کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

۱-شخصیت دادن به امت خود با توجه به عنایت واحترام به آنها

۲-آزمایش اصحاب (تشخیص صاحب نظران خیرخواه از فرصت طلبان )

۳-رشد فکری مردم وپرورش استعدادهای بالقوه اصحاب

۴-استفاده از تایید مردم تا احساس تحمیل و اجبار نکنند

۵- آگاه شدن مشورت شوندگان از نقاط قوت وضعف نظرات خود تا ضمن بررسی نظرات آراء خود را تصحیح کنند واشتباه واختلاف برطرف گردد

۶-اینکه بیشتر بدانند که حکومت آنها استبدادی نیست وپذیرش برنامه های حکومت برای امت سنگین نیست وآسان میشود  

۷-برای سهیم شدن درنیک وبدحوادث۰ ودرصورت شکست انتقادبیجا نکنند

۸- اینکه خلق خدا بدانندنزد رسول خدا احترام دارند واورا قیم وفرمانده بی چون وچرا ندانسته بلکه اورا خادم واقعی خدا وخلق خدا بدانند

۹-با مشاهده مشورت پیامبر(ص) که عالم ترین است۰ تکبرخودرا کنار بگذارندوبدانند نظرخواهی از دیگران عیب وعار نیست

۱۰-تا امت به اوتاسی وپیروی کنند۰ ومیان رهبران آینده امت شوری رسم ونظام حکومتی گردد

                                                                             

ارسال شده در: دوشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1389 :: 03:21 :: توسط : امیرخان