کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 


 

 

 

 

 

فصل اول:

درس اول

-        مفهوم "جهان" برای اشاره به مجموعه های بزرگ مانند جهان طبیعت به کار می رود.

-        "جهان اجتماعی" به مجموعه پدیده هایی دلالت دارد که در محدوده زندگی اجتماعی انسان ها قرار دارند.

-        معیار شناسایی پدیده های جهان اجتماعی عبارت است از هی چیزی که با زندگی اجتماعی انسان رابطه داشته باشد.

-        موجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی حضور دارند، به واسطه ی ارتباطی که با  زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند، میی توانند در گستره جهان قرار گیرند.

درس دوم

-        جهان اجتماعی مجموعه پدیده هایی است که در گستره ی زندگی اجتماعی انسان قرار می گیرند.

-        نوع ارتباط و پیوندی را که بین پدیده های اجتماعی وجود دارد، ساختار اجتماعی می نامند.

-        نظام اجتماعی به مجموعه پدیده های جهان اجتماعی از نظر ساختار و ارتباط آنها با یکدیگر گفته می شود.

-        جهان اجتماعی مجموعه پدیده هایی است که مربوط به اجتماع است ولی نظام اجتماعی همان مجموعه پدیده ها را از جهت ساختار و ارتباطی که با هم دارند، مورد توجه قرار می دهد.

-        هر نظام اجتماعی به بخش ها و اجزایی تقسیم می شود که به آنها خرده نظام می گویند.

-        به نظام اجتماعی هنگامی که با خرده نظام های درونی آن ها در نظر گرفته شود، نظام اجتماعی کل می گویند.

-        هر یک از خرده نظام های نظام اجتماعی کل، در صورتی که نقش مهم و تعیین کننده ای در نظام اجتماعی کل داشته باشند و یکی از نیازهای اساسی آن را برطرف کند، نهاد اجتماعی می گویند.

-        نهادهای اجتماعی دارای یک ساختار درونی هستند و همه آنها در ساختار بزرگ تری نیز که مربوط به جامعه است، قرار دارند.

درس سوم

-        جامعه در حکم کالبد و جسم فرهنگ است و فرهنگ مانند روح و جان جامعه است.

-        جامعه، به گروهی از انسان ها گفته می شود که طی سالیان متمادی با یکدیگر زندگی می کنند.

-        فرهنگ، مربوط به شیوه زندگی گروهی از انسان هاست که با یکدیگر زندگی می کنند.

-        فرهنگ پدیده ای اکتسابی و آموختنی است (نه غریزی) و از راه آموزش از نسلی به نسل دیگر منتقل       می شود.

-        فرهنگ عمومی به بخشی از فرهنگ گفته می شود که مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند.

-        خرده فرهنگ به بخش هایی از یک فرهنگ گفته می شود که مربوط به یک گروه، قشر، صنف و.. باشد.

-        خرده فرهنگ های سازگار بال فرهنگ عمومی را خرد فرهنگ موافق گویند.

-        در صورتی که عقاید، ارزش ها و هنجارهای یک خرده فرهنگ با ارزش ها، عقاید و هنجارهای فرهنگ عمومی مغایرت داشته باشد، این خرده فرهنگ را ضد فرهنگ می نامند.

-        نهاد فرهنگی، نهادی است که از طریق آموزش و تربیت به فعالیت های فرهنگی می پردازد.

درس چهارم

-        فرهنگ واقعی بخشی از فرهنگ است که مردم به آن عمل می کنند.

-        فرهنگ آرمانی بخشی از فرهنگ است که مردم یک جامعه از آن جانبداری می کنند و رعایت آن را لازم می دانند، اما در عمل ممکن است آن را نادیده بگیرند

-        بخش هایی از فرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نباشد و براساس خرافات شکل گرفته باشد، باطل و بخش هایی که از نظر علمی صحیحی و براساس فطرت انسان باشد، حق است.

-        آرمانی بودن یک عقیده ، ارزش و هنجار و.. براساس نوع نگاه و رفتار جوامع مختلف تعیین می شود.

-        حق یا باطل بودن عقاید و ارزش ها براساس آگاهی و جهل، علاقه یا بی توجهی مردم جوامع نسبت به آنها تعیین نمی شود.

-        جامعه ای که از فرهنگ حق برخوردار باشد، مدینه فاضله می گویند.

 

فصل دوم

درس پنجم

-        به ویژگی های هویتی که انسان ها در پیدایش و تداوم آنها تأثیر داشته باشند، هویت های اکتسابی           می گیوند.

-        هویت پاسخی است که به پرسش از "کیستی" داده می شود.

-        به ویژگی هایی که انسان ها در پیدایش و تداوم آنها تأثیری نداشته باشند، خصوصیات انتسابی می گویند.

-        برخی از ویژگی های هویتی ما فردی و برخی اجتماعی است.

-        برخی از ویژگی های هویتی ما ثابت برخی متغیر است.

-        منظور از خودآگاهی، بخشی از هویت ماست که آن را می شناسیم یا دیگران آن را برای ما بازگو می کنند.

درس ششم

 

-        هویت اجتماعی شامل صفاتی که ریشه در جامعه و فرهنگ دارند و در جهان اجتماعی شکل می گیرند.

-        هویت فردی به دو بخش جسمانی و غیرجسمانی (نفسانی) تقسیم می شود.

-        هویت جسمانی بخشی از هویت فردی است که به بدن انسان باز می گرددو مربوط به جهان طبیعت است.

-        هویت نفسانی بخشی از هویت فردی است که مربوط به جهان نفس یا جان آدمی است.

-        بخش های فردی و اجتماعی هویت انسان با یکدیگر ارتباط دارند و برهم اثر می گذارند.

-        هر جهان اجتماعی براساس عقاید، آرمان و ارزش های کلان خود شکل می گیرد.

-        هر جهان اجتماعی براساس عقاید، آرمان ها و ارزش های کلان خود شکل می گیرد.

-        هر جهان اجتماعی با نوعی خاص از هویت اخلاقی و روانی افراد سازگار است.

درس هفتم

-        به فرآیند مشارکت هر فرد در زندگی اجتماعی و مسیری که برای تکوین و شکل گیری هویت اجتماعی طی می شود، جامعه پذیری می گویند.

-        روش های پیشگیری از کج روی های اجتماعی عبارتند از : تبلیغ و امتناع، تشویق و پاداش، تنبیه و مجازات

-        امتناع، روشی است که به واسطه آن فرهنگ در افراد درونی می شود.

-        تشویق و تنبیه به دو صورت رسمی و غیررسمی انجام می شود.

-        امر به معروف و نهی از منکر از عناصر فرهنگ اسلامی در ،فرآیند جامعه پذیری و کنترل اجتماعی هستند.

درس هشتم

 

-        جهان اجتماعی برای تحرک اجتماعی و تغییرات هویتی فرصت ها و محدودیت هایی ایجاد می کند.

-        جابجایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر را تحرک اجتماعی می گویند.

-        انواع تحرک اجتماعی عبارتند از: تحرک صعودی، نزولی و افقی

-        تحرک اجتماعی عبارتند از : یک نسل و گاه دو دو نسل اتفاق می افتد.

-        اگر تغییرات هویتی افراد در خارج از مرزهای مقبول فرهنگی جامعه واقع شود و شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش های اجتماعی در تقابل هستند، به دنبال بیاورید، تعارض فرهنگی ایجاد می شود.

-        برخی از علل تعارضات فرهنگی درونی و برخی بیرونی است.

 

درس نهم

-        هویت فرهنگی جامعه گسترده از هویت اجتماعی افراد است.

-        هویت فرهنگی جامعه بر مدار عقاید اجتماعی شکل می گیرد.

-        تزلزل فرهنگی زمانی رخ می دهد که عقاید و ارزش ها، ثبات خود را در فرهنگ از دست بدهند.

-        تزلزل فرهنگی با بحران هویت همراه است.

-        بحران هویت می تواند به دگرگونی و تحول هویت فرهنگی منجر شود.

-        تغییرات و تحولات فرهنگی می تواند مثبت با منفی باشد.

-        علل و عوامل بحران های فرهنگی عبارتند از علل درونی و علل بیرونی.


درس دهم

 

-        از خود بیگانی فطری و تاریخی دو نوع متفاوت از خود بیگانیگی فرهنگی است.

-        فرهنگی که با حفظ عقاید و ارزش های خود با فرهنگ های دیگر تعادل داشته باشد، زیمنه گسترش خود را فراهم می آورد.

-        خود باختگی یک آسیب عمیق فرهنگی است که مانع تعادل فرهنگی می شود.

-        خود باختگی زمانی رخ می دهد که افراد حالت فعال و خلاق خود را در گزینش عناصر  فرهنگی دیگر از دست بدهند.

-        خود باختگی جوامع غربی را در برابر فرهنگ غرب، غرب زدگی می نامند.

-        در خود باختگی تاریخی، یک جامعه، فرهنگ تاریخی خود را فراموش کند.

-        در خود باختگی فطری، فرهنگ برساس فطرت انسانی شکل نگرفته و در نتیجه حقیقت هستی دور می مانند.

-        براساس نگاه قرآن، انسان زمانی به شناخت حقیقت (خود و هستی) می رسد که با نگاه توحیدی به انسان و جهان بنگرد.

درس یازدهم

-        زبان فارسی دومین زبان فرهنگی جهان اسلام است.

-        هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام، هویتی دینی و آمیخته با اساطیر است.

-        با پذیرش ارزش های توحیدی اسلام، هویت ارانی به صورت هویت اجتماعی بخشی از جهان اسلام درآمد.

-        متفکران ایرانی در نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب، بازگشت به خویشتن را مطرح کردند.

-        انقلاب اسلامی ایران موجب بازگشت فرهنگی ایرانی به خویشتن الهی و توحیدی شد.

-        انقلاب اسلامی ایران موجب گریدی اسلام به عنوان یک قطب فرهنگی جدید در جهان مطرح شد.

درس دوازدهم

-        اساس مقبولیت، قدرت، خواست و اراده کسانی است که قدرت بر آنها اعمال می شود.

-        هر موجودی که بتواند کاری را با اراده و آگاهی خود انجام دهد، دارای قدرت است.

-        قدرت انسان به دو نوع فردی و اجتماعی تقسیم می شود.

-        قدرت اجتماعی زمانی ایجاد می شود که انسان بتواند بر اراده دیگران تأثیر بگذارد.

-        قدرتی که بدون استفاده از زور با رضایت طرف مقابل به دست آید، دارای مقبولیت است.

-        منظور از اقتدار، قدرتی است که با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد.

-        مدار مقبولیت، خواست و اراده کسانی است که قدرت بر آنها اعمال می شود و مدار مشروعیت حق و باطل بودن است.

درس سیزدهم:

خلاصه کنید:

-        سیاست به کارگیری قدرت سازمان یافته برای هدفی معین است.

-        مجموعه ساز و کار هایی که در نظام اجتماعی برای اعمال سیاست های آن وجود دارد, نظام سیاسی را شکل می دهد.

-        حکومت, مجموعه عواملی هستند که سیاست های مربوط به کل جامعه را پیش می برند.

-        در یک جهان اجتماعی, نظام سیاسی بر نظام فرهنگی و اقتصادی تاثیر می گذارد و از آنها تاثیر می پذیرد.

-        هر نظام سیاسی, اراده های اجتماعی را به سوی ارزش ها و اهداف مناسب خود راهبری می کند.

درس چهاردهم

 

-        عدالت آزادی و .... از جمله ارزش های اجتماعی است.

-        نظام های سیاسی بر اساس ملاک های گوناگون به انواع مختلفی تقسیم می شوند.

-        لیبرال دموکراسی نوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند با خواست اکثریت مردم سازمان می یابد.

-        تناقضی که از نارضایتی مردم نسبت به نظام سیاسی لیبرال دموکراسی به وجود می آید, با عنوان پارادوکس دموکراسی معرفی می شود.

-        جمهوری اسلامی, نوعی نظام سیاسی است که در جهان اسلام مورد توجه امت اسلامی قرار گرفته است.

 

 

ارسال شده در: یکشنبه 23 مهر‌ماه سال 1391 :: 21:50 :: توسط : امیرخان