کنگاورآناهید- آموزشی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی
تعلیم وتربیت راهبرد اصلی وزیربنایی کشور- گروه علوم اجتماعی متوسطه کنگاور
 
 

- توزیع  مزایا در طول طیفی بر مبنای ویژگی های .....................تا..............................طبقه بندی می شود. 5/.

2- اگر ملاک اشغال بعضی از نقش های دارای مزایا ی زیاد، توانایی جسمی یا مرد بودن باشد،این به معنای.......................... افراد با توانایی جسمی کم یا زنان است. 25/.

3-  مبنای برخورداری بیشتر یا کمتر از مزایا در یک جامعه یا گروه ،..........................آن گروه درباره ی ارزشمندی بعضی ویژگی ها وکم ارزش بودن بعضی دیگر از ویژگی ها است. 25/.

4- برخورداری بیشتر زیبا رویان از مزایا ، به علت........................ در جامعه است. 25/.

5- امکان تراکم ثروت را ............................... فراهم می کند. 25/.

6- تراکم ثروت، صرف نظر از این که نزد دولت یا افراد وخانواده ها باشد، در چند قرن اخیر ، یکی از عوامل...................بوده است. 25/.

7- در جوامع  لیبرال ،سهم جامعه یا دولت از ثروت تولید شده ،.................. است . 25/.

8- اخذ مالیات به صورت تصاعدی سیاستی است که در جوامع لیبرال با هدف........................پیگیری میشود.25/.

9- فردی.....................دارد که بتواند دیگران را به انجام کار مورد نظر خود وادارسازد . 25/.

10- افراد را برمبنای............................... آن ها در جامعه قشر بندی می کنند. 25/.

11-  تراکم قدرت ، پیامدهای مثبت اما مقطعی برای ..............................دارد؟ 25/.

12- قدرت نتیجه ی  برقراری ................. بین افراد است . 25/.

 13-در سلسه مراتب قشربندی اجتماعی ایران قبل از اصلاحات ارضی...................... پایین ترین طبقه اند.25/.

14- راه هایی بنویسید که امکان تحرک صعودی اقشار کم درآمد در زمینه ی آموزش را فراهم میکند؟

15-شیوه ی عمل تشکل های سیاسی چگونه است؟

16- الف)دو نوع اقدام برای باز کردن راه تحرک اجتماعی:

       ب ) روش های رفع محدودیت تحرک اجتماعی در جوامع مردم سالار:

17- الف) الگوهای قشربندی پایدار در دوره های زمانی مشخص نتیجه چیست؟

       ب)لوتر کینگ با تاکید بر چه ارزش هایی به دفاع از حقوق سیاهان پرداخت؟

18- هدف اصلی احزاب، تشکل های سیاسی چیست؟

19- شیوه ی عمل تشکل های  سیاسی با شیوه عمل تشکل های مدنی چه تفاوتیهایی دارد؟

20- یکی از عواملی که آموزش را برای افراد با استعداد یکسان در جوامع پیشرفته از بین می برد را با ذکر مثال توضیح دهید .

21- الف) در جوامع پیشرفته مقدمه ی دستیابی به مزایا است؟

      ب ) منزلت شغلی را تعریف کنید :

22- نقش دانش در کسب مزایا در جوامع وادوار مختلف را توضیح دهید .

23- الف) وجود نظام قشر بندی پیازی در برخورداری از مزایا نشانه ی چیست؟

       ب )  چرا در گذشته افراد کمی از مزایای ناشی از دانش برخوردار بودند؟

24- نقش های شاه ورییس جمهور را در ایران مقایسه کنید، کدام نقش از قدرت بیشتری برخوردار بوده و هست؟

25- الف) مردم سالاری به چه عقایدی اشاره دارد؟

       ب ) احساس بی قدرتی را توضیح دهید .

26- خصوصی سازی در چه جوامعی وبرای حل چه مشکلی دنبال می شود؟

27- مفاهیم قشر وقشر بندی را تعریف کنید .

28- الف) مفهوم جدایی گزینی مکانی را توضیح دهید .

       ب ) بالاترین مرتبه وپست ترین مرتبه قشربندی در نظام کاستی  کدامند؟

29- نقش تراکم ثروت را در توسعه یا عقب ماندگی جوامع لیبرال وکمونیست بنویسید .

30- چه عاملی موجب تغییر قشربندی جامعه از هرمی به پیازی می گردد ؟

31- در کدامیک از موارد زیر توزیع مزایا عادلانه ویا ناعادلانه می باشد؟ چرا؟

الف ) امتیاز دادن به فرزندان اساتید دانشگاه( در تعیین محل تحصیل )

ب ) تاکید بر سابقه ی شغلی ومهارت در استخدام

32- نهادی شدن مردم سالاری را توضیح دهید .

33- پیامدهای منفی تراکم ثروت را در جوامع سوسیالیستی بنویسید .

34-  منظور از حالت انسداد ومحرومیت چیست ؟ مثال بزنید .

35-  رابطه احساس بی قدرتی سیاسی با بیگانگی سیاسی را توضیح دهید .

36- نقش دانش را در تغییر شکل قشر بندی جوامع صنعتی توضیح دهید .

37-کدامیک از موارد زیر موجب افزایش یا کاهش تحرک اجتماعی در جامعه می گردد؟ توضیح دهید ؟

   الف) آموزش وپرورش رایگان                                 ب ) آموزشگاه های آزاد

38-ویژگی های نظام مردم سالاری چیست ؟

39- نقش تشکل های مدنی را تعدیل مزایای اجتماعی وکاهش محرومیت توضیح دهید .

ارسال شده در: دوشنبه 15 آذر‌ماه سال 1389 :: 16:57 :: توسط : امیرخان