرهنگی

از ص73تا71

شناخت انواع از خودبیگانگی فرهنگی

اســفند

اول

جلسه ی پنجم

---------

ارزشیابی مرحله ای اول

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوم

جلسه ی ششم

درس یازدهم

 

هویت ایرانی

از ص 78-74

آشنایی با هویت ایرانی قبل و بعد از ظهور اسلام و تأثیر انقلاب اسلامی بر آن

سوم

جلسه ی هفتم

فصل سوم

درس دوازدهم

قدرت و اقتدار

از ص 85تا80

آشنایی با معانی قدرت ،قدرت اجتماعی و تفاوت مقبولیت و مشروعیت

چهارم

جلسه ی هشتم

درس سیزدهم

نظام سیاسی

از ص 90 تا 86

آشنایی با مفاهیم سیاست و حکومت و ارتباط نظام سیاسی با نظام های دیگر

فروردیــن

اول

 

تـعـطــــیــــلات  نـــو روز

 

دوم

 

تـعـطــــیــــلات  نـــو روز

 

سوم

جلسه ی نهم

درس چهاردهم

انواع نظام سیاسی

 از ص 95تا91

شناخت انواع نظام سیاسی و ملاک های دسته بندی آن

چهارم

جلسه ی دهم

--------

ارزشیابی مرحله ای دوم

سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

اردیبهشــت

اول

جلسه ی یازدهم

دوره و آمادگی برای امتـــــحـانـات پایان ســـال

دوم

جلسه ی دوازدهم

دوره و آمادگی برای امتـــــحـانـات پایان ســـال

سوم

 

امتحــــــــانــــــات نیــــم ســـال دوم

چهارم

 

امتحــــــــانــ

ارسال شده در: یکشنبه 14 آبان‌ماه سال 1391 :: 01:02 :: توسط : امیرخان